بررسی نقش سرمایه فکری و ابعاد آن در توسعه کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشدمدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده


سرمایه فکری و کارآفرینی در دهه‌های اخیر نقش با اهمیتی در اقتصاد جهانی بازی می‌کنند. سازمان‌های کارآفرین ابزاری جهت نیل به رشد اقتصادی هستند و تلاش جهت کسب مزیت رقابتی سازمان‌ها را هرچه بیشتر به سمت دارایی‌های دانشی از جمله سرمایه فکری سوق می‌دهد. در دیدگاهی نسبتاً جدید کارآفرینی انعکاس فرآیندهای کسب، ترکیب و استفاده از دانش معرفی شده است.از این رو هدف این تحقیق بررسی تجربی نقش سرمایه فکری در ایجاد کارآفرینی سازمانی می‌باشد.در این راستا به تعیین نقش ابعاد سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه اجتماعی در ایجاد کارآفرینی می‌پردازد. جامعه آماری  پژوهش شامل کارکنان اداره کل تعاون استان تهران می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. آزمون‌های تحلیل عاملی تاییدی معادلات ساختاری (رگرسیون همزمان چند متغیره) با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سرمایه  فکری (920.0 = R2) دارای تاثیر مثبت و معناداری برکارآفرینی است و از بین عناصر سه‌گانه آن سرمایه انسانی (انسانی: 165.0= R 2 ، ساختاری: 192.0= R2  ، اجتماعی: 595.0 = R2)، بیشترین تاثیر را بر کارآفرینی سازمانی دارد .
واژه‌های کلیدی: سرمایه فکری،  سرمایه انسانی،  سرمایه ساختاری،  سرمایه ارتباطی، کارآفرینی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of Intellectual Capital and Its Elements In Organizational Entrepreneurship Development

نویسندگان [English]

  • saeed safari 1
  • fatemeh shams 2
  • maryam ahopay 3
چکیده [English]

In recent decades, intellectual capital and organizational entrepreneurship play an important role in the global economy. Entrepreneurship organizations are for economic growth and their efforts for gaining competitive advantage leads them more toward the knowledge assets such as intellectual capital. A Relatively new viewpoint has proposed that entrepreneurship reflects a process of acquisition, integration and use of knowledge. Hence, the goal of this research is the empirically study of the role of intellectual capital and in creating organizational entrepreneurship, so, dimensions of the role of intellectual, structural, human and social capitals in creation of entrepreneurship are determined. As a descriptive-study, this research investigates correlation via questionnaire. The statistical society is comprised of employees of the Cooperation Office of Tehran province. For data analysis the simple and multiple regression and Friedman test were used. Results showed that in support of new viewpoint, intellectual capital affects organizational entrepreneurship and among its three other elements, human capital has the most effect than other elements.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual capital
  • Human Capital
  • structural capital
  • relationship capital
  • entrepreneurial organization

