دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پس از تایید داوران در این صفحه قرار می گیرند
1. تغییرات زندگی روزمره سالمندان در دوره پاندمی کوید-19؛ یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1400

10.22054/qjsd.2021.63123.2232

شیوا پروائی؛ مجید کوششی


2. مداخله در بافت های مجتمع های زیستی (تحلیلی انتقادی بر سند 2030 با تاکید بر «غذا و خاک» و «آب و انرژی»)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1400

10.22054/qjsd.2021.63536.2242

محمود مهام


3. تاثیر دین‌داری بر کیفیت زندگی با میانجیگری متغیر مشارکت و اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه منطقۀ پردیسان قم در سال 1398-1399)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1400

10.22054/qjsd.2021.53156.2007

حامد تشویشی؛ احسان رحمانی خلیلی


4. فقر، کودکی و جنسیت: تجربه کودکانه فقر از نگاه دختران و پسران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1400

10.22054/qjsd.2021.59914.2152

فائزه زارعی؛ سهیلا علیرضانژاد


5. تحلیل تجربه زیسته فقرای شهری از طرد اجتماعی از بازار کار مورد مطالعه؛ مناطق 17، 18 و 19 شهر تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1400

10.22054/qjsd.2021.59430.2140

عبدالرسول هاشمی؛ مصطفی ازکیا؛ سید یعقوب موسوی