نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش عالی نسبت سیاست‌های توسعه آموزش عالی و تقاضای اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 33-72]
 • آموزش ‌و پرورش بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان و کادر آموزشی مدارس با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی شهر چناران) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 83-109]

ا

 • احساس آزادی بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (با تأکید بر بررسی تأثیر متغیرهای دینداری، وضعیت قومی و احساس آزادی) مطالعه موردی: شهروندان استان‌های کردستان و سمنان [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 121-177]
 • احساس امیدواری عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی در میان شهروندان شهر کاشان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 147-175]
 • احساس امنیت اقتصادی بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهروندان استان لرستان) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 35-74]
 • احساس شادی عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی در میان شهروندان شهر کاشان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 147-175]
 • اشتغال تحلیل جنسیتی سیاست‌گذاری اشتغال در ایران پساانقلاب [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 1-34]
 • اشتغال غیررسمی تجربۀ زیستۀ کارگران زن در بخش غیررسمی اقتصاد ایران (مطالعۀ موردی کارگران غیررسمی زن استان تهران) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 173-210]
 • اعتبارات خُرد بررسی اثر اعتبارات خُرد دولتی برکارآفرینی و توسعه پایدار روستایی شهرستان جوانرود [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 177-216]
 • اعتماد تبیین عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر نگرش‌های بین نسلی به کارکردهای ازدواج (مطالعه موردی سه نسل از زنان شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 217-244]
 • اعتماد اجتماعی عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی در میان شهروندان شهر کاشان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 147-175]
 • انقلاب اسلامی دولت و سیاست‌گذاری مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 179-218]
 • اوقات فراغت تحلیلی بر پذیرش رفتار برنامه‌ریزی ‌شده اجتماعی دانشجویان در استفاده از دوچرخه و توسعه پایدار شهری [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 57-82]

ب

 • بازنشستگان تنگنای زیست‌جهان سالمندی مطالعه کیفی بازتاب تورم اقتصادی در زندگی روزمره بازنشستگان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 33-62]
 • بانک کشاورزی بررسی اثر اعتبارات خُرد دولتی برکارآفرینی و توسعه پایدار روستایی شهرستان جوانرود [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 177-216]
 • بخش غیررسمی اقتصاد تجربۀ زیستۀ کارگران زن در بخش غیررسمی اقتصاد ایران (مطالعۀ موردی کارگران غیررسمی زن استان تهران) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 173-210]
 • بخش مرکزی کرمانشاه بررسی نقش فاصله روستا از شهر در کیفیت زندگی روستاییان ( نیمه) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 253-294]
 • برنامه‌ریزی فرهنگی جایگاه فرهنگ در برنامه‌ریزی توسعه شهری برای افزایش امنیت اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 1-32]
 • برنامه‌های توسعه دولت و سیاست‌گذاری مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 179-218]

پ

 • پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایگاه اقتصادی - اجتماعی و سرمایه اجتماعی مجازی کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی شهر اصفهان [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 145-172]
 • پیوندهای اجتماعی سازه فقر شهری: تجربه مردم‌نگارانۀ اتوبیوگرافیکِ فقر در فضاهای شهری تهران (نمونه موردی: محله هرندی) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 63-113]

ت

 • تجربه کاری تحلیلی بر تجربه کار کودکان روستایی: انگیزه‌ها و پیامدهای اشتغال زودرس (مطالعه موردی: کودکان ساکن در نواحی روستایی شهرستان کاشمر) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 211-252]
 • تعهد به ‌کار سرمایه شغلی و تعهد به کار نمونه مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 133-172]
 • تعهد مستمر روابط قدرتی – پایگاهی و احساس تعهد سازمانی در سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 255-299]
 • تعهد هنجاری روابط قدرتی – پایگاهی و احساس تعهد سازمانی در سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 255-299]
 • تقاضای اجتماعی نسبت سیاست‌های توسعه آموزش عالی و تقاضای اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 33-72]
 • تورم اقتصادی تنگنای زیست‌جهان سالمندی مطالعه کیفی بازتاب تورم اقتصادی در زندگی روزمره بازنشستگان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 33-62]
 • توسعه پایدار تحلیلی بر پذیرش رفتار برنامه‌ریزی ‌شده اجتماعی دانشجویان در استفاده از دوچرخه و توسعه پایدار شهری [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 57-82]
 • توسعۀ شهری جایگاه فرهنگ در برنامه‌ریزی توسعه شهری برای افزایش امنیت اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 1-32]
 • توسعۀ فرهنگی جایگاه فرهنگ در برنامه‌ریزی توسعه شهری برای افزایش امنیت اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 1-32]

