نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم اجتماعی، اردبیل، ایران

10.22054/qjsd.2023.66552.2327

چکیده

گردشگری اجتماعی یکی از اقسام مهم گردشگری است که مورد توجه بسیاری از جوامع است. این نوع گردشگری، حوزه‌ای است که در آن افرادِ غیربرخوردار و فقیر می‌توانند این امکان را داشته باشند که تعطیلات و اوقات فراغت خود را با سطح قیمتی قابل دسترس برای خود داشته باشند. این مقوله می‌تواند تأثیر ویژه‌ای در توسعه و بهبود رفاه اجتماعی گروه‌های محروم داشته باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی و تبیین پیشران‌های کلیدی و مؤثر گردشگری اجتماعی در توسعه و بهبود رفاه اجتماعی گروه‌های محروم است که با محوریت شهرستان‌های استان اردبیل صورت می‌پذیرد. روش تحقیق ترکیبی است که با استفاده از رویکرد متوالی اکتشافی به بررسی موضوع می‌پردازد. در این تحقیق، به ترتیب از دو روش "تحلیل مضمون و برنامه‌ریزی سناریو" استفاده شده است. ابزار اصلی مورد استفاده در فاز کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در فاز کمّی، پرسشنامه است که به ترتیب از 8 نفر از خبرگان در فاز کیفی و 11 نفر هم در فاز کمّی اطلاعات و داده‌های مربوطه استخراج شدند. مطابق با یافته‌های تحقیق، در فاز کیفی، 57 مضمون اساسی، 23 مضمون سازمان‌دهنده، 4 مضمون فراگیر شناسایی و استخراج شدند و جهت تبیین و شناسایی پیشران‌های کلیدی و موثر، به مرحله بعدی راه پیدا کردند. مطابق با نتایج حاصله، پیشران‌های کلیدی و مؤثر گردشگری اجتماعی می‌توانند به‌عنوان عوامل و تبیین‌کنندگان اصلی توسعه و بهب

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Key and effective drivers of social tourism in the development and improvement of social welfare of disadvantaged groups

نویسنده [English]

  • Javad madani

Assistant Professor, Department of Public Administration and Tourism, University of Mohaghegh Ardabili , Faculty of Social Sciences, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Social tourism is one of the most important types of tourism that is considered by many communities. This type of tourism is an area where the poor and needy can have the opportunity to have their vacation and leisure at an affordable price. This category can have a special impact on the development and improvement of social welfare of disadvantaged groups. The main purpose of this study is to identify and explain the key and effective drivers of social tourism in the development and improvement of social welfare of disadvantaged groups, which is centered on the cities of Ardabil province. The research method is a mixed method that examines the subject using a sequential exploratory approach. In this research, two methods of "content analysis and scenario planning" have been used, respectively. The main tool used in the qualitative phase is a semi-structured interview and in the quantitative phase is a questionnaire, which was extracted from 8 experts in the qualitative phase and 11 in the quantitative phase, respectively. According to the research findings, in the qualitative phase, 57 basic themes, 23 organizing themes, 4 global themes were identified and extracted, and they went to the next stage to explain and identify key and effective drivers. According to the results, the key and effective

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Tourism
  • Social Welfare
  • disadvantaged Groups
  • Mixed Method