دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پس از تایید داوران در این صفحه قرار می گیرند
1. مداخله در بافت های مجتمع های زیستی (تحلیلی انتقادی بر سند 2030 با تاکید بر «غذا و خاک» و «آب و انرژی»)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1400

10.22054/qjsd.2021.63536.2242

محمود مهام


2. ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مهارت‌های ارتباط اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

10.22054/qjsd.2022.62179.2208

اصحاب حبیب زاده؛ رضا عبدالرحمانی؛ جواد عینی پور


3. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانیِ تاثیرگذار بر نظام بانکداری نوین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22054/qjsd.2022.62568.2218

زهرا حق روستا؛ آیت اله ممیز؛ جلال حقیقت منفرد


4. اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر کیفیت زندگی بازنشستگان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22054/qjsd.2021.62323.2211

کرم حبیب پور گتابی؛ مرتضی قلیچ؛ فرهاد بزرافکن


5. ارتباط سواد سلامت با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (موردمطالعه: شهروندان بالای 18 سال مناطق شهری مشهد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22054/qjsd.2022.58340.2120

محمد حسن شربتیان؛ فهیمه آذرنیا؛ جواد جهانشیری


6. پیمایش جامعه شناختی فاصله اجتماعی بین قومی در دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه کاشان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22054/qjsd.2022.53718.2015

اکبر ذوالفقاری؛ طاها عشایری؛ امرالله کشاورز


7. از خلق ارزش شخصی تا خلق ارزش اجتماعی: دیدگاه کارآفرینان اجتماعی برتر ایرانی با رویکرد خلق ارزش مشترک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1401

10.22054/qjsd.2022.56685.2068

امیرمحمد کلابی؛ فاطمه شراعی


8. ریشه ها و فرآیندهای ساختاری فساد اقتصادی در ایران (دوره جمهوری اسلامی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1401

10.22054/qjsd.2022.65156.2281

احسان علینی