بررسی گفتمان عدالتِ حاکم بر مقولة تأمین اجتماعی در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی

جعفر هزارجریبی؛ رضا صفری شالی

دوره 7، شماره 23 ، مرداد 1394

https://doi.org/10.22054/qjsd.2015.1742

چکیده
  تأمین اجتماعی به معنای اعم خود همواره یکی از آرزوهای بشر بوده است؛ به ‌طوری ‌که انسان‌ها همیشه دغدغة زندگی آرام و مطمئنی را داشته‌اند که عاری از «رنج و نگرانی» باشد؛ تا در پرتو آن فرصت یابند به جنبه‌های متعالی‎تر زندگی بپردازند و در هنگام تلاش برای کسب معاش، چشم‌انداز آینده‎ای مبهم آن‌ها را نگران و آشفته نسازد. در دنیای ...  بیشتر

خرده ‌فرهنگ فقر و آسیب‌های اجتماعی در محلات شهری (مطالعة موردی محلة هرندی)

ستار پروین؛ علی اصغر درویشی فرد

دوره 7، شماره 23 ، مرداد 1394، صفحه 51-89

https://doi.org/10.22054/qjsd.2015.1743

چکیده
  چکیده مطالعة حاضر به بررسی خرده‌فرهنگ فقر و آسیب‌های اجتماعی در محلة هرندی (دروازه‌غار سابق) تهران و در بین گروه‌های موسوم به «غربتی» می‌‌پردازد. داده‌های این تحقیق از طریق روش تحقیق کیفی و با استفاده از تکنیک‌های مصاحبه و مشاهده گردآوری شده است. حجم نمونه 40 نفر و تعداد این حجم با رسیدن به اشباع نظری پایان یافت. یافته‌های ...  بیشتر

سرمایة اجتماعی و احساس امنیت (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی منطقة 4 تهران)

فریبا شایگان؛ نوذر امین صارمی؛ زینب عباسی

دوره 7، شماره 23 ، مرداد 1394، صفحه 91-122

https://doi.org/10.22054/qjsd.2015.1747

چکیده
  برای بررسی سرمایة اجتماعی و احساس امنیت با بهره‌گیری از نظریات تئوری‌پردازان سرمایة اجتماعی هم‌چون پاتنام، فوکویاما، کلمن و بوردیو و بررسی برخی از نظریات مربوط به احساس امنیت همانند نظرات دورکیم، گیدنز، پارسونز، هورنای و فروم چهارچوب تئوریک تدوین شد. سه ‌شاخص اعتماد اجتماعی، روابط اجتماعی و مشارکت ‌اجتماعی به ‌عنوان شاخص‌های ...  بیشتر

جنسیت و توسعه در کشورهای اسلامی نفتی و بدون نفت

سوسن باستانی؛ مرضیه موسوی؛ فاطمه حسین پور

دوره 7، شماره 23 ، مرداد 1394، صفحه 123-150

https://doi.org/10.22054/qjsd.2015.1748

چکیده
  نگارندگان این مقاله در پی آن‌‌اند که با بررسی شاخص توسعة جنسیتی و توانمندسازی جنسیتی تصویر روشنی از وضعیت زنان کشورهای اسلامی با توجه به برخورداری از منابع طبیعی هم‌چون نفت و گاز نشان دهند. مبنای نظری پژوهش را نظریة دولت رانتی و رویکرد توانمندسازی زنان تشکیل می‌دهد. بر اساس یافته‌های پژوهش، موقعیت زنان در تمامی کشورهای اسلامی ...  بیشتر

تعداد فرزندان در خانواده و اثرگذاری آن بر کسب سرمایة ‌انسانی فرزندان (مورد مطالعه: جوانان 15 تا 19 سالة مناطق شهری ایران)

سعداله دارابی؛ محمد ترکاشوند

دوره 7، شماره 23 ، مرداد 1394، صفحه 155-177

https://doi.org/10.22054/qjsd.2015.1749

چکیده
  چکیده سرمایة ‌انسانی به دانش، مهارت و دیگر توانایی‌هایی گفته می‌شود که به افزایش کیفیت و سطح توسعه منجر می‌شوند. سرمایه‌ای که در سنین پایین‌تر کسب ‌شود تأثیر قوی‌تری در موفقیت‌های سنین بالاتر دارد. خانواده مهم‌ترین واحد تأثیرگذار در کسب و سرمایه‌گذاری در حوزة سرمایة ‌انسانی در سنین پایین است و هم‌چنین موفقیت‌های آیندة آن‌ها ...  بیشتر

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رضایت از زندگی (مورد مطالعه: شهر اهواز)

معصومه باقری؛ علی حسین حسین زاده؛ سمیرا حیدری؛ مسعود زالی زاده

دوره 7، شماره 23 ، مرداد 1394، صفحه 179-205

https://doi.org/10.22054/qjsd.2015.1750

چکیده
  هدف از نگارش مقالة حاضربررسی عوامل مؤثر در رضایت از زندگی شهروندان هجده سال و بالاتر شهر اهواز است که برای تبیین مسئله و تعیین چهارچوب نظری از دیدگاه‌های جامعه‌شناسی مرتبط استفاده شد و فرضیات از آن استخراج شد. این تحقیق به صورت پیمایشی است و ابزار جمع‌آوری اطلاعات آن پرسش‌نامه است. جمعیت آماری در این تحقیق تمام شهروندان بالای هجده ...  بیشتر

آموزش شهروندی در مدارس شهر تهران؛ آثار و پیامدها

احمد غیاثوند

دوره 7، شماره 23 ، مرداد 1394، صفحه 207-239

https://doi.org/10.22054/qjsd.2015.1920

چکیده
  آموزش شهروندی به ساکنان شهر یکی از رسالت‌های نهادهای مختلف اجتماعی در محیط شهری است. هم‌چنین یکی از طرح‌هایی که به صورت یک مداخلة شهروندی در سطح مدارس راهنمایی شهر تهران در حال انجام است طرح «شهردار مدرسه» است. هدف این طرح توسعه و ترویج مشارکت اجتماعی و نهادینه کردن مهارت‌های شهروندی در بین دانش‌آموزان است. بر این اساس مقالة ...  بیشتر