چ

 • چالش شناسایی چالش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک اجتماعی کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی شهر ایلام) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 29-55]
 • چرخۀ غیررسمی تجربۀ زیستۀ کارگران زن در بخش غیررسمی اقتصاد ایران (مطالعۀ موردی کارگران غیررسمی زن استان تهران) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 173-210]

خ

 • خانواده تحلیل جنسیتی سیاست‌گذاری اشتغال در ایران پساانقلاب [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 1-34]
 • خانواده ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر اهمیت‌دهی به خانواده در زندگی بر ادراک احساس شادمانی در دو گروه کشور با سطوح متفاوت درآمد سرانه [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 1-32]
 • خدمات عمومی تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر اقلید [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 115-145]
 • خوداشتغالی بررسی اثر اعتبارات خُرد دولتی برکارآفرینی و توسعه پایدار روستایی شهرستان جوانرود [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 177-216]

د

 • داده‌های ترکیبی ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر اهمیت‌دهی به خانواده در زندگی بر ادراک احساس شادمانی در دو گروه کشور با سطوح متفاوت درآمد سرانه [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 1-32]
 • درآمد سرانه ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر اهمیت‌دهی به خانواده در زندگی بر ادراک احساس شادمانی در دو گروه کشور با سطوح متفاوت درآمد سرانه [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 1-32]
 • دسترسی فضایی تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر اقلید [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 115-145]
 • دموکراسی شهری تحلیل کیفیت فضاهای عمومی مرکزی شهر تهران و پیامدهای آن بر رفاه شهری [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 111-144]
 • دینداری بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (با تأکید بر بررسی تأثیر متغیرهای دینداری، وضعیت قومی و احساس آزادی) مطالعه موردی: شهروندان استان‌های کردستان و سمنان [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 121-177]
 • دوچرخه تحلیلی بر پذیرش رفتار برنامه‌ریزی ‌شده اجتماعی دانشجویان در استفاده از دوچرخه و توسعه پایدار شهری [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 57-82]
 • دولت بررسی تحولات سیاست‌گذاری رفاهی مسکن در ایران (1358-1392) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 76-120]

ر

 • رانت بررسی تحولات سیاست‌گذاری رفاهی مسکن در ایران (1358-1392) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 76-120]
 • رفاه ذهنی بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (با تأکید بر بررسی تأثیر متغیرهای دینداری، وضعیت قومی و احساس آزادی) مطالعه موردی: شهروندان استان‌های کردستان و سمنان [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 121-177]
 • رفاه ذهنی تبیین جامعه‌شناختی رابطه مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 219-254]
 • رفاه ذهنی مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و غیرفعال (با تأکید بر فعالیت بدنی شبکه‌ای) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 1-28]
 • رفاه شهری تحلیل کیفیت فضاهای عمومی مرکزی شهر تهران و پیامدهای آن بر رفاه شهری [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 111-144]
 • روابط پایگاهی روابط قدرتی – پایگاهی و احساس تعهد سازمانی در سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 255-299]
 • روابط قدرتی روابط قدرتی – پایگاهی و احساس تعهد سازمانی در سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 255-299]
 • روستاهای دور از شهر بررسی نقش فاصله روستا از شهر در کیفیت زندگی روستاییان ( نیمه) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 253-294]
 • روستاهای نزدیک شهر بررسی نقش فاصله روستا از شهر در کیفیت زندگی روستاییان ( نیمه) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 253-294]

