نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبرومند سازی نظریة برنامه‌ریزی وکالتی : معرفی و نقد ، دکتر پرویز اجلالی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 1-14]
 • آریایی‌ها نظام طبقاتی در ریگ ودا و اوستا، دکتر سیدمحسن سعیدی مدنی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 61-90]
 • آگاهی‌های اجتماعی تحلیلی بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان، دکتر ملیحه شیانی، طاهره داودوندی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 35-60]

ا

 • اجتماعی و فرهنگی کشور توسعه راهبری دانشگاهها از منظر تبیین مولفه‌های عملکردی هیات‌های امنا و روندپژوهی کارکرد و ترکیب اعضای آن، شهاب کسکه، یوسف محب زادگان [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 165-202]
 • ایران نظام طبقاتی در ریگ ودا و اوستا، دکتر سیدمحسن سعیدی مدنی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 61-90]
 • ارتباطات توسعه رسانه های سنتی و نوین راه گشای ارتباط های مشارکتی در جامعه روستایی ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 31-50]
 • ارتباطات مشارکتی رسانه های سنتی و نوین راه گشای ارتباط های مشارکتی در جامعه روستایی ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 31-50]
 • ارضاء نیازها و احساس محرومیت بررسی‌ مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل مؤثر برآن(مطالعه موردی در استان مرکزی)، دکتر جعفر هزار جریبی، رضا صفری شالی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 31-72]
 • اشتغال نقش صنعت گردشگری بر اشتغال و مقایسه آن با سایر بخش‌های اقتصادی مطالعه موردی منطقه اورامانات (استان کرمانشاه)، رحمت میرزائی، دکتر عزت اله سام آرام، دکتر علی خاکساری [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-34]
 • اضطراب بررسی ارتباط بین سلامت عمومی با فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستانهای دولتی و مراکز بهزیستی شهر تهران، دکتر طلعت اللهیاری، کبری پادیاد [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 135-150]
 • اعتیاد بررسی نقش عوامل مؤثر در گرایش به مصرف مواد مخدر جدید، فریبا درتاج [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 151-166]
 • اعتماد بررسی میزان کارآفرینی مدیران رشته علوم انسانی در سازمان های صنعتی اراک [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 11-30]
 • اعتماد سیاسی نگرش نسبت‌ به رفاه اجتماعی- اقتصادی و رابطه آن با اعتماد سیاسی در شهر تهران، دکتر فریبا شایگان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 145-178]
 • افسردگی و فرسودگی شغلی بررسی ارتباط بین سلامت عمومی با فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستانهای دولتی و مراکز بهزیستی شهر تهران، دکتر طلعت اللهیاری، کبری پادیاد [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 135-150]
 • اماکن مقدس تاثیر خرده فرهنگ بر توسعه و رفاه اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 51-61]
 • امید به آینده بررسی‌ مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل مؤثر برآن(مطالعه موردی در استان مرکزی)، دکتر جعفر هزار جریبی، رضا صفری شالی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 31-72]
 • انسجام­پذیری اجتماعی تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت لیزینگ ایران‌خودرو)، دکتر سیدعلی‌اکبر افجه، مریم سام آرام [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-30]
 • انطباق اجتماعی تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت لیزینگ ایران‌خودرو)، دکتر سیدعلی‌اکبر افجه، مریم سام آرام [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-30]
 • انگیزه جامعه شناسی و روش تفسیری [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 113-127]
 • اورامانات نقش صنعت گردشگری بر اشتغال و مقایسه آن با سایر بخش‌های اقتصادی مطالعه موردی منطقه اورامانات (استان کرمانشاه)، رحمت میرزائی، دکتر عزت اله سام آرام، دکتر علی خاکساری [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-34]
 • اوستا نظام طبقاتی در ریگ ودا و اوستا، دکتر سیدمحسن سعیدی مدنی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 61-90]

