دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، بهار 1400، صفحه 1-263 
4. واکاوی پیشران های شهروند فرهنگی در حوزه خدماتی با رویکرد فراترکیب

صفحه 139-169

10.22054/qjsd.2021.54491.2029

اباذر غفاری لشکناری؛ حسنعلی آقاجانی؛ مرضیه گرجی پشتی؛ محمد جواد تقی پوریان


7. به‌کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی در شناسایی کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران

صفحه 245-282

10.22054/qjsd.2021.52716.1995

علی اصغر بانوئی؛ پریسا مهاجری؛ کوروش جوادی پاشاکی؛ پگاه خالقی؛ سید محمد امین حسینی