-    ابوالحسن تنهایی، حسین؛ حضرتی صومعه، زهرا. (1388)، بررسی نظری پژوهش‌های  اجتماعی در ‏ایران، فصلنامه علوم رفتاری، شماره 1.
-    الوانی، سید مهدی؛ شیروانی، علیرضا. (1383)، سرمایه اجتماعی ، اصل محوری توسعه، ماهنامه تدبیر، سال پانزدهم، شماره 147.
-    اندرسون، جون. بی. (1387)، سرمایه اجتماعی و یادگیری دانش‌آموز، ترجمه: محمد لعل علیزاده و اعظم مقدس، راهبرد، شماره 15.
-    چلبی، مسعود؛ مبارکی، محمد. (1384)، تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره ششم شماره2.
-    فوکویاما، فرانسیس. (1384). سرمایه اجتماعی وجامعه مدنی، مجموعه مقالات سرمایه اجتماعی، انتشارات شیرازه.
-    قاضی طباطبائی، محمود. (1374)، مدل‌های ساختار کوواریانس یا مدل‌های لیزر در علوم اجتماعی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال اول، شماره مسلسل2.
-    ورمزیار، مهدی. (1387)، بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی خانواده در  بین دانش-آموزان سال سوم شهر سنندج، زریبار، سال دوازدهم، شماره 66-65.
-    بوردیو، پیر. (1384)، شکل‌های سرمایه، به کوشش کیان تاجبخش، ترجمه: افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.
-    بیکر، ترزال. (1377)، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، تهران: انتشارات روش.
-    پاتنام، رابرت. (1380). دموکراسی وسنت‌های مدنی، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران: نشرغدیر.
-    تاج بخش ، کیان؛ ثقفی ، مراد؛ کوهستانی نژاد، مسعود. (1382)، سرمایه اجتماعی و سیاست‌های اجتماعی  (بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز)، رفاه اجتماعی، شماره 3 (10)، (ویژه نامه سیاست اجتماعی).
-    توسلی، غلامعباس؛ موسوی، مرضیه. (1384)، مفهوم سرمایه‌ در نظریات کلاسیک و جدید با تاکید بر نظریه‌های سرمایه اجتماعی، نامه علوم اجتماعی ،  شماره 11 (پیاپی 26).
-    حسینی، ‌سید امیرحسین و دیگران. (1386)، رتبه‌بندی سرمایه اجتماعی در بین استان‌های کشور، فصلنامه علمی‌ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26.
-    حقیقتیان، منصور و دیگران. (1387)، تأثیر سرمایه اجتماعی بر فعالیت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان اصفهان، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 17 و 18.
-    دلاویز، علی. (1387)، بررسی سرمایه اجتماعی در بین معلمان شهرستان مریوان،  زریبار، سال دوازدهم، شماره 66-65.
-    سالارزاده، نادر؛ محبوبی، رضا. (1388)، مقایسه سرمایه اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان پیش دانشگاهی شهر ارومیه، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 47.
-    سرمد، زهره و دیگران. (1381)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
-    سعادت، رحمان. (1385)، برآورد روند سرمایه اجتماعی در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 43، شماره4.
-    شریفیان ثانی، مریم. (1380)، سرمایه اجتماعی: مفاهیم اصلی و چارچوب نظری، رفاه اجتماعی، سال اول شماره 2.
-    عبداللهی، محمد و دیگران. (1386)، سرمایه اجتماعی در ایران: وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان شناسی گذار، فصلنامه علمی‌ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 25.
-    فوکویاما، فرانسیس. (1379)، پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه: غلامعباس توسلی، تهران: انتشارات جامعه‌ ایرانیان.
-    فیروزآبادی، سیداحمد و دیگران. (1385)، سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی - اجتماعی در کلان شهر تهران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23.
-    قاسمی، یارمحمد. (1389)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و قانون‌پذیری در بین مردم استان ایلام، دانشگاه ‌ایلام.
-    قاضی طباطبایی، محمود. (1377)،  روش‌های لیزرل و ساختار آنها،  نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال 4 شماره مسلسل 2.
-    کسانی، کریم. (1387)، بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر ایلام، پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
-    کلمن، جیمز. (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
-    مدنی قهفرخی، سعید. (1382)، پیامدهای جنسیتی تخریب سرمایه اجتماعی، زن و توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، شماره 1.
-    مرشدی، ابوالفضل. (1387)، مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران و اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه‌های تهران، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره نهم، شماره 3 و 4.
-    وولکاک، مایکل و ناریان دیپا. (1384)، سرمایه اجتماعی و تبعات آن برای توسعه، مجموعه مقالات سرمایه اجتماعی، تهران: انتشارات شیرازه..
-    ویسی، رضوان. (1389)، بررسی مقایسه‌ای اعتماد اجتماعی بین دبیران مرد و زن مقطع راهنمایی شهر ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور تهران.

-     Fukuyama, F. (1999). The Great Disruption, Human Nature and the Reconstitution of Social Order, New York: Simon and Schuste.
-    Anderson, Jon. B. (2008). Social Capital and Student Learning: Emprical Results From Latin American Primary Scools, Economic of EducationReview, N. 27, pp. 439-449.
-    stone w hughes j)2002). social capital:empirical meaning and measurement validity. paperno.
-    Nicol. R. group.. (2003). Sicial capital and national development ; the study of the three kinds  of social capital based on society in  Ayova state university of Ayova.
-    Bentler, P. M. (1980). Multivariate analysis with latent variables: Causal modeling. Annual Review of  Psychology, 31, 419–456