دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، اسفند 1399، صفحه 283-1 
طراحی، تبیین و سنجش مدل اجرای خط مشی‌های رفاه اجتماعی

صفحه 1-32

10.22054/qjsd.2021.56085.2055

علی مهدی زاده اشرفی؛ تورج مجیبی؛ احمد میدری؛ نیلوفر ایمان خان؛ مهدی فقانی