دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، دی 1398 
نسبت سیاست‌های توسعه آموزش عالی و تقاضای اجتماعی

صفحه 33-72

10.22054/qjsd.2019.11838

محمد سهیل سرو؛ جعفر هزارجریبی؛ محمد تقی کرمی؛ اردشیر انتظاری