نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدعو جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

10.22054/qjsd.2022.66403.2322

چکیده

با حرکت جوامع به سمت مدرن شدن و جهان صنعتی، امنیت اهمیتی وافر یافته و به یکی از نیازهای اساسی انسانها تبدیل می‌شود، به‌طوریکه با زوال آن، آرامش خاطر انسان از بین میرود و تشویش، اضطراب و نا آرامی جای آنرا میگیرد. به همین دلیل، پژوهش‌های متعددی در این رابطه انجام شده است. این موضوع، انجام تحقیقات ترکیبی بسیار مهم است تا عصاره تحقیقات موجود دریک موضوع خاص را به روشی منظم فراهم آورد. ازاینرو، هدف از پژوهش حاضر، بکارگیری استراتژی فراتحلیل به ‌منظور تحلیل و ترکیب نتایج مطالعات صورت گرفته پیرامون احساس امنیت اجتماعی زنان است. با توجه به معیارهای فراتحلیل، از میان 55 مقاله منتشر شده در پایگاههای اطلاعاتی در سال‌های 1390-1399 مقالاتی که ویژگیهای لازم را دارند، انتخاب و داده‌ها توسط نرم افزار فراتحلیل (CMA) بررسی شدند. در گام نخست، سوگیری انتشار و مفروضه همگنی بررسی شدند که یافته‌ها حکایت از عدم سو‌گیری انتشار و ناهمگنی اندازه اثر مطالعات دارد. در مرحله دوم، ضریب اندازه اثر و نقش تعدیل‌گری متغیر قومیت ارزیابی شدند. اندازه اثر مشارکت اجتماعی، تعلق مذهبی، حمایت اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی، عملکرد پلیس، هویت اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی زنان معنادار و برحسب نظام تفسیری کوهن با تاثیری در حد متوسط ارزیابی شدند. با در نظر گرفتن قومیت به‌ عنوان متغیر تعدیل‌گر، تاثیر متغیرهای مورد بررسی بر احساس امنیت اجتماعی زنان متفاوت ارزیابی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of factors affecting women's sense of social security

نویسنده [English]

  • hadi afra

Visiting Assistant Professor of Sociology, Faculty of Humanities, Bojnourd University, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

With the movement of societies towards modernization and the industrial world, security becomes very important and becomes one of the basic needs of human beings, so that with its decline, human peace of mind is lost and anxiety, anxiety and It slowly replaces it. Therefore, it is very important to conduct combined research to provide the essence of research on a particular topic in a systematic way. Therefore, the purpose of the present study is to apply a meta-analysis strategy to analyze and combine the results of studies on women's sense of social security. For this purpose, according to the meta-analysis criteria, from 55 articles published in databases in 1390-1390, articles that have the necessary characteristics were selected and the data were analyzed by meta-analysis software (CMA). In the first step, diffusion bias and the assumption of homogeneity were examined. In the second stage, the effect size coefficient and the moderating role of ethnicity variables were evaluated. The effect size of social participation, religious affiliation, social support, social relations network, police performance, social identity, social cohesion and social trust with women's sense of social security were significant and according to Cohen's interpretive system with moderate effect. Considering ethnicity as a moderating variable, the effect of the studied variables on women's sense of social security was evaluated differently

کلیدواژه‌ها [English]

  • feeling of social security
  • social trust
  • women
  • religious affiliation
  • meta-analysis