چالش‌های فراروی سیستم‌ آموزش عالی کشور در روند توسعه اجتماعی، دکتر رسول ربانی، نفیسه چینی، دکتر سید علی ‌هاشمیان فر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه آموزش عالی از اساسی ترین ارکان خیزش به سمت جهانی شدن و نیروی انسانی ماهر، اصلی‌ترین شاخصه پیشرفت و توسعه کشورها محسوب می‌شود. با رشد و گسترش فناوری اطلاعات (IT) وکوتاه شدن چرخه‌های اقتصادی، دارایی‌های ناملموس، به ویژه دانایی، نقش خود را پررنگ تر کرده و باعث ایجاد ارزش افزوده می‌گردد. در این راستا توسعه علمی‌‌و تقویت نهادهای آموزشی و پژوهشی می‌تواند آماده کننده راه به سمت تحقق در سایر زمینه‌های توسعه باشد. این پژوهش چالش اصلی در این زمینه را عدم استفاده صحیح از استعدادهای بالقوه افراد و پرورش تفکر خلاق فرض کرده است. این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی انجام شده و روش نمونه گیری سهمیه‌ای، وحجم نمونه 393 نفر می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون چندمتغیره و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل ازآزمون فرضیات نشان می‌دهد که خلاقیت در بین دانشجویان در حد متوسط بوده و بین انگیزه، اعتماد به نفس، شیوه فرزند پروری خانواده، مشارکت در کار گروهی و خلاقیت رابطه معنادار وجود دارد، ولی بین سن و خلاقیت رابطه‌ای دیده نمی‌شود. همچنین نتایج بیانگر آن است که برحسب ارزش بتا (Beta) به ترتیب متغیرهای مشارکت در کارگروهی و اعتماد به نفس با خلاقیت ‌همبستگی داشته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges Facing Higher Education System In The Process Of Social Development

چکیده [English]

