نمایه نویسندگان

آ

 • آذرنگ، ندا بررسی میزان تعارض نقش‏های کاری و خانوادگی در بین زنان (پلیس و معلم) و عوامل مؤثر بر آن. امیر رستگارخالد ، نرگس مصلحی جنابیان ، ندا آذرنگ [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 128-163]
 • آزادارمکی، تقی عقب‌ماندگی و توسعه در ایران. [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 51-78]

ا

 • احمدی، احمد رابطه رفاه اجتماعی با مشارکت سیاسی معلمان (مطالعۀ موردی: معلمان شهر مریوان). احمد احمدی ، حسیبه رضایی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 231-267]
 • اصغری، فیروزه رضایت شغلی اعضای هیأت علمی در ایران . فیروزه اصغری [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 195-230]

ب

 • باستانی، سوسن جنسیت و توسعه در کشورهای اسلامی نفتی و بدون نفت سوسن باستانی .مرضیه موسوی، فاطمه حسین‌پور [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 123-150]
 • باقری، معصومه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رضایت از زندگی (مورد مطالعه: شهر اهواز).معصومه باقری.، علی‌حسین حسین‌زاده، سمیرا حیدری . مسعود زالی‌زاده [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 179-205]

پ

 • پروین، ستار خرده ‌فرهنگ فقر و آسیب‌های اجتماعی در محلات شهری (مطالعة موردی محلة هرندی) ستار پروین ، علی‌‌اصغر درویشی‌فرد [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 51-89]
 • پناهی، محمدحسین توسعه فرهنگی ضرورت توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-23]

ت

 • ترکاشوند، محمد تعداد فرزندان در خانواده و اثرگذاری آن بر کسب سرمایة ‌انسانی فرزندان (مورد مطالعه: جوانان 15 تا 19 سالة مناطق شهری ایران) سعداله دارابی، محمد ترکاشوند [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 155-177]

ج

 • جبارنژاد، سمیرا بررسی رابطۀ گرایش به مدرنیته با سبک زندگی زنان جوان؛ مورد مطالعه: زنان جوان 15 تا 29 سالۀ شهر تبریزخدیجه سفیری ، سمیرا جبارنژاد ، علی حاتمی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 1-45]

ح

 • حاتمی، علی بررسی رابطۀ گرایش به مدرنیته با سبک زندگی زنان جوان؛ مورد مطالعه: زنان جوان 15 تا 29 سالۀ شهر تبریزخدیجه سفیری ، سمیرا جبارنژاد ، علی حاتمی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 1-45]
 • حیدری، سیامک جهانی‌شدن، نوسازی و سیاست‌های جمعیتی در ایران (قبل از انقلاب، از سال 1342 تا 1355). سیامک حیدری ، حبیب‌الله زنجانی ، باقر ساروخانی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 85-127]
 • حسین پور، فاطمه جنسیت و توسعه در کشورهای اسلامی نفتی و بدون نفت سوسن باستانی .مرضیه موسوی، فاطمه حسین‌پور [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 123-150]

د

 • دارابی، سعداله تعداد فرزندان در خانواده و اثرگذاری آن بر کسب سرمایة ‌انسانی فرزندان (مورد مطالعه: جوانان 15 تا 19 سالة مناطق شهری ایران) سعداله دارابی، محمد ترکاشوند [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 155-177]
 • دلاور، ابوالفضل الگوهای کلاسیک توسعه سیاسی: نگاهی به تجربه اروپای غربی . [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 79-102]

ر

 • رستگارخالد، امیر بررسی میزان تعارض نقش‏های کاری و خانوادگی در بین زنان (پلیس و معلم) و عوامل مؤثر بر آن. امیر رستگارخالد ، نرگس مصلحی جنابیان ، ندا آذرنگ [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 128-163]
 • رضائی، حسیبه رابطه رفاه اجتماعی با مشارکت سیاسی معلمان (مطالعۀ موردی: معلمان شهر مریوان). احمد احمدی ، حسیبه رضایی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 231-267]

