دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، زمستان 1396 
2. فراتحلیل مطالعات دین‌داری و سبک زندگی در ایران (پژوهش‌های منتشر شده در سال‌های 1390-1395).

صفحه 37-76

10.22054/qjsd.2017.8704

محسن نیازی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی؛ فاطمه یعقوبی؛ ماشاءالله حسینی