نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران، یزد، دانشگاه یزد

2 جامعه شناسی/ دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22054/qjsd.2022.65162.2283

چکیده

یکی از گرایش‌های مددکاری اجتماعی حوزه صنعت است که با جنبش‌های کارگری در دنیا شروع شد و بیشتر صنایع مهم دنیا از وجود این مددکاران بهره مند می شوند. بعد از گذشته بیش از 50 سال از ورود مددکاری اجتماعی به ایران و نیز وجود این گرایش در صنعت نفت، امّا توسعه‌ای در آن ایجاد نشده است. هدف پژوهش حاضر، کشف و واکاوی عدم تحقق و توسعه مددکاری اجتماعیِ صنعتی در صنایع ایران است. تحقیق حاضر یک مطالعه‌ی کیفی در سطح ملی است که با معیار اشباع داده‌ها و به روش‌مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته 10 نفر از مددکاران اجتماعی صاحبنظر و مرتبط با موضوع به صورت هدفمند در آن مشارکت کردند. داده‌ها به روش نظریه‌ی زمینه‌ای مورد تحلیل واقع شد. پژوهش نشان داد که موانع چندگانه‌ای پیش روی مددکاران اجتماعی صنعتی عبارتند از موانع ساختاری، جایگاه شغلی مبهم، و بی‌دانشی و خام‌دستی. پدیده‌ی ساختاری برساخت‌شده عبارت است از محدودیت نقش. برای تحقق و توسعه ی مددکاری اجتماعی صنعتی، علاوه بر رفع موانع مطرح شده، این مددکاران اجتماعی هستند که باید خود را به صنعت ارائه کنند تا فرصت هایی که می توانند برای صنعت ایجاد کنند را بشناسانند و از ظرفیت های رشته ی حرفه ای خود در راستای اهداف مهم صنایع بهره بگیرند. در واقع، مطالبه‌گری حرفه‌ای مددکاری اجتماعی صنعتی، یکی از راهبردهای اصلی در جهت تحقق این امر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Obstacles and challenges facing to industrial social work in Iran; An Grounded Theory Study

نویسندگان [English]

  • Ahmad Kalate Sadati 1
  • seyed maohammad reza taheri ardakani 2

1 Iran Yazd Yazd University

2 sociology, yazd university, yazd, iran

چکیده [English]

One of the tendencies of social work is the field of industry, which started with labor movements in the world, and most of the important industries in the world benefit from the existence of these helpers. More than 50 years after the arrival of social work in Iran and the existence of this trend in the oil industry, but no development has been created in it. The aim of the present study is to discover and analyze the lack of realization and development of industrial social work in Iranian industries. The present study is a qualitative study at the national level in which 10 knowledgeable and relevant social workers were purposefully participated in the data saturation criterion through semi-structured interviews. The data were analyzed by grounded theory study. Research has shown that multiple barriers to industrial social workers include structural barriers, ambiguous job status, and ignorance and negligence. The constructed structural phenomenon is marginalization and passivity. In order to achieve and develop industrial social work, in addition to removing the barriers, it is social workers who must present themselves to the industry in order to recognize the opportunities they can create for the industry and the capacities of their professional field. Benefit from important industry goals. In fact, the demand for industrial social work professionals is one of the main strategies to achieve this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources
  • social services
  • social work
  • industry