مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و غیرفعال (با تأکید بر فعالیت بدنی شبکه‌ای)

فرزاد غفوری؛ زهرا محمدی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1398، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/qjsd.2019.10652

چکیده
  هدف از این مطالعه مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و غیرفعال شهر تهران با تأکید ویژه بر فعالیت بدنی (ورزشی) شبکه‌ای بوده است. چارچوب نظری مطالعه را دیدگاه نظری پاتنام برای سرمایه اجتماعی و دیدگاه نظری داینر برای رفاه ذهنی است.این مطالعه از نوع تحقیقات علّی- مقایسه‌ای پسارویدادی و مقطع عرضی است که به‌صورت پیمایش ...  بیشتر

شناسایی چالش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک اجتماعی کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی شهر ایلام)

فریبا فاضلی؛ زینب طولابی؛ یاسان الله پور اشرف

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1398، صفحه 29-55

https://doi.org/10.22054/qjsd.2019.10653

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی چالش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک اجتماعی کارآفرینی اجتماعی است. از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش ترکیبی است.  جمع اوری داده‌ها در بخش کیفی با مصاحبه با افراد متخصص و در بخش کمّی  با پرسشنامه بوده است. جامعه آماری کار افرینان اجتماعی و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر ایلام (183) نفر هستند. نمونه آماری 18 نفر ...  بیشتر

تحلیلی بر پذیرش رفتار برنامه‌ریزی ‌شده اجتماعی دانشجویان در استفاده از دوچرخه و توسعه پایدار شهری

وحید ساعت چیان؛ مهدی کروبی؛ احمد محمودی؛ بهناز خالقی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1398، صفحه 57-82

https://doi.org/10.22054/qjsd.2019.10654

چکیده
  هدف پژوهش، بررسی پذیرش رفتار برنامه‌ریزی‌ شده اجتماعی دانشجویان در استفاده از دوچرخه و توسعه پایدار شهری بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود که بصورت میدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان تشکیل داده و در نهایت تعداد 254 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای مبتنی بر مدل‌های توسعه پایدار ...  بیشتر

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان و کادر آموزشی مدارس با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی شهر چناران)

محمد لعلی؛ امیدعلی خوارزمی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1398، صفحه 83-109

https://doi.org/10.22054/qjsd.2019.10655

چکیده
  آموزش‌وپرورش ستون فقرات هر کشور است و در این خصوص معلمان و کادر آموزشی مدارس مهم‌ترین عامل ارتقاء سطح علمی و تربیتی جامعه می‌باشند. عملکرد سازمانی مثبت آن‌ها در واقع یعنی عملکرد صحیح نظام آموزشی، پس ضروری است، عوامل مؤثر بر عملکرد معلمان شناسایی‌ شده و در راستای دستیابی به اهداف از آن‌ها بهره‌مند شد. این پژوهش از نوع کاربردی و ...  بیشتر

تحلیل کیفیت فضاهای عمومی مرکزی شهر تهران و پیامدهای آن بر رفاه شهری

غلامرضا لطیفی؛ مهناز مقبول اقبالی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1398، صفحه 111-144

https://doi.org/10.22054/qjsd.2019.10656

چکیده
  در این پژوهش با توجه به پایین بودن سطح تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومی شهر و کاهش رفاه شهری به‌عنوان مسئله اصلی تحقیق، سعی شده با شناسایی مؤلفه‌های کیفی فضاهای عمومی که مؤثر در ارتقاء دموکراسی شهری و کنش‌های اجتماعی می‌باشند به دنبال ارائه راهکاری برای بهبود رفاه شهری باشیم، به‌طور خلاصه در این پژوهش سعی شده علاوه بر تدقیق مفهوم ...  بیشتر

پایگاه اقتصادی - اجتماعی و سرمایه اجتماعی مجازی کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی شهر اصفهان

مژده کیانی؛ علی محمد امینی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1398، صفحه 145-172

https://doi.org/10.22054/qjsd.2019.10657

چکیده
  هدفاصلیاینپژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی کاربران شبکه‌های مجازی شهر اصفهان با استفاده از روش پیمایش می‌باشد. سرمایهاجتماعی در این پژوهش در سه بُعد (اعتماد، ارتباط، مشارکت) و با تلفیقدیدگاه‌هایبوردیو،کلمن و فوکویامامورد بررسی قرار گرفته است. نمونه‌گیریبااستفادهازروش‌هایخوشه‌ای و تصادفیانجام شد. حجم نمونه400نفر(200 ...  بیشتر

مطالعه سلامت اجتماعی و فرسایش شغلی فرهنگیان (موردمطالعه: منطقه نیمبلوک شهرستان قائنات خراسان جنوبی)

محمد حسن شربتیان؛ مژگان فارسی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1398، صفحه 173-215

https://doi.org/10.22054/qjsd.2019.10658

چکیده
  هدف پژوهش حاضر رابطه سلامت اجتماعی با فرسایش شغلی فرهنگیان می‌باشد. رویکرد نظری در این پژوهش بهره‌مندی از نظریه‌های سلامت اجتماعی کییز و فرسایش شغلی ماسلاچ و جکسون است. روش‌شناسی این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری فرهنگیان بخش نیمبلوک شهرستان قائنات در سال تحصیلی 97-96 می‌باشد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر ...  بیشتر