دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، تیر 1391، صفحه 1-247