دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، زمستان 1399، صفحه 283-1 
1. طراحی، تبیین و سنجش مدل اجرای خط مشی‌های رفاه اجتماعی

صفحه 1-32

10.22054/qjsd.2021.56085.2055

علی مهدی زاده اشرفی؛ تورج مجیبی؛ احمد میدری؛ نیلوفر ایمان خان؛ مهدی فقانی


7. بررسی جامعه شناختی نقش کیفیت زندگی در سبک زندگی سالمندان بندرماهشهر

صفحه 221-273

10.22054/qjsd.2021.57249.2078

مسعود گنجی؛ رضاعلی محسنی؛ منصور شریفی؛ علی‌رضا کلدی؛ حسن ملک