تحلیل روایتِ زنان از نابرابری‌های جنسیتی در میدانِ آموزش مورد مطالعه: زنانِ مناطقِ حاشیه‌ای نایسر ِشهرِ سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه کردستان (نویسنده مسئول).

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان

چکیده

چکیده
هدفِ پژوهش حاضر، ارائه روایت‌های زنانِ از نابرابرهای جنسیتی در میدانِ آموزش است تا بتوان عوامل و مکانیسم‌های این نابرابری را در مناطقِ حاشیه‌ای نایسر ِشهرِ سنندج شناسایی و تحلیل نمود. برای این منظور از سه دیدگاه فمینیستی، بوردیویی و چافتز برای مبانی نظری سود جسته و از روشِ تحلیلِ روایتِ مضمونی که در آن عدم قطعیت، پیچیدگی و تضادها و دوگانگی را برنمی‌تابد و زندگی و موقعیت فرودست زنان را نشان می‌دهد، استفاده‌شده است. با 18 نفر از زنانی که تجربه زندگی و آموزش در نایسر را داشته‌اند مصاحبه به عمل آمد و نتیجه تحلیل روایت زنان نشان می‌دهد که نابرابری در چهار حوزه خانواده، مراکز آموزشی، اجتماع محلی و فضای فکری و فرهنگی حاکم روی می‌دهد و در چهار مضمون اصلی؛ فقر مادی و عدم سرمایه فرهنگی خانواده‌ها، فرسودگی تحصیلی ناشی از نابرابری جنسیتی، احساس محرومیت منزلتی/ حاشیه‌ای و نظام مردسالارانه و تجانس آن با شرایط حاشیه‌نشینی جای می‌گیرد و نابرابری جنسیتی را تولید و بازتولید می‌کنند. باوجوداین، زنان آموزش را راهی برای ارتقاء، کسب منزلت و آگاهی خود دانسته اما شرایط حاشیه‌نشینی قدرت مانور کمتری به آن‌ها می‌دهد. این شرایط برای زنان حاشیه‌نشین مضاعف می‌باشد. ازیک‌طرف زن بودن و نابرابری جنسیتی ناشی از آن و از طرف دیگر شرایط حاشیه‌نشینی، توأمان نابرابری در میدان آموزش را سبب شده‌اند. در مورد اول می‌توان به‌نظام مردسالارانه و سلطه کلیشه‌ها و عقاید آن و هم‌چنین عدم استقلال مالی و قدرت تصمیم‌گیری زنان اشاره کرد و در دیگری شرایط ویژه حاشیه‌نشینی که در آن احساس محرومیت منزلتی/ حاشیه‌ای، بی‌توجه به نیازهای آموزشی در مدارس، ضعف اقتصادی و عدم سرمایه فرهنگی که خانواده‌ها با آن مواجه هستند، قابل‌ذکر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's Narrative Analysis of Gender Inequalities in Education Field: Case Study: Women in Marginal Areas of Naysar, Sanandaj

نویسندگان [English]

  • nasim abdolahzadeh 1
  • keyvan bolandhematan 2
  • mohamadamjad zebardast 2
1 Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences of Kurdistan University
2 Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences of Kurdistan University
چکیده [English]

Women's Narrative Analysis of Gender Inequalities in Education Field:
Case Study: Women in Marginal Areas of Naysar, Sanandaj
Nasim AbdollahZadeh[1]  ,  Keyvan bolandhematan[2]
Mohammad Amjad Zebardast[3]
Receive: 4/12/2018                 Accept: 2/2/2019
 
Abstract
The purpose of the present research was to offer women's narratives of gender inequalities in the field of education in order to identify and analyze the factors and mechanisms of these inequalities in the marginal areas of Naysar, Sanandaj. Any behavior, language, politics, and other actions reflecting the fixed and persistent view of the members of the community of women as subordinate beings means the inequality of gender that takes on more and more meaningful forms in the field of education. For this purpose, it has benefited from three perspectives, i.e., feminist, Bourdieu and Chaftez for theoretical foundations, and used the value of analyzing the content narrative in which uncertainty, complexity, contradictions and dichotomy are not tolerated and shows the subordinate position and life of women. The interviews with 53 women who had experience in life and education at Naysar came to the conclusion that the analysis of the narrative of women shows that inequality takes place in the four areas of the family, the teaching
centers, and the local community and the patriarchal system, and its
consistency with the marginal conditions and manifests itself in the sub-themes such as mastery of stereotypes and patriarchal molds, psychological and physical damages of parents, early and premature marriage, lack of attention to educational needs, high cost of educational centers and the provision of inequitable gender education. These sub-themes are overlapping in the field of education and produce and reproduce gender inequality in the field of education in the four main themes: the economic weakness and lack of the family background culture, academic exhaustion, the sense of deprivation of position/marginalization of this gender inequality, and nevertheless, women consider education as a way of development, position and consciousness, but the conditions of marginalization give them less power to maneuver.
Keywords: Gender Inequalities, Education Field, Marginalized Areas, Content Narrative Analysis[1]. PhD student of Educational Administration, KurdistanUniversity,Kurdistan, Iran.
    (Corresponding Author).    abdolahzadeh.nasim@gmail.com


[2]. Assistant Professor, Department of Educational Sciences, KurdistanUniversity,
    Kurdistan, Iran.    k.bolandhematan@gmail.com


[3]. Assistant Professor, Department of Education, KurdistanUniversity,  Kurdistan, Iran.
    mazabardast@yahoo.com

