تعداد مقالات: 278
مقالات پس از تایید داوران در این صفحه قرار می گیرند
215. جامعه شناسی و روش تفسیری

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 113-127

10.22054/qjsd.2010.5703

سعید وصالی


220. عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی مورد مطالعه : شهروندان شهر کاشان در سال 1394.

دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 203-229

10.22054/qjsd.2017.8253

محسن نیازی؛ محمد گنجی؛ فهیمه نامورمقدم


222. مطالعات توسعه انسانی زنان و جنسیت: فراسنتز مطالعات توسعه انسانی زنان.

دوره 9، شماره 34، بهار 1397، صفحه 137-166

10.22054/qjsd.2018.9006

کمال خالق پناه؛ علی کاظمی؛ اختر جلوند


223. بررسی رابطه بین جامعه‌پذیری اقتصادی و فرهنگ اقتصادی در بین شهروندان یزدی.

دوره 9، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 196-228

10.22054/qjsd.2018.9314

فاطمه ابوترابی زارچی؛ اصغر میرفردی؛ آرمان حیدری