دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، آبان 1391، صفحه 1-196