مقالات پس از تایید داوران در این صفحه قرار می گیرند
توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
مطالعه فهم دانشجویان از زمینه‌ها و پیامدهای شادی با رویکرد کیفی

داود قاسم زاده؛ حسین واحدی کوجنق؛ مهدی چیت ساز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.66043.2312

چکیده
  یکی از نیازهای ضروری برای موفقیت فردی و اجتماعی انسان جستجوی نشاط و شادی می باشد، هر چند که دستیابی به این مهم برای همگان و اکثریت مردم سهل و آسان نیست. اگر چه رسیدن به این هدف برای هرکسی به آسانی صورت نمی‌گیرد. در سال های اخیر، تمایل جامعه شناسان برای مطالعه شادی و علل و پیامدهای آن، افزایش یافته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، مطالعه ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
فقر شهری به مثابه طرد اجتماعی از بازار کار: راهبردها و پیامدها مطالعه موردی: مهاجران فقیر روستایی شهر تهران

عبدالرسول هاشمی؛ مصطفی ازکیا؛ سید یعقوب موسوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.69338.2387

چکیده
  فقر و نابرابری اجتماعی از معضلات عمده شهرهای کشورهای درحال توسعه است که به دنبال شهرنشینی شتابان رخ داده است. هدف از این تحقیق تبیین پدیده فقر شهری در مناطق جنوب و جنوب غرب شهر تهران از خلال یک پژوهش داده محور و کیفی است. بدین منظور از روش تحقیق گرندد تئوری استفاده شد. تکنیک تحقیق شامل مشاهده مستقیم، بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه عمیق ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
رابطه‌ی بودجه دولتی و توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی استان‌های کشور

محمد فرهادی؛ ندا میری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.65870.2309

چکیده
  مسأله مرکزی مکتوب حاضر مطالعه‌ی نسبت بودجه سرمایه‌ای دولت با سطح توسعه‌ی استان‌های کشور است. از این منظر با مرور معرفی بنیان‌های مفهومی، اهمیت توسعه‌ی متوازن منطقه‌ای توجیه می‌شود. معیارهای تخصیص بودجه در کشورهای مختلف مرور شده و گونه‌ی مناسب کشور ایران معرفی می‌شود. روش مطالعه تاکسونومی و طبقه‌بندی وضع موجود بر اساس شاخص‌های ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
«نقش برنامه های توسعه بر عدالت جنسیتی و توزیع فرصت های زندگی» نمونه موردی؛ "فرصتهای زندگی در اختیار زنان در سال 1398 در استان قزوین"

سودابه خسروپور؛ محمدحسین اسدی داودآبادی؛ امید علی احمدی؛ علی روشنایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.66965.2338

چکیده
  چکیده:تحقیق حاضر با هدف مطالعه نقش برنامه های توسعه بر عدالت جنسیتی و میزان توزیع فرصتهای زندگی در زنان قزوین در سال 1398 به انجام رسیده است. در این مطالعه کیفی از روش تماتیک استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش محتوای شش برنامه توسعه ای ایران و آمار و شاخص های مربوط به وضعیت زنان در استان قزوین می باشد.نمونه آماری شامل تمامی بندها و مواد ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
چالش های اجتماعی – اقتصادی نظام دارویی در ایران در وضعیت هژمونی بازارگرایی پس از دهه هفتاد

آیدا نوابی؛ حسین راغفر؛ نوح منوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.65470.2295

چکیده
  دارو به عنوان یک نیاز حیاتی تنها یک مقوله درمانی نیست بلکه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز هست. نظام دارویی ایران به دلیل اجرای برخی از سیاست‌های بازارمحور دستخوش تحولاتی شده است که پیامد های گسترده اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی داشته است. مساله مطالعه حاضر بررسی آثار و چالش‌های واگذاری حوزه دارو به عنوان یک کالای حیاتی در ...  بیشتر

تبیین تاثیر بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی/عشایری با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی

کریم میرزا خانی؛ مهرداد نوابخش؛ عبدالرضا ادهمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.71940.2451

