نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

10.22054/qjsd.2023.70100.2406

چکیده

باورهای عامه، از یک طرف می تواند فرایند توسعه پایدار را تسریع از طرف دیگر قادر است جلوی آن را بگیرد. با این اوصاف به نظر می رسد باید به این پرسش پاسخ داد؛" آیا باورهای عامه به توسعه پایدار روستایی کمک می کند یا برعکس می تواند به عنوان یک مانع تلقی شود؟" در پژوهش حاضر به منظور تبیین تاثیر باورهای عامه بر توسعه ی پایدار روستایی، سی و چهار قسمت مجموعه ی مستند روستاهای استان خراسان جنوبی که به بررسی وضعیت اقتصادی، اشتغال و محصولات کشاورزی آن استان، در سی روستا می پردازد؛ با بهره مندی از نظریه ی تقسیم کار اجتماعی دورکیم –با نگاهی متفاوت در تقابل با اصول مکتب نوسازی در بیان موانع توسعه-، مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد این تحقیق کیفی، روش گردآوری اطلاعات در آن، اسنادی و همچنین تکنیک مورد استفاده، تحلیل محتوا،می باشد. مطالعات انجام شده در روستاهای این استان از رابطه ی معنادار بین باورهای عامه و توسعه پایدار روستایی و هر یک از ابعاد آن، خبر می دهد. در نتیجه تقسیم بندی جوامع در تئوری دورکیم، سِیرِ حرکت جوامع را نشان می دهد و نه لزوماً عقب ماندگی جوامع ابتدایی به معنای مانعی در جهت رسیدن به هر نوع توسعه.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the effect of popular beliefs on sustainable rural development

نویسندگان [English]

  • Sahar Ghaffari 1
  • Mehrdad Navabakhsh 2
  • Faizullah Noroozi 3

1 PHD student

2 Faculty member of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran

3 Faculty member of Islamic Azad University, North Tehran Branch

چکیده [English]

Popular beliefs, on one hand, can accelerate the process of sustainable development, on the other hand, can prevent it.With these words, it seems necessary to answer this question:"Do popular beliefs help sustainable rural development, or on the contrary, can it be considered as an obstacle?"In the current research, in order to explain the impact of popular beliefs on sustainable rural development, thirty-four parts of the documentary collection of the villages of South Khorasan province,which examines the economic status, employment and agricultural products of that province, in thirty villages;By benefiting from Durkheim's theory of social division of labor-with a different view in opposition to the principles of the modernization school in expressing the obstacles to development-it has been investigated.The approach of this qualitative research, the method of gathering information in it, is documentary,as well as the technique used is content analysis.The studies conducted in the villages of this province inform about the significant relationship between popular beliefs and sustainable rural development and each of its dimensions.As a result of the division of societies in Durkheim's theory,it shows the progress of societies and not necessarily the backwardness of primitive societies in the sense of an obstacle to reach any kind of development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • sustainable development
  • village
  • Durkheim's social division of labor
  • Popular beliefs