بررسی وجود دام فقر تغذیه‌محور در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد: مطالعه‌ موردی محله شهید قربانی

سحر سلطانی؛ مهدی فیضی؛ سید محمد جواد رزمی

دوره 12، شماره 47 ، شهریور 1400، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.54825.2034

چکیده
  در میان عوامل بسیاری که بر بهره‌وری نیروی کار اثرگذارند، کمبود غذای دریافتی می‌تواند اثرات زیان‌باری بر بهره‌وری فرد داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی دام فقرتغذیه‌محور است که ریشه در نظریه دستمزد کارایی دارد که بر اهمیت سوء‌تغذیه و فقر تاکید می‌کند. داده‌های این مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1395 و در میان 220 خانوارِ ساکن ...  بیشتر

نقش سرمایه فرهنگی در گرایش به کارهای دولتی (مطالعه موردی : سازمان های دولتی شهر تهران)

مهدی نجاری؛ خلیل میرزایی؛ افسانه وارسته فر

دوره 12، شماره 47 ، شهریور 1400، صفحه 27-56

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.57715.2098

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه فرهنگی در گرایش به کارهای دولتی انجام گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی است و جامعه‌ی مورد مطالعه 384 نفر از کارکنان بخش دولتی در شهر تهران بودند که بر اساس نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‌ی استاندارد سرمایه‌ی فرهنگی بوردیو و پرسشنامه‌ی ...  بیشتر

سبک زندگی سلامت محور در بین گروه های مختلف سنی: مطالعه ای در شهر سمنان

آذر درویش؛ سهیلا علیرضانژاد

دوره 12، شماره 47 ، شهریور 1400، صفحه 57-91

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.59500.2143

چکیده
  پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا درک از سلامت در نزد بزرگسالان و جوانان متفاوت است؟ رفتار سلامتی در این دو گروه سنی به چه شکلی ظاهر می شود؟ برای پاسخ به این پرسش از روش داده بنیاد و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته با 34 نفر جوان و بزرگسال درشهر سمنان، استفاده شد. این پژوهش در دو محله با سطوح متفاوت از رفاه اقتصادی انجام شده است. شیوه نمونه‌گیری ...  بیشتر

فراتحلیل مطالعات رابطه سرمایه اجتماعی و شادی در ایران سال1390-1398

زهره رضوانی؛ محسن نیازی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی

دوره 12، شماره 47 ، شهریور 1400، صفحه 93-134

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.55280.2041

چکیده
  چکیدهتحقیقات در حوزه علوم اجتماعی و موضوعات اجتماعی رشد فراوانی کرده است، با توجه به اینکه تسلط بر همه ابعاد مسائل گوناگون کار دشواری است. می‌توان به تحقیقات ترکیبی به عنوان یک راه‌حل مفید و سودمند روی آورد. احساس شادی و نشاط یکی از ضروری‌ترین خواسته‌های فطری و نیازهای روانی انسان به شمار می‌رودکه تحت تأثیر عوامل گوناگون است. پژوهش ...  بیشتر

بار مسئولیت بیشتر در سنین سالمندی: مطالعه روند و الگوهای ترتیبات زندگی سالمندان در ایران

میلاد بگی؛ محمدجلال عباسی شوازی

دوره 12، شماره 47 ، شهریور 1400، صفحه 135-166

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.52456.1991

چکیده
  ترتیبات زندگی سالمندان در کشورهای درحال‌توسعه از اهمیّت فراوانی برخوردار است زیرا دولت‌ها به دلیل نداشتن نظام‌های مراقبتی و بهداشتی تکامل‌یافته، نمی‌توانند تمامی حمایت‌های مورد نیاز سالمندان را فراهم کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ترتیبات زندگی افراد 60 ساله و بالاتر در ایران در طول چهاردهه گذشته (1398-1363) انجام گرفت. داده‌ها از ...  بیشتر

آسیب شناسی رفاه زنان شاغل با تأکید بر اجرای حقوق حمایتی (مورد مطالعه: شکوائیه‌های ارائه شده به ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرتهران)

زینب قتولی؛ فرح ترکمان؛ عالیه شکربیگی

دوره 12، شماره 47 ، شهریور 1400، صفحه 167-190

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.55293.2042

چکیده
  تحقیق حاضر به آسیب‌شناسی رفاه وضعیت اشتغال زنان بر اساس قوانین حمایتی مندرج در قانون اساسی ایران پرداخته شده است. از روش تحلیل محتوا با تکنیک اسناد و مدارک استفاده شد.برای مطالعه اسناد نوشتاری و تعیین مقولات، تحلیل محتوای مقوله‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. اسناد مورد مطالعه همان شکوائیه‌ها و دادخواست‌های زنان شاغل است که طی ...  بیشتر

طلاق توافقی از دیدگاه زنان: مطالعه‌ای پدیدارشناختی

داریوش رضاپور؛ نرگس سعیدی

دوره 12، شماره 47 ، شهریور 1400، صفحه 191-224

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.59661.2145

چکیده
  تصمیم به جدایی و انحلال رابطه زنا شویی به عنوان یکی از سخت ترین وقایع یک بزرگ سال می باشد که با آن موا جه می شود و می تواند پیوند های احساسا تی فرد را مختل نما ید. در این راستا ﭘﮋوﻫﺶ حاضر با هدف درک و تفسیر زنان از پدیده طلاق توافقی در شهر دیلم انجام شد ه اﺳﺖ. محققان در این پژوهش کیفی از روش پدیدار شناسی، نمونه گیری هدف مند و تکنیک مصاحبه ...  بیشتر