نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیاردانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 
ایجاد تعادل بین کار و زندگی، یکی از مهم­ترین دغدغه­های کارکنان سازمان­ها در عصر کنونی است. به بیان دیگر، موفق­ترین کارکنان کسانی هستند که بتوانند بین زندگی کاری و زندگی خود تعادل برقرار کنند. یکی از ابزارهای ایجاد تعادل بین زندگی کاری- خانوادگی ایجاد برنامه­های انعطاف­پذیر در سازمان­ها می­باشد. از سازمان­هایی که اجرای برنامه‏های انعطاف­پذیر در بین کارکنان (پرستاران) آنان توجیه بیشتری دارد، بیمارستان‏ها می‏باشد. هدف این مقاله بررسی ارتباط بین تعادل بین کار و زندگی با نگرش­های کاری می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمام پرستاران بیمارستان­های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تشکیل می­دهند، که از بین آنها 220 نفر به وسیله روش نمونه‌گیری خوشه­ای چند مرحله­ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شده­اند. روایی محتوای ابزار تحقیق با استفاده از نظرات خبرگان و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. داده­های تحقیق از طریق نرم افزار Spss و Lisrel بررسی شدند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که، تعادل کار- زندگی اثر معناداری بر نگرش‏های کاری(رضایت شغلی، دلبستگی شغلی، تمایل به ترک خدمت) دارد. نتایج کاربردی در پایان آمده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Work-Life Balance in Changing Job Attitude: A Case Study of Nurses Working at the Selected Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences

نویسنده [English]

  • Sydmhmd myrmhmdy

چکیده [English]

Today, creating work-life balance is among the most important concerns of employees of organizations. In other words, the most successful employees are those who can manage to create a balance between their work and life. Development of flexible plans in organizations is an instrument in doing so. Hospitals are among the organizations in which executing flexible plans among employees (i.e. nurses) is more justified. The statistical population of the present research included all the nurses working at the hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Using multi-stage cluster sampling method, 220 subjects were selected. The content validity of the research was confirmed by a panel of experts as well as using conformity factor analysis. The reliability of the research instrument was also tested and approved using Cronbach's coefficient alpha. The collected data was analyzed by SPSS and Lisrel software. The results of the structural equation model showed that work-life balance had a significant effect on job attitude (i.e. job satisfaction, job attachment, and tendencytowards job relinquishment). At the end, the applied implications of the study are discussed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work-Life Balance
  • Job Attitude
  • Flexible Plans
  • Structural Equation Model
 
-   مقبل با عرض، عباس؛‌ آذر، عادل؛ عباس‌آبادی، رضا. (1389). تاثیر هوش هیجانی مدیران بر رضایت شغلی کارکنانشان. پژوهش‌های مدیریت، سال سوم، شماره هفتم.
-   مهرگان، محمدرضا؛ سید کلالی، نادر. (1391). بررسی ارتباط میان عوامل موثر بر ترک خدمت دانشگران ICT در صنعت ارتباطات همراه ایران با استفاده از متدلوژی نقشه‌های شناختی فازی. پژوهش­های مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره هجدهم.
 
-  Brown, T.A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, The Guilford Press, New York
-  Cotton, J., and Tuttle J. ( 1986). Employee turnover:  Ameta-analysis and review with implications for research. Acad. Manage. Rev., 11. 
-  Fisher,G.G. (2001). work/personal life balance: a construct development study, college of Bowling Green State University, USA
-  Frone, MR (2003). Work-family balance. In Quick JC, Tetrick LE (eds) Handbook of occupationalhealth psychology, American Psychological Association, Washington, DC.
-  Catsouphes, M. P., Swanberg, J.E.,Bond,J.T., Galinsky,j (2004). Work-Life Policies and Programs: Comparing the Responsiveness of Nonprofit and For-Profit Organizations. Journal of Nonprofit Mana Gement & Leadership, vol. 14, no. 3.
-  Greenhaus JH, Collins KM, Shaw JD. (2003). The relation between work-family balance and qualityof life. J VocatBehav 63.
-  Greenhaus, G. H., & Allen, T. D. (2010). Work–family balance: A review and extension of the literature. In L. Tetrick& J. C. Quick (Eds.), Handbook of occupational health psychology (2nded.). Washington, DC: American PsychologicalAssociation.
-  Greenhaus, J.H., & Beutell, N.J. (1985). Sources of conflict between work and familyroles. Academy of Management Review, 10 (1),.
-  Grzywacz, J.G., & Carlson, D. S. (2007). Conceptualizing work–family balance: Implications for practice and research. Advances in Developing Human Resources, 9.
-  Joshi, S., Leichne, J., Melanson, K., Pruna, C., Sager, N., Story, C. J., (2002). Work-life balance.A Case of Social Responsibility or Competitive Advantage? worklifebalance.com,Inc.
-  Kanungo, R.N. (1982). Measurement of job and work involvement. Journal of Applied Psychology, 675(3).
-  Konrad, A.M & Mangel, M. (2000), the impact of work-life programs on firm productivity, Strategic Management Journal, 21: 1225–1237
-  Luthans F (2005). Organizational Behavior. 10th, ed. McGraw-Hill, International ed. USA.
-  McCarthy, A., Darcy, C., Grady, G.(2010). work & life balance policy and practice: understanding line manager attitudes and behaviors. Human resource management review.
-  Meade, A.W., Watson,A.M., Kroustalis, C.M. (2007). Assessing Common Methods Bias in Organizational Research. Paper presented at the 22nd Annual Meeting of the Society for Industrial and Organizational Psychology, New York.
-  Miller, H. (2006). When Work and Life Balance, Everyone Wins.
-  Nord, W.R., Fox, S., Phoenix, A. and Viano, K. (2002). ‘Real-world Reactions to Work–Life Balance Programs: Lessons for Effective Implementation’, Organisational Dynamics, 30(3).
-  Tariq,A., Aslam, H.D.Siddique,A., Tanveer,A. (2012). Work-Life Balance as a Best Practice Model of Human Resource Management: A Win-Win Situational Tool for the Employees and Organizations, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.3,(1)
-  Thanacoody,p.r., bartram,t., casimir, g. (2009). The effects of burnout and supervisionory social support on the relationship between work- family conflict and intention to leave, journal of health organization and management, vol, 23,no.