ب

 • برنامة واحد نظریة برنامه‌ریزی وکالتی : معرفی و نقد ، دکتر پرویز اجلالی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 1-14]
 • برنامه ریزی راهبردی برنامه ریزی راهبردی در موسسات آموزش عالی یک ضرورت یا انتخاب: مطالعه تطبیقی و تحلیل نیاز [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 83-112]
 • برنامه ­ریزی محلّه مبنا بررسی ظرفیت های سرمایه اجتماعی در چارچوب برنامه ریزی محلّه مبنا نمونه مورد مطالعه محلّه فیروزسالار گوگان، سعید رفیع پور، دکتر هاشم داداش پور، دکتر مجتبی رفیعیان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 203-239]
 • برنامه‌ریزی وکالتی نظریة برنامه‌ریزی وکالتی : معرفی و نقد ، دکتر پرویز اجلالی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 1-14]
 • برنامه‌های متکثر نظریة برنامه‌ریزی وکالتی : معرفی و نقد ، دکتر پرویز اجلالی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 1-14]
 • بقعه تاثیر خرده فرهنگ بر توسعه و رفاه اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 51-61]

پ

 • پذیرش اجتماعی تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت لیزینگ ایران‌خودرو)، دکتر سیدعلی‌اکبر افجه، مریم سام آرام [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-30]
 • پیوستار مطرودیت و ابعاد مطرودیت چرخش مفهومی و نظری از فقر به سازة مطرودیت اجتماعی، رضا امیدی، دکتر غلامرضا غفاری [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 35-66]

ت

 • تاکسونومی عددی تعیین و تحلیل سطوح برخورداری مناطق روستایی استانهای کشور با بهره‌گیری از روش تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه‌ای، دکترمسعود تقوایی، اصغر نوروزی آورگانی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 91-116]
 • تبادلات فرهنگی تاثیر خرده فرهنگ بر توسعه و رفاه اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 51-61]
 • تجربه جامعه شناسی و روش تفسیری [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 113-127]
 • تحلیل خوشه‌ای تعیین و تحلیل سطوح برخورداری مناطق روستایی استانهای کشور با بهره‌گیری از روش تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه‌ای، دکترمسعود تقوایی، اصغر نوروزی آورگانی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 91-116]
 • تحلیل مسیر سنجش میزان دانش‌آفرینی به عنوان حلقه مفقوده توسعه سازمانی با کاربرد Amos graphics (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان)، دکتر سیدعلی سیادت، دکتر رضا هویدا، دکتر محمد عباس زاده، لیلا مقتدایی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 73-111]
 • تعامل اجتماعی سنجش میزان دانش‌آفرینی به عنوان حلقه مفقوده توسعه سازمانی با کاربرد Amos graphics (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان)، دکتر سیدعلی سیادت، دکتر رضا هویدا، دکتر محمد عباس زاده، لیلا مقتدایی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 73-111]
 • تعاونی ها بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی ها [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 63-81]
 • تفسیر جامعه شناسی و روش تفسیری [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 113-127]
 • تفکر راهبردی برنامه ریزی راهبردی در موسسات آموزش عالی یک ضرورت یا انتخاب: مطالعه تطبیقی و تحلیل نیاز [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 83-112]
 • تفهم جامعه شناسی و روش تفسیری [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 113-127]
 • تمایل به مشارکت بررسی ظرفیت های سرمایه اجتماعی در چارچوب برنامه ریزی محلّه مبنا نمونه مورد مطالعه محلّه فیروزسالار گوگان، سعید رفیع پور، دکتر هاشم داداش پور، دکتر مجتبی رفیعیان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 203-239]
 • توسعه اجتماعی تأثیر جهانی شدن بر توسعه اجتماعی با تأکید بر شرایط اجتماعی ایران، دکتر غلامرضا لطیفی، طاهره داودوندی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 179-202]
 • توسعه روستایی بررسی نقش سرمایه اقتصادی در توسعه نیافتگی سکونت گاه های روستایی ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 143-156]
 • توسعه سازمانی سنجش میزان دانش‌آفرینی به عنوان حلقه مفقوده توسعه سازمانی با کاربرد Amos graphics (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان)، دکتر سیدعلی سیادت، دکتر رضا هویدا، دکتر محمد عباس زاده، لیلا مقتدایی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 73-111]
 • توسعه نیافتگی روستایی بررسی نقش سرمایه اقتصادی در توسعه نیافتگی سکونت گاه های روستایی ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 143-156]

