دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، فروردین 1392، صفحه 1-250 
سلامت معنوی؛ چارچوب، محدوده و مؤلفه‌های مبتنی بر آموزه‌های اسلام

صفحه 1-26

10.22054/qjsd.2013.3262

عزت اله سام آرام؛ جعفر هزار جریبی؛ محمدمهدی فداکار؛ محمدتقی کرمی؛ محمدمهدی شمسایی