ز

 • زیست پذیری تحلیل کیفیت فضاهای عمومی مرکزی شهر تهران و پیامدهای آن بر رفاه شهری [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 111-144]
 • زیست جهان تنگنای زیست‌جهان سالمندی مطالعه کیفی بازتاب تورم اقتصادی در زندگی روزمره بازنشستگان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 33-62]
 • زنان تحلیل جنسیتی سیاست‌گذاری اشتغال در ایران پساانقلاب [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 1-34]

س

 • ساختار مسکونی ارزیابی سیاست‌گذاری مسکونی در شهر تهران در رویارویی با نابرابری فضایی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 73-132]
 • سازمان تأمین اجتماعی تبیین جامعه‌شناختی رابطه مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 219-254]
 • سیاست اجتماعی بررسی تحولات سیاست‌گذاری رفاهی مسکن در ایران (1358-1392) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 76-120]
 • سیاست اجتماعی سازه فقر شهری: تجربه مردم‌نگارانۀ اتوبیوگرافیکِ فقر در فضاهای شهری تهران (نمونه موردی: محله هرندی) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 63-113]
 • سیاست رفاهی دولت و سیاست‌گذاری مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 179-218]
 • سیاست‌گذاری مسکن دولت و سیاست‌گذاری مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 179-218]
 • سیاست‌گذاری مسکونی ارزیابی سیاست‌گذاری مسکونی در شهر تهران در رویارویی با نابرابری فضایی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 73-132]
 • سیاست‌های توسعه آموزش عالی نسبت سیاست‌های توسعه آموزش عالی و تقاضای اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 33-72]
 • سالمندان تنگنای زیست‌جهان سالمندی مطالعه کیفی بازتاب تورم اقتصادی در زندگی روزمره بازنشستگان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 33-62]
 • سرزندگی تحلیل کیفیت فضاهای عمومی مرکزی شهر تهران و پیامدهای آن بر رفاه شهری [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 111-144]
 • سرمایهاجتماعی پایگاه اقتصادی - اجتماعی و سرمایه اجتماعی مجازی کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی شهر اصفهان [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 145-172]
 • سرمایه اجتماعی مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و غیرفعال (با تأکید بر فعالیت بدنی شبکه‌ای) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 1-28]
 • سرمایه ‌اجتماعی سرمایه شغلی و تعهد به کار نمونه مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 133-172]
 • سرمایه اقتصادی سرمایه شغلی و تعهد به کار نمونه مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 133-172]
 • سرمایه سیاسی سرمایه شغلی و تعهد به کار نمونه مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 133-172]
 • سرمایه شغلی سرمایه شغلی و تعهد به کار نمونه مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 133-172]
 • سرمایه فرهنگی عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی در میان شهروندان شهر کاشان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 147-175]
 • سرمایه‌ فرهنگی سرمایه شغلی و تعهد به کار نمونه مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 133-172]
 • سلامت اجتماعی مطالعه سلامت اجتماعی و فرسایش شغلی فرهنگیان (موردمطالعه: منطقه نیمبلوک شهرستان قائنات خراسان جنوبی) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 173-215]
 • سلامت اجتماعی عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی در میان شهروندان شهر کاشان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 147-175]

ش

 • شادی ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر اهمیت‌دهی به خانواده در زندگی بر ادراک احساس شادمانی در دو گروه کشور با سطوح متفاوت درآمد سرانه [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 1-32]
 • شبکه اجتماعی مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و غیرفعال (با تأکید بر فعالیت بدنی شبکه‌ای) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 1-28]
 • شبکه‌هایاجتماعیمجازی پایگاه اقتصادی - اجتماعی و سرمایه اجتماعی مجازی کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی شهر اصفهان [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 145-172]
 • شهر تهران ارزیابی سیاست‌گذاری مسکونی در شهر تهران در رویارویی با نابرابری فضایی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 73-132]
 • شهر چناران بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان و کادر آموزشی مدارس با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی شهر چناران) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 83-109]

