تغییرات زندگی روزمره سالمندان در دوره پاندمی کوید-19؛ یک مطالعه کیفی

شیوا پروائی؛ مجید کوششی

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1401، صفحه 1-48

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.63123.2232

چکیده
  در این پژوهش، تجربه زیسته سالمندان در مواجهه با پاندمی کووید-19 به عنوان یک تجربه اجتماعی و مخاطره­آمیز، مورد واکاوی قرار گرفت و مهم­ترین تغییرات زندگی روزمره سالمندان استخراج شد. روش این مطالعه مبتنی بر طرح پژوهش کیفی است. برای جمع­آوری داده­ها از مصاحبه­های نیمه­ساختاریافته با سالمندان (و یا فرزندان آن­ها) و برای تحلیل ...  بیشتر

فقر، کودکی و جنسیت: تجربه کودکانه فقر از نگاه دختران و پسران

فائزه زارعی؛ سهیلا علیرضانژاد

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1401، صفحه 49-84

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.59914.2152

چکیده
  هرچند فقر پدیدهای عام است اما هیچ گروهی به اندازه کودکان از آثار منفی فقر رنج نمی‌برد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا تجربه فقر در دختران و پسران متفاوت است؟ در این مقاله از روش قوم نگاری برای گردآوری اطلاعات از ۳۰ کودک(۱۶ دختر و ۱۴ پسر) ۱۰ تا ۱۷ ساله که زندگی توامان با فقر را تجربه کرده‌اند، استفاده و تجزیه‌ی و تحلیل داده‌ها با استفاده ...  بیشتر

تاثیر دین‌داری بر کیفیت زندگی با میانجیگری متغیر مشارکت و اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه منطقۀ پردیسان قم در سال 1398-1399)

حامد تشویشی؛ احسان رحمانی خلیلی

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1401، صفحه 85-122

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.53156.2007

چکیده
  کیفیت زندگی و ضرورت پرداخت به آن یکی از موضوعات اساسی است که چگونگی زیست اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد. عوامل مختلفی هستند که بر کیفیت زندگی اثرگذارند در این بین، دین‌داری یکی از منابع اثرگذار در کیفیت زندگی تلقی می‌شود که از طریق میانجی‌گرهای اعتماد و مشارکت اجتماعی می‌تواند تاثیرات متفاوتی در کیفیت زندگی داشته باشد. هدف پژوهش ...  بیشتر

تحلیل فضایی فقر شهری در شهر بیجار

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ محمد سلیمانی؛ بهناز محمدیاری

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1401، صفحه 123-152

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.57732.2097

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل فضایی فقر شهری در سطح بلوک‌های آماری شهر بیجار می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و بنابر هدف، کاربردی می‌باشد. داده‌ها از بلوک‌های آماری مرکز آمار استخراج شده و برای طبقه بندی داده‌ها از نرم افزار Gis بهره گرفته شد. همچنین با توجه به این که شاخص‌های مورد مطالعه پژوهش از نوع منفی و مثبت بودند، ...  بیشتر

سیاست‌های سازگاری طبقات فرودست در مواجهه با پیامدهای فقدان اوراق هویتی: مطالعۀ موردی افراد فاقد سند هویتی ساکن در حاشیۀ شهر مشهد

مجید فولادیان؛ حسین وزیری؛ جمال طوسی فر؛ زهرا برادران کاشانی

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1401، صفحه 153-204

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.54325.2026

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی سیاست‌های سازگاری افراد فاقد سند هویتی ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد در زمینۀ دستیابی به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مسکن، اشتغال و تأمین اجتماعی انجام شده است. در پژوهش حاضر از روش نظریۀ زمینه‌ای که یکی از روش‌های تحلیل داده‌های کیفی است، برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت خدمات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در حوزه فرهنگ و هنر و تاثیر آن بر رضایت شهروندان

امیر محمد خانی؛ ابولفضل کزازی؛ محمد تقی تقوی فرد

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1401، صفحه 205-250

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.58035.2110

چکیده
  یکی از مهمترین مسائل حوزه فرهنگی و اجتماعی، ارزیابی عملکرد است. از آنجا که ماهیت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ناملموس، و تنیده با انتزاع است، ارزیابی نتایج وآثار آن به صورت ذاتی با دشواری همراه است. تعریف این مسئله در یک بستر بروکراتیک همچون شهرداری تهران، با دشواری مضاعف در عرصه اجرا همراه است. اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ...  بیشتر

تحلیل داده‌بنیاد چالش‌های تامین اجتماعی اتباع بیگانه مراجعه‌کننده به اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ

مهدی بیات؛ حسین آقاجانی؛ زهرا حضرتی صومعه

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1401، صفحه 251-280

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.60830.2176

چکیده
  تامین اجتماعی مهاجران و اتباع پس از ورود به جامعه ایران، چالشهای برای آنها و سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است.ازاین‌رو، مطالعه حاضرباهدف بررسی چالشهای تامین اجتماعی اتباع در غرب تهران انجام ‌گرفته است.روش تحقیق کیفی و جامعه مورد مطالعه کلیة اتباع مراجعه کننده به اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ بودند.افراد نمونه به شیوة ...  بیشتر