چکیده
  شناخت تاثیر پرداخت تسهیلات بانکی با رویکرد بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی و عشایری با میانجی-گری سرمایه اجتماعی همسو با رویکردهای نظری سرمایه اجتماعی(بوردیو)، توسعه پایدار (آمارتیاسن)، بانکداری اجتماعی(بندیکتر) و توسعه پایدار اجتماعی(مکنزی) هدف این مطالعه بود. روش کمی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته بود که آلفای کرونباخ کل ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
بررسی رابطه نابرابری جنسیتی و توسعه فرهنگی(مورد مطالعه: دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی تهران)

حمید بختیاری؛ زهرا حضرتی صومعه؛ ساسان ودیعه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.70802.2420

چکیده
  نابرابری جنسیتی یکی از پدیده هایی است که در بیشتر جوامع بشری دیده می شود و به عنوان مسئل ه ای اجتماعی، همانند سایر پدیده های اجتماعی، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و از سویی بر متغیرهای دیگر نیز تاثیرگذار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نابرابری جنسیتی و توسعه فرهنگی دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی تهران انجام گرفت. روش ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
تحلیل داده بنیاد پیشران های موثر بر فقرشهری در مناطق نیمه برخوردار استان خوزستان (مورد مطالعه: شهرستان شادگان و رامهرمز)

مرضیه شهریاری؛ معصومه باقری؛ علی بوداقی؛ سجاد بهمنی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.63223.2279

چکیده
  آگاهی از وضعیت فقر در یک جامعه اولین قدم در مسیر برنامه‌ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت و بررسی نتایج برنامه‌ها و سیاست‌های پیشین و احیاناً تجدیدنظر در آنها خواهد بود. این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای تبیین فقر در مناطق شهری نیمه برخوردار استان خوزستان می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه داده بنیاد است. مشارکت کنندگان ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
شناسایی مقوله‌های توسعه گردشگری سالمندان؛ روش فراترکیب

آرزو کُرد؛ مهدی کروبی؛ اسماعیل قادری؛ فاطمه یاوری گهر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.69449.2389

چکیده
  با توجه به روند سالمند شدن جمعیت جهان و همچنین ایران، گردشگری سالمندی فرصتی حائز‌اهمیت در صنعت‌ گردشگری محسوب می‌‌‌شود. از سوی دیگر توسعه گردشگری سالمندی منجر به افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی سالمندان به عنوان بخشی بزرگ از جامعه خواهد شد. جهت تحقق این امر، شناسایی ویژگی‌های گردشگران سالمند اهمیت بالایی دارد زیرا این گروه سنی ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
تحلیل چالش‌های سیاست‌های رفاه زنان آسیب پذیر(زنان سرپرست خانوار) در دولت‌های نهم تا دوازدهم

ناهید سرداری؛ رحمت الله Rahmatollah؛ مقصود فراستخواه؛ مسعود مطلبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.65946.2411

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تحلیل سیاست‌های رفاه زنان سرپرست خانوار و چالش‌های آن در دولت‌های نهم تا دوازدهم انجام شد.پژوهش بر اساس هدف،کاربردی،نوع پژوهش،کیفی و دارای رویکرد استقرایی است.به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته،از روش تحلیل مضمون استفاده شد.جامعه آماری مورد مطالعه،شامل 20 نفر از افراد مطلع و فعال ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
پرورش ابعاد اجتماعی نظام شخصیت جوانان مبتنی بر توسعه اجتماعی: تأکید بر تربیت نخبگان در سمپاد

وحید نقدی دورباطی؛ ملیحه سنایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.67468.2350

چکیده
  مقاله حاضر، به‌منظور تحلیل شخصیت جوانان، به‌مثابه عاملان مؤثر در توسعۀ اجتماعی کشور، به‌ویژه نخبگان جوان تنظیم شده است. نظریۀ اصلیِ این مقاله، نظریه تلفیقی و چندبُعدی «نظم اجتماعی» به روایت چلبی است؛ زیرا در آن، ملازم با بهگشت (توسعه) اجتماعی، پرورش شخصیت پیشرفته تحت نظام‌های خانواده، هم‌چنین آموزشی و آموزشگاهی (PCK) لحاظ ...  بیشتر