نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

10.22054/qjsd.2023.67215.2345

چکیده

مشارکت عمومی_خصوصی راهبردی مناسب جهت استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و سرمایه بخش دولتی و بخش خصوصی می‌باشد که درنهایت منجر به ارائه خدمات به‌صرفه ازلحاظ اقتصادی و پرمنفعت ازلحاظ اجتماعی می‌گردد. ازاین‌رو پژوهش حاضر باهدف بررسی راهکارهای توسعه مشارکت عمومی- خصوصی بخش ورزشی انجام گرفت؛ که ازلحاظ فلسفی تفسیری، ازلحاظ ماهیت اکتشافی تحلیلی و ازلحاظ هدف کاربردی می‌باشد. روش پژوهش کیفی به روش داده بنیاد با رویکرد گلیزر انجام شد؛ جامعه آماری کلیه خبرگان مرتبط با برون‌سپاری و خصوصی‌سازی ورزش در کشور بودند. روش نمونه‌گیری، نظری بود. داده‌ها توسط ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع‌آوری شد و معیار هم تحقق اشباع نظری بود. از تحلیل تفسیری با استفاده از کدگذاری واقعی و کدگذاری نظری برای تحلیل محتوای مصاحبه‌ها استفاده شد. اعتمادپذیری مصاحبه‌ها از طریق مرور و اصلاح یافته‌ها و تائید کدگذاری هر مصاحبه توسط مصاحبه‌شونده محقق شد. پایایی مصاحبه‌ها نیز با استفاده از حسابرسی فرایند و توافق درون موضوعی 81% تائید شد. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده استخراج بالغ‌بر 69 مفهوم اولیه در قالب سه مقوله اصلی «توانمندی‌های لازم برای طرفین قرارداد»، «زیرساخت‌ها»، «بازاریابی و ایجاد انگیزه مشارکت» می‌باشد. نتایج این پژوهش می‌تواند راهکارهای مناسبی را در اختیار مدیران و سیاست‌گذاران در حوزه ورزش قرار دهد تا منجر به پیشرفت صنعت ورزش و بهبود عملکرد بخش عمومی در حوزه ورزش گردد. در این صورت ورزش توسعه، گسترش و به کل جامعه تعمیم داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Strategies for Developing Public-Private Partnership in the Sports Sector

نویسندگان [English]

  • khadijeh pourzabih sarhamami
  • Morteza Dousti

iran mazandaran

چکیده [English]

Public-private partnership is a suitable strategy for the optimal use of the capacities and capital of the public sector and the private sector, which ultimately leads to the provision of economical and socially beneficial services. Therefore, the present research was conducted with the aim of investigating the strategies for the development of public-private partnership in the sports sector; which is philosophically interpretive, exploratory, analytical, and practical in terms of purpose. Qualitative research method was carried out using the foundation data method with Glazer's approach; The statistical population was all experts related to outsourcing and privatization of sports in the country. The sampling method was theoretical. The data was collected by means of semi-structured interview and the criterion was the realization of theoretical saturation. Interpretive analysis using actual coding and theoretical coding was used to analyze the content of the interviews.The reliability of the interviews was achieved through reviewing and modifying the findings and confirming the coding of each interview by the interviewee. The reliability of the interviews was also confirmed by using the process audit and intra-subject agreement of 81%. The results of this research show the extraction of more than 69 primary concepts in the form of three main categories: "abilities required for the parties to the contract", "infrastructures", "marketing and motivating participation".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public-Private Partnership
  • Sports
  • outsuorcing
  • Glazer Approach