بررسی چگونگی اعتماد و کناره‌گیری اجتماعی در میان دانشجویان ، دکتر ابوتراب طالبی، راضیه برزگری دهج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در ادبیات علوم اجتماعی انزوا به وضعیت عینی کناره‌گیری و محرومیت از تعاملات و فضاهای اجتماعی اطلاق می‌شود. اگر چه این موضوع صدها سال برای بشریت مطرح بوده، اما تنها در 50 سال گذشته بطور نظام‌مند مورد توجه قرار گرفته ‌است. این مقاله به بررسی چگونگی کناره‌گیری دانشجویان و ارتباط اعتماد اجتماعی با آن می‌پردازد. کناره‌گیری اجتماعی با سه مؤلفه عضویت در انجمن‌ها و گروه‌ها، پیوند اجتماعی و روابط اجتماعی سنجیده شده است. متغیر مستقل اصلی، اعتماد اجتماعی است که با سه بُعد اعتماد نهادی، اعتماد تعمیم‌یافته و اعتماد بین‌فردی سنجیده شده‌است. روش تحقیق از نوع پیمایش است. داده‌ها از طریق پرسشنامه ساختاریافته از 361 دانشجو که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند، گردآوری شده‌است. از روش‌های آماری آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار سنجش، ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه‌ها، تحلیل واریانس برای آزمون مقایسه میانگین‌ها و رگرسیون برای سنجش مدل تحلیلی استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد بین اعتماد اجتماعی و انزوای‌اجتماعی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی بدست آمده برای این متغیر برابر 294/0- با سطح معناداری 000/0=P، بیانگر رابطه منفی و معکوس بین دو متغیر یاد شده می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت کناره‌گیری اجتماعی دانشجویان به طور جدی تحت تأثیر چگونگی اعتماد اجتماعی آنها قرار دارد. با کاهش اعتماد اجتماعی دانشجویان، انزوای اجتماعی آنها بیشتر و با افزایش اعتماد، انزوای اجتماعی آنها کمتر می‌شود. همچنین بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی و انزوای ‌اجتماعی دانشجویان رابطه معنادار منفی و معکوس وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان می‌دهد که 14 درصد از واریانس متغیر انزوای اجتماعی توسط 3 متغیر اعتماد تعمیم‌یافته، درآمد والدین واعتماد بین‌فردیتبیین می‌شود. به این ترتیب داده‌های تجربی مؤید دیدگاه‌های نظری مطرح شده در چارچوب نظری مقاله می‌باشد. در مجموع، با توجه به چگونگی انزوای اجتماعی موجود، لازم است با اتخاذ سیاست‌های مناسب در راستای فعال سازی و انگیزه‌بخشی به دانشجویان، زمینه‌های شکل‌گیری انزوای اجتماعی را از بین برد تا از آسیب‌های اجتماعی پس از آن نیز جلوگیری شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Quality of Trust and Social Withdrawal among University Students

چکیده [English]

Isolation, in social science, is withdrawal and deprivation from social interactions. Although it has been an issue for centuries, it has been studied systematically just for the last fifty years. The present paper investigates the quality of university students’ withdrawal and its relation to social trust. Social withdrawal is measured on the basis of three factors: membership in associations and social groups, having social links, and having social relations. The major independent variable is that of social trust, measured by three dimensions of institutional trust, generalized trust and inter-personal trust.
The present paper is a survey study and data collection is done through questionnaires distributed among 361 students. The subjects were chosen through proportional stratified sampling. Cronbach’s Alpha was used for testing reliability of measuring tools, Pearson correlation coefficient was used for testing hypotheses, Variance analysis was used for comparing average values and regression analysis was used for examining the analytic model. Findings show that there is a significant relationship between social trust and social withdrawal among university students. The resulted correlation coefficient for this variable was -0.294. With a significance level of p=0.000, it is indicative of a negative (and reverse) relationship between these two variables. Therefore, we can claim that social withdrawal of university students is largely influenced by the quality of their social trust. Decrease in their social trust leads to increase in their social withdrawal and vice versa. There is also a negative (and reverse) significant relationship between their economic-social status and their social withdrawal.
Multi-variable regression analysis shows that %14 of social withdrawal variance is explained by three variables of generalized trust, parents’ income and inter-personal trust. Therefore, experimental results of the study seem to confirm theoretical views represented in the theoretical framework. Generally, considering the existing social withdrawal, it is necessary to make appropriate policies for activating and motivating university students so that we can eradicate its causes and, subsequently, prevent its probable social damages.     
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Withdrawal
  • social trust
  • Membership in Associations and Social Groups
  • Social Link
  • social relations
-  امیرکافی، مهدی. (1374)، «اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی.
- اوجاقلو، سجاد؛ زاهدی، محمدجواد. (1384)، «بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره ششم، شماره 4.
-  آزادارمکی، تقی؛ کمالی، افسانه. (1383)، «اعتماد، اجتماع، جنسیت»، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 2.
چلبی، مسعود؛ امیرکافی، مهدی. (1383)، «تحلیل چند سطحی انزوای اجتماعی»،مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 2.  
- حسنی، قاسم. (1383)، «بررسی رابطه بیگانگی سیاسی– اجتماعی با مشارکت سیاسی– اجتماعی و امنیت ملی»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 26.
- حیدرآبادی، ابوالقاسم. (1389)، «اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر آن. (مطالعه موردی جوانان 20 تا 29 ساله استان مازندران)،»، مجله تحصصی جامعه‌شناسی، سال اول، پیش‌شماره اول.
-  دلاور، علی. (1380)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
-  طالبی، ابوتراب. (1373)، «بیگانگی اجتماعی»، معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی، تهران.
-  کوئن، بروس. (1375)، مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر بوطیقا، چاپ اول. 
- محسنی تبریزی، علیرضا. (1381)، «آسیب‌شناسی بیگانگی اجتماعی– فرهنگی: بررسی انزوای ارزشی در دانشگاه‌های دولتی تهران»، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 26.
- محسنی، منوچهر؛ دوران، بهزاد؛ سهرابی، محمدهادی. (1385)، «بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت. (درمیان کاربران کافی‌نت‌های تهران)،» مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره هفتم، شماره 4.          
 