ج

 • جاذبه‌های گردشگری نقش صنعت گردشگری بر اشتغال و مقایسه آن با سایر بخش‌های اقتصادی مطالعه موردی منطقه اورامانات (استان کرمانشاه)، رحمت میرزائی، دکتر عزت اله سام آرام، دکتر علی خاکساری [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-34]
 • جهانی شدن تأثیر جهانی شدن بر توسعه اجتماعی با تأکید بر شرایط اجتماعی ایران، دکتر غلامرضا لطیفی، طاهره داودوندی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 179-202]
 • جوان نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران، دکتر سید احمد حسینی، سمانه دودمان فیروزسالاری [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 111-144]

ح

 • حرم تاثیر خرده فرهنگ بر توسعه و رفاه اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 51-61]
 • حقوق شهروندی تحلیلی بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان، دکتر ملیحه شیانی، طاهره داودوندی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 35-60]
 • حمایت اجتماعی نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران، دکتر سید احمد حسینی، سمانه دودمان فیروزسالاری [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 111-144]

خ

 • خانواده نقش سرمایههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری، دکترسیدمرتضی نوربخش [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 93-134]
 • خرده فرهنگ تاثیر خرده فرهنگ بر توسعه و رفاه اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 51-61]
 • خصیصه های کارکردی برنامه ریزی راهبردی در موسسات آموزش عالی یک ضرورت یا انتخاب: مطالعه تطبیقی و تحلیل نیاز [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 83-112]
 • خودیاری تغییرات پارادایمی در تحلیل مسائل اجتماعی: از رقابت تا همکاری (معرفی، نقد و نظر درباره کتاب «انسان‏شناسی یاریگری»)، محمود مهام [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 117-164]

د

 • دانش آفرینی سنجش میزان دانش‌آفرینی به عنوان حلقه مفقوده توسعه سازمانی با کاربرد Amos graphics (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان)، دکتر سیدعلی سیادت، دکتر رضا هویدا، دکتر محمد عباس زاده، لیلا مقتدایی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 73-111]
 • دانشجویان تحلیلی بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان، دکتر ملیحه شیانی، طاهره داودوندی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 35-60]
 • دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری توسعه راهبری دانشگاهها از منظر تبیین مولفه‌های عملکردی هیات‌های امنا و روندپژوهی کارکرد و ترکیب اعضای آن، شهاب کسکه، یوسف محب زادگان [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 165-202]
 • دگریاری تغییرات پارادایمی در تحلیل مسائل اجتماعی: از رقابت تا همکاری (معرفی، نقد و نظر درباره کتاب «انسان‏شناسی یاریگری»)، محمود مهام [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 117-164]
 • دموکراسی تأثیر جهانی شدن بر توسعه اجتماعی با تأکید بر شرایط اجتماعی ایران، دکتر غلامرضا لطیفی، طاهره داودوندی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 179-202]
 • دولت دست کمی تأثیر جهانی شدن بر توسعه اجتماعی با تأکید بر شرایط اجتماعی ایران، دکتر غلامرضا لطیفی، طاهره داودوندی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 179-202]

ر

 • رسانه های جمعی رسانه های سنتی و نوین راه گشای ارتباط های مشارکتی در جامعه روستایی ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 31-50]
 • رسانه های سنتی رسانه های سنتی و نوین راه گشای ارتباط های مشارکتی در جامعه روستایی ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 31-50]
 • رسانه های نوین رسانه های سنتی و نوین راه گشای ارتباط های مشارکتی در جامعه روستایی ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 31-50]
 • رشتة ممتاز نقش سرمایههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری، دکترسیدمرتضی نوربخش [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 93-134]
 • رضایت از زندگی نگرش نسبت‌ به رفاه اجتماعی- اقتصادی و رابطه آن با اعتماد سیاسی در شهر تهران، دکتر فریبا شایگان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 145-178]
 • رفاه ‌اجتماعی نگرش نسبت‌ به رفاه اجتماعی- اقتصادی و رابطه آن با اعتماد سیاسی در شهر تهران، دکتر فریبا شایگان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 145-178]
 • ریگ ودا نظام طبقاتی در ریگ ودا و اوستا، دکتر سیدمحسن سعیدی مدنی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 61-90]
 • روزنامه ایران بررسی تطبیقی نحوه انعکاس مطبوعاتی سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک در روزنامه های ایران و آمریکا [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 129-141]
 • روزنامه اعتماد بررسی تطبیقی نحوه انعکاس مطبوعاتی سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک در روزنامه های ایران و آمریکا [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 129-141]
 • روزنامه نیویورک تایمز بررسی تطبیقی نحوه انعکاس مطبوعاتی سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک در روزنامه های ایران و آمریکا [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 129-141]
 • روزنامه واشنگتن پست بررسی تطبیقی نحوه انعکاس مطبوعاتی سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک در روزنامه های ایران و آمریکا [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 129-141]
 • روستا ـ معلول ـ سالمند ـ توانبخشی سنتی توان بخشی سنتی در روستا( مورد : معلولین و سالمندان در روستاهای استان تهران)، دکتر سید احمد حسینی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 15-34]

