دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، تابستان 1400 
4. فراتحلیل مطالعات رابطه سرمایه اجتماعی و شادی در ایران سال1390-1398

10.22054/qjsd.2021.55280.2041

زهره رضوانی؛ محسن نیازی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی