دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 1-265 
1. تبیین جامعه شناختی الگوهای غذایی شهر تهران

10.22054/qjsd.2020.52799.2000

محمد مهاجری؛ ابوالقاسم حیدرآبادی؛ علی رحمانی فیروزجاه


2. نظام راهبردهای حمایت از مراقبان خانوادگی سالمندان تهران در افق 1430

10.22054/qjsd.2020.50509.1952

جعفر هزار جریبی؛ مسعود عالی نیسی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ جواد فعلی


3. جریانی از سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در ایران

10.22054/qjsd.2020.50732.1957

حسین امیری؛ محمود نجفی نژاد؛ سیده محدثه موسوی؛ محمدحسین حسنی