منابع
-    احمدی، حبیب؛ گروسی، سعیده. (1383)، بررسی تأثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابری جنسیتی در خانواده‌های شهر کرمان در روستاهای پیرامون، مجله مطالعات زنان، شماره 6.
-    اولیویه،  فونن؛ نکریستی‌ین، شویره. (1385)، واژگانبوردیو، ترجمه: مرتضی کتبی، نشر نی.
-    آزاده، منصوره اعظم. (1384)، آگاهی از نابرابری‌های جنسیتی: مدلی برای سنجش میزان شناخت از نابرابری‌های جنسیتی، مجله پژوهش زنان، دوره 3، ش 20.
-    بارون، رابرت؛ بیرن، دان؛ برنسکامب، نایلا. (1392)، روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه: یوسف کریمی، تهران: روان.
-    بوردیو، پی‌یر. (1389)، نظریه کنش دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه: مرتضی مردی‌ها، انتشارات نقش و نگار.
-    بوردیو، پی‌یر. (1393)، تمایز، ترجمه: حسن چاوشیان، نشر ثالث.
-    پایدار، فروزنده. (1383)، تحلیل نقش جنسیت و مکان در تفاوت دسترسی به فرصت‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
-    جنکینز، ریچارد. (1385)، پییربوردیو، ترجمه: لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، نشر نی.
-    خبرگزاری تسنیم (۱۳۹۵).
-    رضایی، انیس؛ منصوره اعظم، آزاده. (1389)، نابرابری جنسیتی آموزشی در بخش درود فرامان کرمان شاه، فصلنامه مطالعات اجتماعی زنان، شماره 2.
-    ساروخانی، باقر؛ محمودی، یسرا. (1387)، بازتولید نابرابری جنسیتی در خانواده، مطالعه تطبیقی زنان شاغل و خانه‌دار استان ایلام، فصلنامه پژوهش اجتماعی، شماره 1.
-    سایت مرکز آمار ایران، ۱۳۹۵: (https://amar.org.ir).
-    شکربیگی، عالیه. (۱۳۹۶)، بررسی نابرابری جنسیتی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان شهر بوکان و میاندوآب، پژوهش‌نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ، سال هشتم، شماره سوم.
-    صادقی فسایی، سهیلا. (1389)، ضرورت نظریه‌پردازی در حوزه مسائل زنان از تحقیق تا نظریه، فصلنامه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، سال 13، شماره 50.
-    طلوعی، وحید؛ خالق پناه، کمال. (1387)، روایت‌شناسی و تحلیل روایت، مجله ‌خوانش، شماره ۵۲.
-    کرسول، جان. (۱۳۹۱)، پژوهش کیفی، ترجمه: حسن دانایی‌فرد، تهران: انتشارات صفار.
-    گرنفل، مایکل. (۱۳۹۳)، مفاهیمکلیدیپییربوردیو، ترجمه: محمد مهدی لبیبی، نشر افکار.
-    گروسی، سعیده. (1387)، بررسی ساخت قدرت در خانواده‌های شهرستان کرمان، مطالعات زنان، سال 6، شماره 2.
-    محمد پور، احمد. (1392)، تجربه نوسازی، تهران: جامعه‌شناسان.
-    نبوی، سید عبدالحسین؛ احمدی، لیلا. (۱۳۸۷)، بررسی عوامل اجتماعی در نابرابری جنسیتی نمادی در خانواده (نابرابری در قدرت تصمیم‌گیری)، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره هشتم، شماره ۲.
-    نعمتیان، ساره؛ نوغانی، محسن؛ اصغرپور، احمدرضا. (1394)، چیستی و چرایی روش تحلیل روایت، سومین کنفرانس ملی جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی.
 
-    Bourdieu, Pierre. (2002). La domination masculine, Paris: Ed Minuit.
-    Boyle, Julie, Catherine Findly, & Lelie Forsyth. (2001). An investigation into women's perceptions of fear and the design of architecture. Tourism management: 5-16.
-    Chafetz, Janet. (1988). Feminist Sociology: An Overview of contemporary Theories, Ittasca. Il:F.E.Peacok.
-    David, A. P. (2010). Examining the relationship of personality and burnout
-    Fousiya. P & Alias Musthafa. Mohamedunni. (2016). Gender Bias in School Curriculum Curbs Girls’ Career Aspirations. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 21(3), PP 19-22.
-     Irandoost, k., Tavalaee, R. (2012). Pattern of poor housing in informal settlements Case Study: Abbas Abad sanandaj, sakht shahr Journal, No. 20 [In Persian].
-    Kaziboni & Tabeth. (2000). "Picking up Threads- Women Pursuing Further Studies at the University of Zimbabwe". Studies in the Education of Adults, Oct., Vol. 32.
-    Kuruvilla و Moly & K.T, Thasniya (2015). Gender Stereotypism in the Pictorial Depictions of Primary School Text Books. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 20(6), PP 16- 26.
-    Mclean, lain, ed. (1996). The Concise Oxford Dictionary of Politics. Oxford, UK: OxfordUniversity press.
-    Randall, C., JS. Chafetz, RL. Blumberg, S. Coltrane & JH. Turner. (1993). Toward an Integrated Theory of Gender Stratification Sociological Perspectives, Sage, Vol. 36, No.
-    Schaeffer. f. T & Lamn R. P. (1992). sociology, New York: McGraw Hill.
-    Toci, A. Aliu, M. (2013). Gender Stereotypes in Current Children’s English Books Used in Elementary Schools in the Republic of Macedonia, American International Journal of Contemporary Research, 3(12).
-    Yu, Wei_hsin, and Kyo_hsin So. (2006). Gender, Sibship, Structure, and Educational Inequality in Taiwan: son Preference Revisted, Journal of marriage and family, 68 (4),: 1057_1068.
-    Reeves, Hazel and Baden, Sally. (2000). Gender and Development: Concepts and Definitions, Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex.