بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (با تأکید بر بررسی تأثیر متغیرهای دینداری، وضعیت قومی و احساس آزادی) مطالعه موردی: شهروندان استان‌های کردستان و سمنان

محمد سعید ذکایی؛ نادر مروتی

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1398، ، صفحه 121-177

https://doi.org/10.22054/qjsd.2019.10345

چکیده
  چکیده تا اوایل 1960 به رفاه به‌عنوان مقوله‌ای اقتصادی و در قالب شاخص‌های عینی و کمی همچون درآمد و مصرف نگریسته می‌شد. با تأکید بر نارسایی شاخص‌های اقتصادی برای توضیح وضع اجتماعی، کوشش‌هایی برای ساخت شاخص‌های اجتماعی آغاز شد. از سال 1990 بررسی رفاه ذهنی و انطباق آن با رفاه عینی وارد تحقیقات توسعه‌ای شد. بی‌شک این امر در ایران نیز محتمل ...  بیشتر

بررسی مقایسه‌ای تأثیر دینداری و نگرش‌‌های جنسیتی بر قصد فرزندآوری به تفکیک جنسیت در شهر تهران .

فاطمه مدیری

دوره 8، شماره 32 ، مهر 1396، ، صفحه 171-202

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8429

چکیده
  چکیده با توجه به مطالعات متعدد که نشان از تاثیر متفاوت دینداری و نگرش‌‌های جنسیتی بر فرزندآوری و وجود تفاوت‌‌های جنسیتی در این حوزه دارد، این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه تأثیر دینداری و نگرش‌‌های جنسیتی بر تعداد فرزندان قصد شده، به تفکیک جنسیت انجام شده است. جامعه آماری پیمایش، متاهلین شهر تهران بوده و با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین دینداری و سلامت اجتماعی جوانان مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه.

هابیل حیدرخانی؛ یونس نوربخش؛ نوذر قنبری

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1396، ، صفحه 31-66

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8009

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین دینداری در ابعاد مختلف و سلامت اجتماعی جوانان مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه می‌باشد. این پژوهش بر اساس نظریه‌های سلامت اجتماعی کییز، دینداری گلاک و استارک و نظریه‌های ارتباط بین دین و ابعاد سلامت اجتماعی دورکیم، یینگر و دیویس، با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار پرسشنامه و استفاده ...  بیشتر

بررسی میزان احساس برخورداری از رفاه اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه در بین شهروندان شهر اردکان)

رضا صفری شالی؛ محمد مهدی زاده اردکانی

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1396، ، صفحه 177-224

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8013

چکیده
  چکیده رفاه اجتماعی نیازمند تغییرات مثبت در دو سطح مادی (عینی ) و فرامادی (ذهنی) است و نتیجه آن باید بتواند به خلق آسایش اعضای جامعه منجر شود. همانطور که ابعاد مختلف توسعه (مثل توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) سعی در ایجاد رفاه اجتماعی برای شهروندان هر جامعه دارند، و از طرف دیگر وجود رفاه اجتماعی در هر جامعه خود شاخص اصلی توسعه و ...  بیشتر

عوامل مرتبط با مدیریت نمایشی بدن

طاهره قادری؛ مریم سیفی

دوره 4، شماره 17 ، دی 1392، ، صفحه 69-104

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.3226

چکیده
  این پژوهش به بررسی عوامل مرتبط با مدیریت نمایشی بدن پرداخته است. هدف اصلی بررسی رابطه میزان دینداری دانشجویان و میزان مدیریت نمایشی بدن توسط آنها بوده است. جامعه آماری در این تحقیق دانشجویان دانشگاه‌‌های صنعتی و علوم پزشکی شاهرود بوده و روش نمونه‌گیری  استفاده شده نیز روش طبقه بندی متناسب بوده است، به‌این ترتیب که ابتدا با استفاده ...  بیشتر

دینداری و احساس امنیت (مطالعه موردی دانش‌آموزان دختر شهر تهران)

فریبا شایگان

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1392، ، صفحه 169-199

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.833

چکیده
  این مقاله نتیجه تحقیقی در خصوص میزان دینداری و احساس امنیت دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی شهر تهران است. در این کار علمی‌با بهره‌گیری از تئوری‌های تلفیقی دینداری و احساس امنیت یک فرضیه اصلی و چهار زیرفرضیه تدوین شد که به روش پیمایشی، با پرسشنامه محقق ساخته و با جامعه آماری 400نفر از دانش‌آموزان که به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی جامعه‌شناسی برخی از عوامل موثر بر میزان دینداری(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)، دکتر کریم رضادوست، دکتر علی‌حسین حسین‌زاده، حلیمه مصطفایی دولت‌آباد
دوره 3، شماره 10 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 1-38

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای جامعه‌شناسی بر میزان دینداری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفته ­است. چارچوب نظری تحقیق، برگرفته از آراء «یواخیم واخ»، «جرج استولز»، «پیتربرگر»، «گلاک و استارک» می­باشد. بر اساس چارچوب نظری منتخب متغیرهایی از قبیل پایگاه اجتماعی – اقتصادی، هویت قومی ...  بیشتر

میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین جانبازان بنیاد شهید وامور ایثارگران شهر ری، دکتر سید احمد حسینی، پژمان احمدی
دوره 2، شماره 8 ، آبان 1390، ، صفحه 87-120

چکیده
  اعتماد اجتماعی، بستر تعاملات اجتماعی و کانون اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی است. توجه به اعتماد اجتماعی ایده جدیدی نیست بلکه جریان فکری چند قرنی است. جامعه جدید به دلیل برخورداری از ویژگی‌های منحصر به فردی چون گستردگی وتنوع جوامع، پیچیدگی نهادها، افزایش ابهام و غریبه بودن نسبت به محیط اجتماعی، توجه به اعتماد اجتماعی و نقش آن درحیات اجتماعی ...  بیشتر