نویسنده = قادری، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر کاشان

دوره 9، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 1-34

10.22054/qjsd.2018.9504

امیر صابری؛ جمیله توکلی نیا؛ محمدتقی رضویان؛ اسماعیل قادری