دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پس از تایید داوران در این صفحه قرار می گیرند
مداخله در بافت های مجتمع های زیستی (تحلیلی انتقادی بر سند 2030 با تاکید بر «غذا و خاک» و «آب و انرژی»)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1400

10.22054/qjsd.2021.63536.2242

محمود مهام


ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مهارت‌های ارتباط اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

10.22054/qjsd.2022.62179.2208

اصحاب حبیب زاده؛ رضا عبدالرحمانی؛ جواد عینی پور


شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانیِ تاثیرگذار بر نظام بانکداری نوین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22054/qjsd.2022.62568.2218

زهرا حق روستا؛ آیت اله ممیز؛ جلال حقیقت منفرد


اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر کیفیت زندگی بازنشستگان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22054/qjsd.2021.62323.2211

کرم حبیب پور گتابی؛ مرتضی قلیچ؛ فرهاد بزرافکن


ارتباط سواد سلامت با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (موردمطالعه: شهروندان بالای 18 سال مناطق شهری مشهد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22054/qjsd.2022.58340.2120

محمد حسن شربتیان؛ فهیمه آذرنیا؛ جواد جهانشیری


پیمایش جامعه شناختی فاصله اجتماعی بین قومی در دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه کاشان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22054/qjsd.2022.53718.2015

اکبر ذوالفقاری؛ طاها عشایری؛ امرالله کشاورز


از خلق ارزش شخصی تا خلق ارزش اجتماعی: دیدگاه کارآفرینان اجتماعی برتر ایرانی با رویکرد خلق ارزش مشترک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1401

10.22054/qjsd.2022.56685.2068

امیرمحمد کلابی؛ فاطمه شراعی


ریشه ها و فرآیندهای ساختاری فساد اقتصادی در ایران (دوره جمهوری اسلامی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1401

10.22054/qjsd.2022.65156.2281

احسان علینی