س

 • ساختار سازمانی بررسی میزان کارآفرینی مدیران رشته علوم انسانی در سازمان های صنعتی اراک [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 11-30]
 • سازمانهای غیردولتی بررسی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر میزان مشارکت زنان در سازمان‌های غیردولتی(NGOs)، لیلا فرجی، جواد فعلی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 167-197]
 • سرمایة اجتماعی نقش سرمایههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری، دکترسیدمرتضی نوربخش [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 93-134]
 • سرمایة اقتصادی نقش سرمایههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری، دکترسیدمرتضی نوربخش [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 93-134]
 • سرمایة فرهنگی نقش سرمایههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری، دکترسیدمرتضی نوربخش [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 93-134]
 • سرمایه اجتماعی بررسی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر میزان مشارکت زنان در سازمان‌های غیردولتی(NGOs)، لیلا فرجی، جواد فعلی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 167-197]
 • سرمایه اجتماعی سنجش میزان دانش‌آفرینی به عنوان حلقه مفقوده توسعه سازمانی با کاربرد Amos graphics (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان)، دکتر سیدعلی سیادت، دکتر رضا هویدا، دکتر محمد عباس زاده، لیلا مقتدایی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 73-111]
 • سرمایه اجتماعی بررسی ظرفیت های سرمایه اجتماعی در چارچوب برنامه ریزی محلّه مبنا نمونه مورد مطالعه محلّه فیروزسالار گوگان، سعید رفیع پور، دکتر هاشم داداش پور، دکتر مجتبی رفیعیان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 203-239]
 • سرمایه اجتماعی بررسی میزان کارآفرینی مدیران رشته علوم انسانی در سازمان های صنعتی اراک [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 11-30]
 • سرمایه اقتصادی بررسی نقش سرمایه اقتصادی در توسعه نیافتگی سکونت گاه های روستایی ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 143-156]
 • سرمایه فرهنگی بررسی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر میزان مشارکت زنان در سازمان‌های غیردولتی(NGOs)، لیلا فرجی، جواد فعلی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 167-197]
 • سیستم رقابت تغییرات پارادایمی در تحلیل مسائل اجتماعی: از رقابت تا همکاری (معرفی، نقد و نظر درباره کتاب «انسان‏شناسی یاریگری»)، محمود مهام [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 117-164]
 • سطوح برخورداری تعیین و تحلیل سطوح برخورداری مناطق روستایی استانهای کشور با بهره‌گیری از روش تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه‌ای، دکترمسعود تقوایی، اصغر نوروزی آورگانی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 91-116]
 • سلامت اجتماعی تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت لیزینگ ایران‌خودرو)، دکتر سیدعلی‌اکبر افجه، مریم سام آرام [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-30]
 • سلامت روان نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران، دکتر سید احمد حسینی، سمانه دودمان فیروزسالاری [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 111-144]
 • سلامت عمومی بررسی ارتباط بین سلامت عمومی با فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستانهای دولتی و مراکز بهزیستی شهر تهران، دکتر طلعت اللهیاری، کبری پادیاد [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 135-150]
 • سن شروع مصرف بررسی نقش عوامل مؤثر در گرایش به مصرف مواد مخدر جدید، فریبا درتاج [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 151-166]

