دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، فروردین 1401 
تحلیل فضایی فقر شهری در شهر بیجار

10.22054/qjsd.2021.57732.2097

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ محمد سلیمانی؛ بهناز محمدیاری