ص

 • صندوق کارآفرینی امید بررسی اثر اعتبارات خُرد دولتی برکارآفرینی و توسعه پایدار روستایی شهرستان جوانرود [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 177-216]

ع

 • عدالت اجتماعی بررسی تحولات سیاست‌گذاری رفاهی مسکن در ایران (1358-1392) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 76-120]
 • عدالت اجتماعی نسبت سیاست‌های توسعه آموزش عالی و تقاضای اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 33-72]
 • عدالت توزیعی تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر اقلید [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 115-145]
 • عملکرد سازمانی بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان و کادر آموزشی مدارس با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی شهر چناران) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 83-109]

ف

 • فردگرایی تبیین عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر نگرش‌های بین نسلی به کارکردهای ازدواج (مطالعه موردی سه نسل از زنان شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 217-244]
 • فرسایش شغلی مطالعه سلامت اجتماعی و فرسایش شغلی فرهنگیان (موردمطالعه: منطقه نیمبلوک شهرستان قائنات خراسان جنوبی) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 173-215]
 • فرهنگ جایگاه فرهنگ در برنامه‌ریزی توسعه شهری برای افزایش امنیت اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 1-32]
 • فرهنگیان مطالعه سلامت اجتماعی و فرسایش شغلی فرهنگیان (موردمطالعه: منطقه نیمبلوک شهرستان قائنات خراسان جنوبی) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 173-215]
 • فعالیت استراتژیک شناسایی چالش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک اجتماعی کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی شهر ایلام) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 29-55]
 • فعالیت بدنی مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و غیرفعال (با تأکید بر فعالیت بدنی شبکه‌ای) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 1-28]
 • فقر شهری سازه فقر شهری: تجربه مردم‌نگارانۀ اتوبیوگرافیکِ فقر در فضاهای شهری تهران (نمونه موردی: محله هرندی) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 63-113]

ق

 • قابلیت دستیابی تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر اقلید [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 115-145]
 • قائنات مطالعه سلامت اجتماعی و فرسایش شغلی فرهنگیان (موردمطالعه: منطقه نیمبلوک شهرستان قائنات خراسان جنوبی) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 173-215]
 • قدرت بخشی رسمی‌ساز تجربۀ زیستۀ کارگران زن در بخش غیررسمی اقتصاد ایران (مطالعۀ موردی کارگران غیررسمی زن استان تهران) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 173-210]

ک

 • کارآفرینی بررسی اثر اعتبارات خُرد دولتی برکارآفرینی و توسعه پایدار روستایی شهرستان جوانرود [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 177-216]
 • کارآفرینی اجتماعی شناسایی چالش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک اجتماعی کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی شهر ایلام) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 29-55]
 • کارکردهای ازدواج تبیین عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر نگرش‌های بین نسلی به کارکردهای ازدواج (مطالعه موردی سه نسل از زنان شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 217-244]
 • کارکنان تبیین جامعه‌شناختی رابطه مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 219-254]
 • کار کودک تحلیلی بر تجربه کار کودکان روستایی: انگیزه‌ها و پیامدهای اشتغال زودرس (مطالعه موردی: کودکان ساکن در نواحی روستایی شهرستان کاشمر) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 211-252]
 • کسب‌وکار خانوادگی تحلیلی بر تجربه کار کودکان روستایی: انگیزه‌ها و پیامدهای اشتغال زودرس (مطالعه موردی: کودکان ساکن در نواحی روستایی شهرستان کاشمر) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 211-252]
 • کیفیت زندگی بررسی نقش فاصله روستا از شهر در کیفیت زندگی روستاییان ( نیمه) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 253-294]
 • کف حمایت اجتماعی پایه تجربۀ زیستۀ کارگران زن در بخش غیررسمی اقتصاد ایران (مطالعۀ موردی کارگران غیررسمی زن استان تهران) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 173-210]
 • کنش‌های اجتماعی تحلیل کیفیت فضاهای عمومی مرکزی شهر تهران و پیامدهای آن بر رفاه شهری [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 111-144]
 • کودکان روستایی تحلیلی بر تجربه کار کودکان روستایی: انگیزه‌ها و پیامدهای اشتغال زودرس (مطالعه موردی: کودکان ساکن در نواحی روستایی شهرستان کاشمر) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 211-252]