ش

 • شادکامی بررسی‌ مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل مؤثر برآن(مطالعه موردی در استان مرکزی)، دکتر جعفر هزار جریبی، رضا صفری شالی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 31-72]
 • شکوفایی اجتماعی تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت لیزینگ ایران‌خودرو)، دکتر سیدعلی‌اکبر افجه، مریم سام آرام [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-30]
 • شهرستان دیواندره بررسی نقش سرمایه اقتصادی در توسعه نیافتگی سکونت گاه های روستایی ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 143-156]
 • شهروندی چرخش مفهومی و نظری از فقر به سازة مطرودیت اجتماعی، رضا امیدی، دکتر غلامرضا غفاری [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 35-66]

ع

 • عاملیت انسانی عاملیت انسانی و فقر بررسی ارتباط کنش موثر فردی با فقر اقتصادی در مهاجرین حاشیه‌نشین کلانشهر تبریز، دکتر محمد شیخی، ابوالفضل امانیان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-92]
 • علیت جامعه شناسی و روش تفسیری [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 113-127]
 • علل شروع مصرف بررسی نقش عوامل مؤثر در گرایش به مصرف مواد مخدر جدید، فریبا درتاج [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 151-166]
 • عملکرد دولت نگرش نسبت‌ به رفاه اجتماعی- اقتصادی و رابطه آن با اعتماد سیاسی در شهر تهران، دکتر فریبا شایگان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 145-178]
 • عوامل برون سازمانی و عوامل ساختاری بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی ها [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 63-81]
 • عوامل درون سازمانی بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی ها [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 63-81]

ف

 • فرهنگ سازمانی سنجش میزان دانش‌آفرینی به عنوان حلقه مفقوده توسعه سازمانی با کاربرد Amos graphics (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان)، دکتر سیدعلی سیادت، دکتر رضا هویدا، دکتر محمد عباس زاده، لیلا مقتدایی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 73-111]
 • فرهنگ سازمانی بررسی میزان کارآفرینی مدیران رشته علوم انسانی در سازمان های صنعتی اراک [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 11-30]
 • فقر چرخش مفهومی و نظری از فقر به سازة مطرودیت اجتماعی، رضا امیدی، دکتر غلامرضا غفاری [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 35-66]
 • فقر عاملیت انسانی و فقر بررسی ارتباط کنش موثر فردی با فقر اقتصادی در مهاجرین حاشیه‌نشین کلانشهر تبریز، دکتر محمد شیخی، ابوالفضل امانیان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-92]
 • فقر تأثیر جهانی شدن بر توسعه اجتماعی با تأکید بر شرایط اجتماعی ایران، دکتر غلامرضا لطیفی، طاهره داودوندی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 179-202]

ق

ک

 • کارآفرینی سازمانی بررسی میزان کارآفرینی مدیران رشته علوم انسانی در سازمان های صنعتی اراک [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 11-30]
 • کارکرد اجتماعی بررسی ارتباط بین سلامت عمومی با فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستانهای دولتی و مراکز بهزیستی شهر تهران، دکتر طلعت اللهیاری، کبری پادیاد [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 135-150]
 • کارکرد جسمانی بررسی ارتباط بین سلامت عمومی با فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستانهای دولتی و مراکز بهزیستی شهر تهران، دکتر طلعت اللهیاری، کبری پادیاد [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 135-150]
 • کاست نظام طبقاتی در ریگ ودا و اوستا، دکتر سیدمحسن سعیدی مدنی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 61-90]
 • کثرت گرایی نظریة برنامه‌ریزی وکالتی : معرفی و نقد ، دکتر پرویز اجلالی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 1-14]
 • کنشگران ‌سیاسی نگرش نسبت‌ به رفاه اجتماعی- اقتصادی و رابطه آن با اعتماد سیاسی در شهر تهران، دکتر فریبا شایگان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 145-178]

گ

 • گردشگری نقش صنعت گردشگری بر اشتغال و مقایسه آن با سایر بخش‌های اقتصادی مطالعه موردی منطقه اورامانات (استان کرمانشاه)، رحمت میرزائی، دکتر عزت اله سام آرام، دکتر علی خاکساری [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-34]
 • گروههای هم منفعت نظریة برنامه‌ریزی وکالتی : معرفی و نقد ، دکتر پرویز اجلالی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 1-14]