ز

 • زنجانی، حبیب الله جهانی‌شدن، نوسازی و سیاست‌های جمعیتی در ایران (قبل از انقلاب، از سال 1342 تا 1355). سیامک حیدری ، حبیب‌الله زنجانی ، باقر ساروخانی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 85-127]

س

 • ساروخانی، باقر جهانی‌شدن، نوسازی و سیاست‌های جمعیتی در ایران (قبل از انقلاب، از سال 1342 تا 1355). سیامک حیدری ، حبیب‌الله زنجانی ، باقر ساروخانی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 85-127]
 • سفیری، خدیجه بررسی رابطۀ گرایش به مدرنیته با سبک زندگی زنان جوان؛ مورد مطالعه: زنان جوان 15 تا 29 سالۀ شهر تبریزخدیجه سفیری ، سمیرا جبارنژاد ، علی حاتمی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 1-45]

ش

 • شایگان، فریبا سرمایة اجتماعی و احساس امنیت (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی منطقة 4 تهران) فریبا شایگان، نوذر امین صارمی، زینب عباسی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 91-122]
 • شهابی، محمود بررسی تطبیقی تأثیر بازدارنده‌های دینی و غیردینی بر وقوع جرایم اقتصادی: مقایسۀ زندانیان زندان اوین و همتایان غیر‌مجرم آنان .محمود شهابی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 45-84]

ص

 • صفری شالی، رضا بررسی گفتمان عدالتِ حاکم بر مقولة تأمین اجتماعی در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی .جعفر هزارجریبی، رضا صفری شالی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 1-49]

ع

 • عنبری، موسی موانع معرفتی بوم اندیشی توسعه در ایران. [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 51-78]

غ

 • غیاثوند، احمد آموزش شهروندی در مدارس شهر تهران؛ آثار و پیامدها. احمد غیاثوند [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 207-239]
 • غفاری، غلامرضا آسیب شناسی و ناپایداری توسعه اجتماعی در ایران . [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 25-50]

ف

 • فکوهی، ناصر تبیین یک الگوی هویتی ترکیبیِ شهری در جهت پیشرفت و توسعه کشور. [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 103-141]

م

 • میرمحمد تبار، سیداحمد عوامل مؤثر بر نحوۀ گذران اوقات فراغت (فراتحلیلی از پژوهش‌های موجود). سیداحمد میرمحمدتبار ، محسن نوغانی دخت‌بهمنی ، رقیه مسلمی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 165-194]
 • مسلمی، رقیه عوامل مؤثر بر نحوۀ گذران اوقات فراغت (فراتحلیلی از پژوهش‌های موجود). سیداحمد میرمحمدتبار ، محسن نوغانی دخت‌بهمنی ، رقیه مسلمی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 165-194]
 • مصلحی جنابیان، نرگس بررسی میزان تعارض نقش‏های کاری و خانوادگی در بین زنان (پلیس و معلم) و عوامل مؤثر بر آن. امیر رستگارخالد ، نرگس مصلحی جنابیان ، ندا آذرنگ [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 128-163]
 • موسوی، مرضیه جنسیت و توسعه در کشورهای اسلامی نفتی و بدون نفت سوسن باستانی .مرضیه موسوی، فاطمه حسین‌پور [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 123-150]

ن

 • نوغانی، محسن عوامل مؤثر بر نحوۀ گذران اوقات فراغت (فراتحلیلی از پژوهش‌های موجود). سیداحمد میرمحمدتبار ، محسن نوغانی دخت‌بهمنی ، رقیه مسلمی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 165-194]

ه

 • هزارجریبی، جعفر بررسی گفتمان عدالتِ حاکم بر مقولة تأمین اجتماعی در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی .جعفر هزارجریبی، رضا صفری شالی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 1-49]

ی

 • یوسفی، احمدعلی بررسی تطبیقی توسعه انسانی رایج با آموزه‌های اسلامی و ارائه الگوی جایگزین (رویکرد اقتصادی). [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 183-215]