گ

 • گرایش به تعلقات قومی- طایفه‌ای بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهروندان استان لرستان) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 35-74]
 • گرانی تنگنای زیست‌جهان سالمندی مطالعه کیفی بازتاب تورم اقتصادی در زندگی روزمره بازنشستگان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 33-62]
 • گفتمان‌های جنسیتی تحلیل جنسیتی سیاست‌گذاری اشتغال در ایران پساانقلاب [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 1-34]

م

 • مالکیت بر فضا سازه فقر شهری: تجربه مردم‌نگارانۀ اتوبیوگرافیکِ فقر در فضاهای شهری تهران (نمونه موردی: محله هرندی) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 63-113]
 • مردم‌نگاری اتوبیوگرافیک سازه فقر شهری: تجربه مردم‌نگارانۀ اتوبیوگرافیکِ فقر در فضاهای شهری تهران (نمونه موردی: محله هرندی) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 63-113]
 • مسکن ارزیابی سیاست‌گذاری مسکونی در شهر تهران در رویارویی با نابرابری فضایی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 73-132]
 • معادلات ساختاری بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان و کادر آموزشی مدارس با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی شهر چناران) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 83-109]

ن

 • نابرابری تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر اقلید [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 115-145]
 • نابرابری فضایی ارزیابی سیاست‌گذاری مسکونی در شهر تهران در رویارویی با نابرابری فضایی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 73-132]
 • نابرابری مسکونی ارزیابی سیاست‌گذاری مسکونی در شهر تهران در رویارویی با نابرابری فضایی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 73-132]
 • نسل تبیین عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر نگرش‌های بین نسلی به کارکردهای ازدواج (مطالعه موردی سه نسل از زنان شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 217-244]
 • نگرش تبیین عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر نگرش‌های بین نسلی به کارکردهای ازدواج (مطالعه موردی سه نسل از زنان شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 217-244]

و

 • واژه های کلیدی: پذیرش اجتماعی تحلیلی بر پذیرش رفتار برنامه‌ریزی ‌شده اجتماعی دانشجویان در استفاده از دوچرخه و توسعه پایدار شهری [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 57-82]
 • واژه‌های کلیدی: تحلیل جنسیتی تحلیل جنسیتی سیاست‌گذاری اشتغال در ایران پساانقلاب [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 1-34]
 • واژه‌های کلیدی:تعهد احساسی روابط قدرتی – پایگاهی و احساس تعهد سازمانی در سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 255-299]
 • واژه‌های کلیدی: حقوق شهروندی بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهروندان استان لرستان) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 35-74]
 • واژه‌های کلیدی: دولت دولت و سیاست‌گذاری مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 179-218]
 • واژه‌های کلیدی: رفاه اجتماعی بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (با تأکید بر بررسی تأثیر متغیرهای دینداری، وضعیت قومی و احساس آزادی) مطالعه موردی: شهروندان استان‌های کردستان و سمنان [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 121-177]
 • واژه‌های کلیدی: کارگر غیررسمی زن تجربۀ زیستۀ کارگران زن در بخش غیررسمی اقتصاد ایران (مطالعۀ موردی کارگران غیررسمی زن استان تهران) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 173-210]
 • واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان و کادر آموزشی مدارس با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی شهر چناران) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 83-109]
 • واژه‌های کلیدی: مدرنیته تبیین جامعه‌شناختی رابطه مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 219-254]
 • واژه‌های کلیدی: مسکن بررسی تحولات سیاست‌گذاری رفاهی مسکن در ایران (1358-1392) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 76-120]
 • وضعیت قومی بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (با تأکید بر بررسی تأثیر متغیرهای دینداری، وضعیت قومی و احساس آزادی) مطالعه موردی: شهروندان استان‌های کردستان و سمنان [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 121-177]

ه

 • هویت اجتماعی بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهروندان استان لرستان) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 35-74]
login