نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/qjsd.2022.68237.2365

چکیده

در روایت های فعالان اقتصادی، کارآفرینان و مدیران، به عناصر و مفاهیم رمانتیکی اشاره می شود که تقویت کننده نوعی نظم اقتصادی است. در این نظم ساختاری، جایگاه اقتصادی افراد، بسته به میزان ریسک، ایده پردازی و به کارگیری استعداد و تخیل توسط آنها، طبیعی، منطقی و متعادل جلوه داده می شود. اکوسیستم کارآفرینی، در چارچوب بینشی رمانتیک، با اصالت دادن به نبوغ به نحوی سرایت کننده به تصورها و هنجارها پیرامون شغل و کسب و کار شکل داده و مسئولیت ناکامی به نحوی فردگرایانه تعیین شده است. در این بین قهرمانانی جدید با صفاتی قابل الگوبرداری به وجود آمده اند و نوعی عمل با ارزش نیز شکل گرفته است. مطالعه حاضر، روایت پژوهی و مصاحبه مستقیم و نیمه ساختار یافته را به کار گرفته است تا سیمایی از نابغه و کارآفرین ایرانی ترسیم کند. فعالان اقتصادی در این تحقیق طیفی از بنیان گذاران و مدیرعاملانِ استارتاپ ها، سرمایه گذار، مدیر مرکز رشد، کارآفرین سنتی و خیّر را شامل می شود. این پژوهش کیفی به لحاظ نظری به دنبال کنکاشی پیرامون نبوغ، رمانتیسم اقتصادی و زیبایی شناختی کردن اقتصاد است. بر اساس یافته های پژوهش بسیاری از روایت های اکوسیستم کارآفرینی منطبق بر شیوه عمل رمانتیک است، این در حالی است که احساسی گری و فرصت گرایی حاصل از رمانتیسم توجه به زمینه را مختل می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Portrait of Romantic Genius in Economy: The Narrative of Iranian Entrepreneurs

نویسندگان [English]

  • Milad Aflaki Sooreshjani 1
  • Mohammad Saeid Zokaei 2
  • Nahal Nafisy 3

1 Ph.D. Candidate in Cultural Sociology. Faculty of Social Science. Allameh Tabataba'i University. Tehran. Iran

2 Full Professor in Department of Cultural Studies. Faculty of Social Sciences. AllamehTabataba'i University. Tehran. Iran

3 Assistant Professor in Department of Cultural Studies. Faculty of Social Sciences. AllamehTabataba'i University. Tehran. Iran

چکیده [English]

In the narrative of economic actors, entrepreneurs and managers, some romantic elements and concepts are defined by the endorsement of a specific kind of economic discipline. In this structural order and definition, the economic status of individuals is considered rational, normal,, balanced, and logical. This definition depends on risk-taking, ideation, potential, and imagination implementation in the business context. The entrepreneurial ecosystem applies the romantic perspective principles and creates perceptions and norms contagiously by giving priority to genius. In this context, failure and its consequences are individualistic issues and concerns. Meanwhile, new heroes have emerged. These heroes have characteristics and signatures that can be considered a model. The ecosystem introduces and defines a new precious act. In the present study, it has been tried to depict genius and Iranian entrepreneurs using narrative research methods and semi-structured interviewing. We interviewed directly economic actors, such as founders and CEOs of startups, investors, innovative incubator centers, traditional entrepreneurs, and benevolent. This qualitative research focused on identifying and exploring the genius, economic romanticism, and aestheticization of economics theoretically. Our findings indicate that many narratives of the entrepreneurial ecosystem are compatible with the romantic act, while the sentimentality and opportunism of romanticism undermine the significance of the context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genius
  • Romanticism
  • Entrepreneurship
  • Economy
  • Narrative