نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی .ابراهیم آریانی ، عادل زاهدبابلان ، مهدی معینی کیا ، علی خالق خواه ، مصطفی سروش، طیبه موسوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22054/qjsd.2016.7885

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه­های اجتماعی مجازی در توسعه قابلیت­های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ پس‌رویدادی بود. جامعه آماری را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبائی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی در سال تحصیلی1393ـ1394، تشکیل می‌داد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی ـ مورگان و با در نظر گرفتن خطای 05/0 =α، 377 نفر است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ شبکه‌های اجتماعی مجازی (با پایایی 66/0 =α) و پرسشنامه قابلیت‌های کارآفرینی در قالب پنج مؤلفه (با پایایی 88/0=α) استفاده شد. روایی ابزار با نظر اساتید راهنما تأیید و داده­ها با استفاده از نرم ‌افزار آماری Spss.vs.21  و آزمون آنالیز واریانس چندمتغیره تجزیه‌و‌تحلیل شد. تأثیر جداگانه کاربست شبکه­های مجازی بر قابلیت ریسک‌پذیری معنا­دار است و بر قابلیت کارآفرینی، استقلال‌طلبی، کنترل درونی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت معنا­دار نیست. هم­چنین تأثیر جنسیت بر مؤلفه ریسک‌پذیری و کنترل درونی معنا­دار و بر سایر مؤلفه­ها معنا­دار نیست. در نهایت تأثیر تعامل بین کاربست شبکه‌های مجازی و جنسیت بر کنترل درونی معنا­دار و بر سایر مؤلفه­ها معنادار نیست. آموزش و نظارت کارشناسانه و مستمر بر فضای این شبکه­ها و برنامه‌ریزی برای آینده می‌تواند پیشنهادی اساسی برای سیاست­گذاران و دست‌اندرکاران حوزه مجازی باشد.
مفاهیم کلیدی: شبکه­های اجتماعی مجازی، کارآفرینی، قابلیت­های کارآفرینی، دانشجویان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Virtual Social Networks in the Development of Entrepreneurial Capabilities of Postgraduate Students Ebrahim Aryani[1] , Adel Zahed Babolan[2] , Mahdi Moeinikia[3] Ali Khaleghkhah[4] , Mostafa Sroush[5] , Tayebeh Mousavi[6]

چکیده [English]

using Multivariate Analysis Test. Separate effect of virtual social networks on risk taking was significant, and on the entrepreneurship capability, dimensions independence, internal control, achievement motivation and creativity wasn’t significant. Also gender effect on the risk taking and internal control was significant and on the other items wasn’t. Finally, the effect of virtual networking and gender on the internal control was significant and on the other items wasn’t significant. Though Policy-makers and practitioners in virtual domains should pay more attention to education, expert and continual monitoring of the networks, and planning for the future.
Keywords: Virtual Social Networks, Entrepreneurship, Entrepreneurial Capabilities, Students
 


The Role of Virtual Social Networks in the Development of Entrepreneurial Capabilities of Postgraduate Students
Ebrahim Aryani[1] , Adel Zahed Babolan[2] , Mahdi Moeinikia[3]
Ali Khaleghkhah[4] , Mostafa Sroush[5] , Tayebeh Mousavi[6]
Received: 4/4/2016          Accepted: 9/1/2017
 
Abstract
This study aimed to investigate the role of social networks in the development of entrepreneurial capabilities among graduate students. A descriptive ex-post facto research method was implied. The population compossed the graduate students in the master's program in University of Tehran, Allameh Tabataba’i, Mohaghegh Ardabili and Shahid Beheshti university in academic year 2014-2015. Through simple random sampling and based on Kregci-Morgan table 377 students were selected as the participants with the error α=0/ served. The instruments for data collection included two questionnaires, one on Virtual Social Networks (reliability α=0.66), and the other on entrepreneurial Capabilities (reliability α=0.88) in five subscales. The validity of the questionnaire was confirmed by experts in the field. The obtained data were analyzed by SPSS software, version 21
 [1]. Ph.D. Student of Educational Management, Department of Educational Sciences, University of
    Mohaghegh Ardabili, Ardabil, IRAN. (Corresponding Author).  Email: e.aryani@uma.ac.ir


[2]. Assoc. Prof in Department of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili,
    Ardabil, IRAN.   Email:zahed@uma.ac.ir


[3]. Assoc. Prof in Department of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili,
    Ardabil, IRAN.   Email:m_moeinikia@uma.ac.ir.


[4]. Assist. Prof in Department of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili,
    Ardabil, IRAN.   Email: alikhaleg@gmail.com,


[5]. Doctoral Student of High Educational, Department Management, University of Kharazmi,
    Tehran, IRAN.   Email: Mo_soroush110@yahoo.com


[6]. Ph.D. Student of High Educational, Department Management, University of Kharazmi,
    Tehran, IRAN.  Email: Tayebehmusavi@yahoo.com