دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، بهار 1398 
1. تحلیل جنسیتی سیاست‌گذاری اشتغال در ایران پساانقلاب

صفحه 1-34

10.22054/qjsd.2019.10342

علی اکبر مزینانی؛ مریم ابراهیمی؛ محمد تقی کرمی قهی


5. دولت و سیاست‌گذاری مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 179-218

10.22054/qjsd.2019.10346

مراد برادران؛ غلامرضا غفاری؛ علی ربیعی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی