نقش صنعت گردشگری بر اشتغال و مقایسه آن با سایر بخش‌های اقتصادی مطالعه موردی منطقه اورامانات (استان کرمانشاه)، رحمت میرزائی، دکتر عزت اله سام آرام، دکتر علی خاکساری
دوره 2، شماره 4 ، مهر 1389، صفحه 1-34

چکیده
  این مقاله به بررسی نقش صنعت گردشگری بر اشتغال در منطقه اورامانات ومقایسه آن با سایر بخش‌های اقتصادی پرداخته است. ،پس  اثرگذاری و کارکرد این صنعت در زمینه ایجاد اشتغال و نقش سرمایه گذاری در این صنعت بر کمیت اشتغال از مهمترین سوالات این پژوهش بوده است. ضمن اینکه بعد از پاسخگویی به این سوال اصلی در پی دریافت جوابی برای سوال زیر نیز ...  بیشتر

چرخش مفهومی و نظری از فقر به سازة مطرودیت اجتماعی، رضا امیدی، دکتر غلامرضا غفاری
دوره 2، شماره 4 ، مهر 1389، صفحه 35-66

چکیده
  در این مقاله تلاش شده  مسئله چگونگی چرخش نظری تجربه شده از مفهوم فقر به سازة مطرودیت اجتماعی، از حیث تاریخی و به روش اسنادی، تحلیل و ارزیابی نظری شود. جایگزینی مفهومی مطرودیت اجتماعی به جای فقر بر این استدلال استوار است که مفهوم مطرودیت اجتماعی مفهومی پویا است که هم به فرایندها و هم به موقعیت­های حاصل از آن اشاره دارد و تشکیل طیفی ...  بیشتر

عاملیت انسانی و فقر بررسی ارتباط کنش موثر فردی با فقر اقتصادی در مهاجرین حاشیه‌نشین کلانشهر تبریز، دکتر محمد شیخی، ابوالفضل امانیان
دوره 2، شماره 4 ، مهر 1389، صفحه 67-92

چکیده
  دراین تحقیق به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که سبک زندگی حاشیه‌ای و نوع رفتارها، ارزشها و باورهای حاشیه‌نشینان فقیر در شهرتبریز تا چه اندازه با سطح و شدت فقر آنان همبسته است؟ پس زیر بنای اصلی این تحقیق انتخاب و مسئولیت شخصی در ارتباط با فقر می باشد که با شاخص‌های متغیر اصلی عاملیت انسانی سنجش می شود. روش تحقیق توصیفی و تحلیل همبستگی ...  بیشتر

نقش سرمایههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری، دکترسیدمرتضی نوربخش
دوره 2، شماره 4 ، مهر 1389، صفحه 93-134

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی تحلیل جامعه­شناختی جایگاه و نقش خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری است. فرضیة اصلی این تحقیق، به دنبال بررسی نقش سرمایة فرهنگی، سرمایة اجتماعی و سرمایة اقتصادی خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری است. جامعة آماری، دانشجویان پذیرفته ­شدة رشته­های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رشتة برق و رشتة ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین سلامت عمومی با فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستانهای دولتی و مراکز بهزیستی شهر تهران، دکتر طلعت اللهیاری، کبری پادیاد
دوره 2، شماره 4 ، مهر 1389، صفحه 135-150

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی و شناخت ارتباط بین سلامت عمومی با فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستانهای دولتی و مقایسه با مراکز بهزیستی شهر تهران می‌باشد، که سلامت عمومی از ابعاد کارکرد جسمانی، میزان اضطراب، کارکرد اجتماعی و میزان افسردگی سنجیده شده است. فرسودگی شغلی از ابعاد میزان و شدت تحلیل عاطفی، میزان و شدت مسخ شخصیت و میزان ...  بیشتر

بررسی نقش عوامل مؤثر در گرایش به مصرف مواد مخدر جدید، فریبا درتاج
دوره 2، شماره 4 ، مهر 1389، صفحه 151-166

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در روی­آوری معتادان به طرف مواد مخدر جدید می‌باشد. بدین منظور، نمونه­ای 100 نفری از معتادان که به مراکز ترک اعتیاد در سطح شهر کرمان مراجعه می‌کردند، به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامة محقق ‌ساخته که بیشتر شامل اطلاعات دموگرافیک و تاریخچة مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی است، مورد ارزیابی قرار ...  بیشتر

بررسی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر میزان مشارکت زنان در سازمان‌های غیردولتی(NGOs)، لیلا فرجی، جواد فعلی
دوره 2، شماره 4 ، مهر 1389، صفحه 167-197

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر میزان مشارکت زنان در سازمانهای غیردولتی می‌پردازد. برای سنجش سرمایه اجتماعی از شاخص‌های روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و هنجارهای عمل متقابل و برای سرمایه فرهنگی از شاخص‌های سرمایه فرهنگی تجسدی، عینیت یافته و نهادی استفاده شده است. روش پژوهش تبیینی از نوع پیمایش است و نمونه ...  بیشتر