-    Delisle, M.-A. (1988). "What does solitude mean to the aged?" Canadian Journal on Aging, 7.
-    Delisle, M-A. (2005). "Definition of social isolation: The concept of isolational profile", Annual Scientific Meeting of eth Canadian Association on Gerontology, Halifax, NS, N. 22.
-    De Jong Gierveld, J. and Van Tilburg, T. (2006). "A 6-Item Scale for Overall, Emotional, and Social Loneliness: Confirmatory Tests on Survey Data". Research on Ageing, 28.
-    Elliott, G et al (2005).Child Physical Abuse and Self-Perceived Social Isolation among Adolescents,Journal of Interpersonal Violence, Vol. 20. N. 12. PP. 1663-1684.
-    Flanagan, c (2003). "Trust, Identity, and Civic hope", Applied developmental Science, Vol. 7, No. 3.
-    Findlay, R. and Cartwright, C. (2002). Social Isolation and Older People: A Literature Review, Australasian Centre on Ageing, university of Queensland: Brisbane.
-    Giddens, A (1992). the Consequences of Modernity, Stanford, Calif: StanfordUniversity press.
-    Hortulanus Roelof, Machielse Anja and Meeuwesen Ludwien (2006) Social Isolation in Modern Society. published in the Taylor & Francis e-Library.).
-    Keefe Janice et al. (2006). Final Report: A Profile of Social Isolation in Canada, Submitted to the Chair of the F/P/T Working Group on Social Isolation, Center of aging: Nova Scotia.
-    Kinney, Anita, Lindsey E. Yeomans, Christopher Martin Bloor, and Robert S. Sandler (2005). Social Ties and Colorectal Cancer Screening among Blacks and Whites in North Carolina.Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 14.
-    Lin, N. (1986). Conceptualizing social support, life events, and depression, New York: Academic Press.
-    Paxton, Pamela (1999). IS Social Capital declining in the United States? A Multiple Indicator Assessment, American Journal Sociological, Vol. 105. No.1.
-    Rose, C et‌ al (2001). Powerlessness and Amplification of Threat: Neighborhood Disadvantage, Disorder, and Mistrust, American Sociological of Review, Vol. 66.
-    Simmel, G. (2004). the Philosophy of Money, Translated by T. Bottomore. Londen: Routledge.
-    Stone, W. (2000). What Role for Social Capital in Family Policy? Family Matters, 56winter, Australian Institute of Family Studies.
-    Schneider, B. H., Richard, J. F., Younger, A. J., &Freeman, P. (2000). A longitudinal exploration of the continuity of children’s social participation and social withdrawal across socioeconomic status levels and social settings. European Journal of Social Psychology, 30.
-    Vandervoort, D. (2000). “Social Isolation and Gender”, Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, Social, 19.
-    Wellman, B. and Wortley, S. (1990). "Different strokes from different folks: Community ties and social support". American Journal of Sociology, 96.
-    Wessel, B. and Mediema, S. (2002). "Towards Understanding Situations of Social Exclusion", in Steinhertm H. and Pilgrim, A. (Eds) Welfare Policy From Below: Struggles against Social Exclusion in Europe, Ashgate: Aldeshot.