دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، بهمن 1400 
فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره ادراک عدالت و رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 111-144

10.22054/qjsd.2021.54721.2032

محسن محمدی؛ محمد مهتری آرانی؛ سمانه نقی پور ایوکی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی