بررسی شاخص های جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه با استفاده از الگوریتم الکترا (ELECTRE)، دکتر سید مرتضی نوربخش، دکتر عادل سپهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

به دلیل محدودیت قدرت ادراک انسان از جهان خارج و نیز محدودیت قدرت استدلال جامع و عمیق، وی با عدم حتمیت در رابطه با کفایت اطلاعات و عدم قطعیت در رابطه با جامعیت استنتاجات خود مواجه است. روش‌های تصمیم­گیری چند معیاره روش‌هایی در جهت افزایش اطمینان و کاهش عدم قطعیت ناشی از قضاوت­های تصمیم­گیرنده و جامعیت اطلاعات هستند. یکی از شاخص­های محاسبه شده در ماتریس تصمیم در شرایط عدم اطمینان، شاخص کمترین پشیمانی است. هدف از این مطالعه شناخت گزینه­هایی با کمترین پشیمانی در انتخاب اعضای هیئت علمی می­باشد. به عبارت دیگر با اهمیت دادن به این گزینه­ها یا شاخص­های انتخابی با کم­ترین ریسک در جذب هیئت علمی مواجه خواهیم بود. بدین منظور، در قالب یک مطالعه موردی در دانشگاه اصفهان، گزینه­های اصلی در گزینش علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه ملاک ارزیابی و بررسی قرار گرفت. در انتخاب گزینه­های کمترین پشیمانی، 9 شاخص (گزینه) کلیدی در سه گروه آموزشی، پژوهشی و اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفت. امتیازدهی و رتبه­بندی گزینه­ها با استفاده از الگوریتم الکترا[1] انجام شد. نتایج تحلیل بیانگر این مطلب است  که گزینه­های اخلاق آموزشی، سوابق تحصیلی (اعم از دانشگاه فارغ التحصیلی، دانش­آموخته رتبه برتر) و توانایی تدریس، شاخص­هایی هستند که کمترین پشیمانی از مدنظر قرار دادن آن­ها در گزینش علمی افراد بدست می­آید. به عبارتی این شاخص‌ها از اطمینان بالایی در مدیریت ریسک برخوردارند و تصمیم‌گیرندگان تاسف کم‌تری نسبت به انتخاب این شاخص‌ها به عنوان شاخص‌های اثرگذار خواهند خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of The Criteria for Recruiting Academic Staff Using ELECTRE Algorithm

چکیده [English]

Because of his limited power in understanding the external world and his restricted power of reasoning comprehensively and deeply, man faces uncertainty and doubt: uncertainty concerning the adequacy of his information and doubt with regard to the generalizability of his conclusions. Multiple-criteria decision-making is one of the ways to increase certainty and comprehensiveness of information and to reduce the uncertainty arising from the judgments of the decision makers. One of the established criteria in decision-making matrix, for cases where there is lack of certainty, is the criterion of minimum regret. The present paper, focusing on the recruitment of academic staff, attempts to identify the options with minimum regret. In other words, by assigning priority to these options or selection criteria, we will have the least risk in our recruitment. Therefore, the major criteria in selection of academic staff were examined in a case study at University of Isfahan. In choosing options with minimum regret, nine major criteria were studied in three educational, social and research categories. The criteria were ranked using ELECTRE algorithm. The results of the analysis revealed that the options of educational conduct, educational records (including the university they graduated from or whether they were top student or not), and teaching ability are among the criteria with minimum regret if considered in making decision about the academic ability of the staff. In other words, these criteria are highly trustworthy in risk management, and the decision-makers will regret less when relying on these criteria.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiple-criteria decision-making
  • lack of certainty
  • the criteria of minimum regret
  • ELECTRE method
-   آذر، عادل و منصور مؤمنی. (١٣٨٥)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم (تحلیل آماری)، تهران: انتشارات سمت.

-   اصغرپور، محمدجواد. (1385تصمیم‌گیری‌هایچندمعیاره، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.

-   اکبری، نعمت‌الله و کیوان زاهدی. (١٣٨٧)، کاربرد روش‌های رتبه‌بندی و تصمیم‌گیری چند شاخصه، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، چاپ اول.

-   اولسن، دیوید. (١٣٨٧)، روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، ترجمه: خاتمی فیروزآبادی، علی، تهران: انتشارات مدیران امروز، چاپ اول.

-   سپهر، عادل. (1389)، ارائه الگوی مدیریت ریسک بیابان­زایی در شرایط عدم قطعیت، رساله دکتری، دانشگاه اصفهان.

-   مؤمنی، منصور و مجید اسماعیلیان. (١٣٨٥)، کاربرد شبیه‌سازی در عدم اطمینان فرایند تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM)، فصلنامه مدرس، علوم انسانی، دوره ١٠، شماره ٤.

 

-   Dias, L., Mousseau, V. (2006). Inferring Electre's veto-related parameters from outranking examples, European Journal of Operational Research.

-   Dias, L., Mousseau, V., Figueira, J., Clfmaco, J. (2002). An aggrega­tion/disaggregation approach to obtain robust conclusions with ELEC­TRE TRI, European Journal of Operational Research 138.

-   Kazem, M. (1992). Higher education and development in the Arab states, International Journal of Educational Development, Volume 12, Issue 2, April.

-   Lin, T. C. (2004). The role of higher education in economic development: an empirical study of Taiwan case, Journal of Asian Economics, Volume 15, Issue 2.

-   Liu, Z. (2007) . The external returns to education: Evidence from Chinese cities, Journal of Urban Economics, Volume 61, Issue 3.

-   Lochner,   L. (2010). Education and Crime, International Encyclopedia of Education.

-   Moock, P. R., Patrinos, H. A., Venkataraman, M. (2003). Education and earnings in a transition economy: the case of Vietnam, Economics of Education Review, Volume 22, Issue 5.

-   Roy, B. (1978). ELECTRE III: Un algorithme de c1assement fonde sur une representation floue des preferences en presense de criteres multiples. Cahiers du Centre d'Etudes de Recherche Operationnelle 20 (1).