شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانیِ تاثیرگذار بر نظام بانکداری نوین

زهرا حق روستا؛ آیت اله ممیز؛ جلال حقیقت منفرد

دوره 14، شماره 51 ، تیر 1401، ، صفحه 77-103

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.62568.2218

چکیده
  پیاده‌سازی فرآیند کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری سبب ایجاد ارزش‌افزوده برای مشتریان و خلق خدمات نوآورانه می‌شود. پژوهش حاضر با هدف اجرای فرآیند کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری، به شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری نوین می‌پردازد. پژوهش برحسب هدف،کاربردی و ازنظر نوع روش پژوهش، ...  بیشتر

بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با توسعۀ کارآفرینی سازمانی(مطالعۀ موردی: ایران خودرو)

منیژه محمدزاده؛ ابوالفضل امانیان؛ سیدرسول حسینی

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1394، ، صفحه 63-91

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.3853

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر سرمایۀ اجتماعی (اعتماد، هنجارها و شبکه­های اجتماعی) بر توسعۀ کارآفرینی سازمانی انجام گرفته است. در این پژوهش، از مؤلفه­های نظریۀ سرمایۀ اجتماعی نهاپایت و گوشال (1976) و مولفه­های نظریۀ آنتونیک و هیسریچ (2003) دربارۀ کارآفرینی سازمانی  استفاده شده است. روش بررسی توصیفی همبستگی و تلفیقی از روش کتابخانه‌ای ...  بیشتر

بررسی میزان کارآفرینی مدیران رشته علوم انسانی در سازمان های صنعتی اراک

رسول ربانی؛ سید علی هاشمیان فر؛ سمانه شیرازی

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1389، ، صفحه 11-30

https://doi.org/10.22054/qjsd.2010.5698

چکیده
  محققان و صاحب نظران از دنیای امروز به عنوان عصر عدم تداوم یاد می کنند این مفهوم بدین معناست که تجارب و راه حل های گذشته برای مسائل کنونی و آینده سازمان ها کافی و راهگشا نیستند و باید به دنبال راه کارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود که در این راستا، بسیاری از سازمان ها به راهبرد کارآفرینی سازمانی روی آورده اند. مقاله حاضر به بررسی ...  بیشتر