نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قزوین

2 دانشیار مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

فرآیند ایجاد کسب و کار در دنیای جدید از نقاط تمرکز برای ایجاد توسعه های خرد و متوسط اقتصادی است در حقیقت اهمیت بستر سازی جهت ایجاد محیطی مناسب برای رشد کسب و کار ها از دغدغه های امروز حوزه کارآفرینی میباشد. در این بین تیم ایجاد کننده کسب و کار یا به عبارتی تیم موسس از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بررسی آن میتواند متغیرهایی که سبب موفقیت و یا عدم موفقیت یک کسب و کار میشوند را نشان دهد. متفکرین حوزه های مختلف نیز بارها به اهمیت فرهنگ در کارآفرینی توجه داشته و دارند اما به نظر میرسد این تاثیر به صورت مستقیم باید درباره تیم موسس و ویژگی های فرهنگی که میتواند زمینه ساز پیشرفت کسب و کارها شود را با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار دهد. عنصر فرهنگ باید در الگوهای کارآفرینی حضور فعال داشته باشد، چرا که نگرش کارآفرینان تحت تأثیر روش ها و ارزش های فرهنگ بومی است. همچنین فرهنگ، گذشته از نگرش، بر ادراک و رفتار نیز اثرگذار است.
عنصر فرهنگ باید در الگوهای کارآفرینی حضور فعال داشته باشد، چرا که نگرش کارآفرینان تحت تأثیر روش ها و ارزش های فرهنگ بومی است. همچنین فرهنگ، گذشته از نگرش، بر ادراک و رفتار نیز اثرگذار است.

کلمات کلیدی:
ویژگی های فرهنگی، کارآفرینی ، کسب و کار،تیم موسس
کلمات کلیدی:
ویژگی های فرهنگی، کارآفرینی ، کسب و کار،تیم موسس

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An introduction to the growth model of the new business creation process Based on the cultural characteristics of the founding team

نویسندگان [English]

  • Morteza Farhad 1
  • kamal asakhdari 2
  • Mohammad Azizi 2

1 Instructor, Payame Noor University, Professor of Anthropology at Allameh Tabataba'i UniversityIran

2 دانشیار مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده [English]

The process of creating a business in the new world is one of the focal points for creating micro and medium economic development. In fact, the importance of creating a platform to create a suitable environment for business growth is one of the concerns of today in the field of entrepreneurship. In the meantime, the business creation team or in other words, the founding team is of special importance and its study can show the variables that cause the success or failure of a business. Thinkers in various fields have repeatedly noted the importance of culture in entrepreneurship, but it seems that this direct impact should be more carefully studied about the founding team and the cultural characteristics that can underlie business development. The element of culture should be actively present in the patterns of entrepreneurship, because the attitude of entrepreneurs is influenced by the methods and values ​​of indigenous culture. Culture, in addition to attitude, also affects perception and behavior. attitude of entrepreneurs is influenced by the methods and values ​​of indigenous culture. Culture, in addition to attitude, also affects perception and . attitude of entrepreneurs is influenced by the methods and values ​​of indigenous culture. Culture, in addition to attitude, also affects perception and

کلیدواژه‌ها [English]

  • ویژگی های فرهنگی
  • کارآفرینی
  • کسب و کار
  • تیم موسس