مطالعۀ نقش آموزش از دور در ارتقاء سطح آگاهی بانوان، دکتر محمدرضا سرمدی، معصومه سعدمحمدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه پیشرفت فن آوری‌های اطلاعاتی- ارتباطی و گسترش نقش و کاربردهای آن موجب تبدیل شدن جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی شده است. در این راستا برای دستیابی به جامعه‌ای برخوردار از دانش پیشرفته و جامعه‌ای مبتنی بر دانایی، توجه به آموزش زنان وتقویت مهارت‌های آنان از سیاست‌های ضروری هر جامعه‌ای است. با توجه به محدودیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فضا و تجهیزات مکانی و زمانی، بهترین راه حل برای آموزش سریع، ارزان و مستمر زنان، آموزش از دور می‌باشد. این مقاله در پی پاسخ به‌این سؤال می‌باشد که "آیا آموزش از دور در ارتقاء سطح آگاهی زنان نقش دارد؟". این مقاله به بررسی توصیفی نقش آموزش از دور در ارتقاء سطح آگاهی زنان می‌پردازد. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریه توانمند سازی با تأکید بر سرمایه گذاری در آموزش زنان است. در این راستا سؤالات ویژه عبارتند از: 1- آیا آموزش از دور در ارتقاء سطح آموزش رسمی‌زنان نقش دارد؟ 2- آیا آموزش از دور در ارتقاء سطح آموزش غیررسمی‌ زنان نقش دارد؟ 3- آیا آموزش از دور در تغییر نگرش زنان نقش دارد؟ روش پژوهش اسنادی- تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که  آموزش از دور می‌تواند نقش مؤثر و فعالی را در ارتقاء سطح آگاهی زنان ایفا نماید. یافته‌ها نشان می‌دهند که آموزش از دور یکی از مهم ترین عوامل در توانمندسازی علمی‌ و تغییر نگرش در مورد نقش زنان در خانواده و جامعه به عنوان مشارکت کنندگان فعال در توسعه می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of e-learning in improvement of women's knowledge

چکیده [English]

Today, the development of information and communication technologies and expansion of its role and usage convert industrial societies to information societies. In this regard, for providing society with advanced knowledge and creating knowledge-base society, education of women and reinforcement of their skills are key politics in each society.
Due to social and economic limitations, space and temporal and local facilities, the best way for quick, cheap and continuum women training is e-learning. This research is looking for an answer to this question; "whether e-learning has got any role in improvement of women's knowledge level "?  To achieve the objectives, this research descriptively study role of e-learning in improvement of women's knowledge level.
Theoretical framework of the research is based on empowerment theory by emphasizing on investment in women training. Regarding this, particular questions are; if e-learning has any role in advancement of women's formal knowledge level? If e-learning has any role in improvement of women's informal knowledge level? If e-learning has any role in changing women's views? To answer these, documentary-analytic research method is applied.
The result of research shows that e-learning can play useful and active role in advancement of women's knowledge. Findings indicate that e-learning is one of the most important factors in scientific empowerment and changing view about the role of women in home and society as active participates in development.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • women
  • Knowledge
  • improvement
دایره‌المعارف آموزش عالی. (1388)، زنان و آموزش عالی، حضور زنان در آموزش عالی پدیده‌ای به نسبت متأخر است، آفرینش روزنامه مستقل سراسری صبح ایران
- سرمدی، محمدرضا. (1388)، جزوه فلسفه آموزش از دور دورۀ دکتری رشته برنامه‌ریزی آموزش از دور دانشگاه پیام نور
- عماد زاده، مصطفی. (1382)، اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش زنان، فصلنامه پژوهش زنان دوره 1، سال 3 شماره 7.
- میربک، ناهید؛ میربک، پری. (1386)، نظام آموزش از راه دور تجربه‌ای نو در توانمند سازی علمی‌زنان در ایران.
- نجفی، مژگان؛ مردانی ولندانی، زهرا. (1384)، زنان، اینترنت و آموزش از راه دور
 
