دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقالات پس از تایید داوران در این صفحه قرار می گیرند
1. ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مهارت‌های ارتباط اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

10.22054/qjsd.2022.62179.2208

اصحاب حبیب زاده؛ رضا عبدالرحمانی؛ جواد عینی پور