دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 1-231