Today, higher education is one of the fundamental factors of moving towards globalization; likewise professional human resources are major characteristic of progress and development of countries. With development of information technology (IT) and shortened the economic cycle, the role of intangible assets, particularly such as knowledge, becomes more significant and creates added value. Thus development and strengthening the scientific education and research institutions pave the way for development of other areas. In this study, undermining potential talent and thoughts is considered as the main challenge. This research has been done by means of Quota sampling method, among 393 students of IsfahanUniversity and IsfahanMedicalUniversity. Multiple regression and structural equation modeling were used for data analysis. Results show that creativity among students was medium and there are significant relations between motivation, self confidence, parenting practices, participation in group work and creativity. However no relation between age and creativity has been found. Moreover the results show that based on Beta value, participating in group work and self confidence have been correlated with creativity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative thinking
  • motivation
  • self confidence
  • Participation
  • parenting practices
آمابیل، ترزا. (1375). شکوفایی خلاقیت کودکان، ترجمه: قاسم زاده و عظیمی. چاپ اول، تهران: نشر دنیای نو.
- ابراهیم زاده ،عیسی. (1370). فلسفه تربیت (آموزش و پرورش). چاپ اول ، تهران : انتشارات دانشگاه پیام.
- احمدی،محمدرضا. (1385). خلاقیت چیست؟.دانشنامه حوزه، پرسمان، شماره 48.
- امیرحسینی ، خسرو. (1384). خلاقیت و نوآوری (مبانی، اصول، تکنیک‌ها). انتشارات عارف کامل ، چاپ دوم.
- بدری، احسان و لیاقتدار، محمدجواد و جعفری، ابراهیم. (1384). بررسی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره30.
- بهروزی، ناصر. (1384). خلاقیت، آموزش عالی و توسعه پایدار.
- بیرو، آلن. (1370). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه: باقر ساروخانی. تهران:انتشارات کیهان.
 - تورنس، پال. (1375). استعدادها و مهارتهای خلاقیت و راههای آزمون و پرورش آن، ترجمه: حسن قاسم زاده.
- جورج اف، نلر. (1369). هنر و علم خلاقیت. ترجمه: سید علی­اصغر مسدد. انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ اول.
- حسنی، فرنود. (2005). آموزش در هزاره سوم آموزش مکانیکی- آموزش دینامیکی.
- حسینی، افضل اسادات. (1384). ماهیت خلاقیت و شیوه‌های پرورش آن. تهران: انتشارات به نشر.
- حقیقی، فهیمه السادات. (1383). نقش ارزشیابی در تعمیق یادگیری دانش آموزان پایه دوم مقطع ابتدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
-دائمی،حمیدرضا؛ مقیمی بارفروش، فاطمه.(1383). هنجاریابی آزمون خلاقیت. تازه‌های علوم شناختی، شماره 3و4.
- رستمی، بهرام. (1388). آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن.
- رستگاراسکوئی، جواد. (1387). فناوری در خدمت آموزش.
- رؤف، علی. (1384). آنچه یاد می‌دهیم آنچه یاد می‌گیرند. تهران: انتشارات مدرسه.
- سیف، علی کبر. (1386). روان شناسی پرورشی. تهران: نشرآگاه.
- شارع پور، محمود. (1387). جامعه شناسی آموزش وپرورش. تهران: انتشارات سمت.
- شریعتمداری، علی (1367). روانشناسی تربیتی. انتشارات امیر کبیر. تهران.
- شریعتمداری، علی (1374). رسالت تربیتی و علمی‌ مراکز آموزشی. چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
- شولتس،دوان وسیدنی،آلن. (1384). تاریخ روانشناسی نوین، ترجمه: علی اکبرسیف وهمکاران. تهران: نشرآگاه
- صبحی قراملکی، ناصر. (1378). خلاقیت و روش­های یادگیری آن در کودکان، مجلۀ رشد تکنولوژی آموزشی، دورۀ15، شمارۀ6.
- صبوری سلوط، پرویز. (1387). بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری والدین با خلاقیت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی منطقه 5 تهران. روزنامه‌ ایران، شماره3251.
- عابدی، جمال. (1372). خلاقیت و شیوه‌ای نو در اندازه‌گیری آن. فصلنامۀ پژوهشهای روانشناختی، دورۀ دوم، شماره 1و2.
 - عبادی، رحیم. (1383). یادگیری الکترونیکی و آموزش و پرورش. تهران: آفتاب مهر.
- فتح آبادی. (1389). رشد و پرورش خلاقیت کودکان. قابل دسترسی در:
http://faculties.sbu.ac.ir/~fathabadi/index.php/passage/reading/25-grow.html
- فلاح تفتی، سعیده. (1388). مشکلات مدارس در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان. روزنامه همشهری.
- قاسمی، وحید. (1384). جزوۀ درسی روش تحقیق کمی‌در علوم اجتماعی.
- قاسمی، وحید. (1389). مدلسازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی باکاربرد Amos graphics
- قدیمی، زهرا. (1387). آموزش خلاقیت با سؤالات واگرا. روزنامه‌ایران، شماره3922.
- کاظمی، محسن. (1382). روش‌های موفقیت و خلاقیت. نشر میم.
- کراچفیلد، کرچ، د. ؛  ر. اس. و بلاکی، آ. ال. (1347).فرد در اجتماع، ترجمه: صناعی. تهران : کتابفروشی زوار.
- کریمی، یوسف. (1384). روان شناسی اجتماعی، نظریه‌ها، مفاهیم و کاربرد، تهران: انتشارات ارسباران.
- کیانی، مجتبی. (1385). رهیافتهای نوین آموزش. روزنامه ‌ایران، شماره3467
- کی منش، خسرو. (1388). مدیریت در تشکل‌های دینی. نشریه خیمه قابل دسترسی در:
http://www. kheimehnews. com/vdcg. w93rak93zpr4a. html
- گلاسر، ویلیام. (1384). مدارس بدون شکست. ترجمه: ساده حمزه ومژده حمزه تبریزی، تهران: انشارات رشد.
- محمد جانی، فرزاد. (1387). بررسی اثر روش بارش مغزی بر افزایش خلاقیت دانش آموزان. اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ  و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران.
- محمد خانی، مسعود. (1385). یادگیری ترکیبی. ماهنامه تدبیر، 172.
- مهر محمدی، محمود. (1379). بازاندیشی فرآیند یاددهی ـ یادگیری و تربیت معلم. تهران: مدرسه
- مرعشی، منصور. (1385). وضعیت امروز، چشم انداز فردا. کنگره ملی علوم انسانی.
- هرگنهان واولسون. (1384). نظریه‌های یادگیری، ترجمه: علی اکبرسیف، تهران: نشردوران.
- یادگارزاده، غلامرضا. (1387). آموزش بر اساس رویکرد موقعیت مدار. مجله رشد تکنولوژی آموزشی، شماره7.
 
- Amabile, Teresa M. (1989(. The Social Psychology Of creativity. New York. Springer- Verlag.
- Bandura, A. (1997(. Self- efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman.
- Engle,jean E. (2010). Sharing Across Generations Chief Knowledge Officer, NASA/Johnson Space Center.
- Freire,P. (1973). Education for Critical Consciousness, New York: Seabury Press.
- Freire,P. (1986). Pedagogy of the Oppressed, New York, Continuum Publishing.
-Gardner, Howard, and Seana Moran. (2006). The science of Multiple Intelligences theory: A response to Lynn Waterhouse. Educational Psychologist.
- Hayes,patricia. (2010). The Grand Debate: Colleges Must Monitor Student Social Networking, TexasStateUniversity vs. Paul Harral, Fort Worth Star Telegram.
- Mardi (2008(. To Question Creatively Our Education Systems par
- Morris,W. (2006(. creativity its place in education.
- Robinson,ken. (2006(. creatively in education.
- Robyler, M.D.&Edwards;J.(2004). Integrating Technical Technology into Teaching (3 & 4th ed(.  Upper Saddle River, NJ; Prentice Hal.
- Siemens George. (2004). Sasco. A Learning Theory for the Digital Age.