- Biology Online. (2007). Distance Education and Women-biology.
- Brunner,C. (1991). Gender and distance learning. The Annals of American Academy.
- Evans, C. Fan, J.P. (2002). Lifelong leaving through the virtual university. Campus wide Information Systems, 19(4).
- Kanwar, S.A and Taplin. (2001). Brave New Women of Asia: How distance education changed their lives, Published by the common wealth of learning.
- Evans,K. (1995). Barriers To Participation Of Women In Technological Education And The Role Of  Distance Education. The Commonwealth Of Learning.
- Falowo, R.O. (2007). Factors impeding implementation of web-based distance learning. AAce Journal, 15(3).
- Ganawardena,Charlotte Nirmalani & Mcisaac,Marina Stock. (2006). Distance Education, Handbook Of Research For Educational Communications And Technology.
- Hipp,H. (1997). Women Studying At A Distance: What Do They Need To Succeed? Open Learning, 12 (2).
- Human,G.,&Macpherson,A. (2005). E-Learning Incorporate Universities. Journal Of Industrial Training.
- Jegede O. J. (2003). Taking The Distance Out Of Higher Education. Presented At The Federal Polytechnic, Oko, AnambraState.
- May,S. (1993). Collaborative Learning:More Isnot Necessarily Better. The American Journal Of Distance Education.
- Moser,Caroline O. N. (1992). "Planificacian de genero en el Tercer Mundo: en Frentando Las Necesidades Practicas y Estrategias de genero". Bogota. Mimeo.
- Muthukumar,P. K.&Sundar,I.(2002). "Rural Women Empowerment Through Distance Education".Annamalai university,Tamilnadu,India
- Newswatch. (2002). Older Women Choose Distance Education Courses. Women In Higher Education.
- Nom Ambe-Uva.T. (2010). Open and Distance Educations: A contribution to poverty alleviation and empowerment of women? Department of French and internal studies national open university of Nigeria.
- Olakulein,Felix Kayoed M. Ed And Olugbenga,David OJO. (2006). Distance Education As A Women Empowerment Strategy In Africa, Indian Journal of open learning, 15(3).
- Park, J- Hye & Choi,Hee Jun. (2009). Factors Influencing Adult Learner's Decision to Drop out or Persist in online Learning. Educationnal technology & Society.
- Pascall,G. And R. Cox. (1993). Women Returning To Higher Education. Backingham, Uk:SRHE and Open University Press.
- Philips,M. ,Scott,P. Fage,J. (1998). Towards A Strategy For The Use Of New Technology In Students' Guidance And Support. Open Learning.
- Przymus. (2004). A Simple Way To Increase Persistence In Distance Education. Women In Higher Education.
- Qureshie. ,Morton,L. L. ,Autosze. (2002). An Interesting Profile-University Student,Who Take Distance Education Courses How Weaker Motivation Than On-Campus Students. Online Journal Of Distance Learning Administration.
- Raj, M. (1982). "Women, Work And Science In India". In Women's Education In The Third World:Comparative Perspectives. Albany : StateUniversity Of New York Press.
- Sewart,D. (1993). Student Support System In Distance Education. Open Learning.
- Sharma, R (1996). Empowering women through distance education, Indiar Journal of Open Learning, Vol 5, N.2.
- Simpsone,O. (2000). Supporting Students In Open And Distance Learning. London:Kogan Page.
- Sime,Luis (1991). "Notas Para un Balance Del Discurso De La Educacion Popular". In Palomino, Nancy (ed. ). Los Discursos y La Vida. Lima:Tarea.
- Tait,A. (2000). Planning Student Support For Open And Distance Learning. Open Learning.
- Taplin, M. (2000). "Asian Women's Experiences Of Distance Education :A Five-Country Study". Conference Papers Of The 14th Annual Conference Of The Asian Association Of Open Universities, Manila,Philippines. Oct.
- Tiwaah Frimpong O.A. (2007). Widening access to tertiavy education for women in ghara through distance education. Turkish Online Journal of Distance Education, Vol: 8 number 4.
- Trivedi,J. H. (1989). "Women's Development Through Distance Education" in ICDE Bulletin, vol. 21.
- UNESCO. (2002). Open And Distance Learning :Trends,Policy And Strategy Considerations. Paris. UNESCO, from
http://unesdoes.unesso.org/images/0012/001284/128463e.pdf.
- Varvel V. E. ,Lindeman,M. ,&Stovall,I. K. (2003). The Illinois Online Network Is Making The Virtual Classroom A Reality :Study Of An Exemplary Faculty Development Program. Journal Of Asynchronous Learning Networks.
- Women's International Network News. (1990). "Bangladesh-Strategies For Enhancing The Role Of Women. "Women's International Network News.
- Zaninga. E. Miryan . (1995). The organization of American states multinational project on education and work: An Expervience of Popular Education for Women's Empoevrment In Colombia.