نویسنده = تاج مزینانی، علی اکبر
تعداد مقالات: 4
1. نظام راهبردهای حمایت از مراقبان خانوادگی سالمندان تهران در افق 1430

دوره 11، شماره 43، تابستان 1399

10.22054/qjsd.2020.50509.1952

جعفر هزار جریبی؛ مسعود عالی نیسی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ جواد فعلی


4. چالش‌های برنامه رفاهی بیمه بیکاری در ایران

دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 93-124

10.22054/qjsd.2016.3854

علی اکبر تاج مزینانی؛ علی شیرین آبادی