دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، دی 1397 
ارزیابی وضعیت زیست پذیری مناطق کلان‌شهر شیراز از منظر شهروندان

صفحه 124-154

10.22054/qjsd.2018.9899

مجید اکبری؛ وحید بوستان احمدی؛ سید چمران موسوی؛ نازنین حاجی پور