م

 • محیط های آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی راهبردی در موسسات آموزش عالی یک ضرورت یا انتخاب: مطالعه تطبیقی و تحلیل نیاز [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 83-112]
 • محلّه بررسی ظرفیت های سرمایه اجتماعی در چارچوب برنامه ریزی محلّه مبنا نمونه مورد مطالعه محلّه فیروزسالار گوگان، سعید رفیع پور، دکتر هاشم داداش پور، دکتر مجتبی رفیعیان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 203-239]
 • محلّه فیروزسالار بررسی ظرفیت های سرمایه اجتماعی در چارچوب برنامه ریزی محلّه مبنا نمونه مورد مطالعه محلّه فیروزسالار گوگان، سعید رفیع پور، دکتر هاشم داداش پور، دکتر مجتبی رفیعیان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 203-239]
 • مزارها تاثیر خرده فرهنگ بر توسعه و رفاه اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 51-61]
 • مشارکت بررسی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر میزان مشارکت زنان در سازمان‌های غیردولتی(NGOs)، لیلا فرجی، جواد فعلی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 167-197]
 • مشارکت اجتماعی تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت لیزینگ ایران‌خودرو)، دکتر سیدعلی‌اکبر افجه، مریم سام آرام [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-30]
 • مطرودیت اجتماعی چرخش مفهومی و نظری از فقر به سازة مطرودیت اجتماعی، رضا امیدی، دکتر غلامرضا غفاری [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 35-66]
 • معنا جامعه شناسی و روش تفسیری [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 113-127]
 • مقاصد دلخواه نظریة برنامه‌ریزی وکالتی : معرفی و نقد ، دکتر پرویز اجلالی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 1-14]
 • میل به پیشرفت عاملیت انسانی و فقر بررسی ارتباط کنش موثر فردی با فقر اقتصادی در مهاجرین حاشیه‌نشین کلانشهر تبریز، دکتر محمد شیخی، ابوالفضل امانیان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-92]
 • مناطق روستایی استانهای کشور تعیین و تحلیل سطوح برخورداری مناطق روستایی استانهای کشور با بهره‌گیری از روش تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه‌ای، دکترمسعود تقوایی، اصغر نوروزی آورگانی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 91-116]
 • مواد مخدر صنعتی بررسی نقش عوامل مؤثر در گرایش به مصرف مواد مخدر جدید، فریبا درتاج [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 151-166]
 • موفقیت نقش سرمایههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری، دکترسیدمرتضی نوربخش [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 93-134]

ن

 • نابرابری تأثیر جهانی شدن بر توسعه اجتماعی با تأکید بر شرایط اجتماعی ایران، دکتر غلامرضا لطیفی، طاهره داودوندی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 179-202]
 • نظام طبقاتی نظام طبقاتی در ریگ ودا و اوستا، دکتر سیدمحسن سعیدی مدنی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 61-90]
 • نظریه کنش عاملیت انسانی و فقر بررسی ارتباط کنش موثر فردی با فقر اقتصادی در مهاجرین حاشیه‌نشین کلانشهر تبریز، دکتر محمد شیخی، ابوالفضل امانیان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-92]
 • نگرش‌ها تحلیلی بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان، دکتر ملیحه شیانی، طاهره داودوندی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 35-60]
 • نهادهای ‌سیاسی نگرش نسبت‌ به رفاه اجتماعی- اقتصادی و رابطه آن با اعتماد سیاسی در شهر تهران، دکتر فریبا شایگان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 145-178]
 • نوسازی نظریة برنامه‌ریزی وکالتی : معرفی و نقد ، دکتر پرویز اجلالی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 1-14]

ه

 • هیات‌های امنا توسعه راهبری دانشگاهها از منظر تبیین مولفه‌های عملکردی هیات‌های امنا و روندپژوهی کارکرد و ترکیب اعضای آن، شهاب کسکه، یوسف محب زادگان [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 165-202]
 • همیاری تغییرات پارادایمی در تحلیل مسائل اجتماعی: از رقابت تا همکاری (معرفی، نقد و نظر درباره کتاب «انسان‏شناسی یاریگری»)، محمود مهام [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 117-164]
 • همکاری تغییرات پارادایمی در تحلیل مسائل اجتماعی: از رقابت تا همکاری (معرفی، نقد و نظر درباره کتاب «انسان‏شناسی یاریگری»)، محمود مهام [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 117-164]
 • هند نظام طبقاتی در ریگ ودا و اوستا، دکتر سیدمحسن سعیدی مدنی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 61-90]
login