تبیین تاثیر بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی/عشایری با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی

کریم میرزا خانی؛ مهرداد نوابخش؛ عبدالرضا ادهمی

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، ، صفحه 383-418

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.71940.2451

چکیده
  شناخت تاثیر پرداخت تسهیلات بانکی با رویکرد بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی و عشایری با میانجی-گری سرمایه اجتماعی همسو با رویکردهای نظری سرمایه اجتماعی(بوردیو)، توسعه پایدار (آمارتیاسن)، بانکداری اجتماعی(بندیکتر) و توسعه پایدار اجتماعی(مکنزی) هدف این مطالعه بود. روش کمی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته بود که آلفای کرونباخ کل ...  بیشتر

نابرابری و فساد؛ شناسایی مسیرهای برون‌رفت از دام نابرابری_فساد

محمد امیرپناهی؛ مهدی مالمیر؛ رسول عباسی تقی دیزج

دوره 14، شماره 54 ، فروردین 1402، ، صفحه 75-104

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.68452.2369

چکیده
  هدف مقاله آزمون مدلی از اسلانر در ارتباط بین نابرابری و فساد است که «تله نابرابری» نام گرفته است. تله نابرابری با میزان بالای نابرابری شروع می شود و از طریق پایین آوردن اعتماد تعمیم یافته به بالا رفتن سطح فساد و سپس تعمیق نابرابری می‌انجامد. در این مقاله با استفاده از شاخص‌های گذار پروژه برتلسمان به بررسی فرضیه تله نابرابری ...  بیشتر

تاثیر رهبری اخلاقی بر فرسودگی شغلی با تاکید بر نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی و روانشناختی(مورد مطالعه: معلمان شهرستان بهبهان)

معصومه دوله؛ مسلم شجاعی

دوره 13، شماره 53 ، دی 1401، ، صفحه 85-51

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.64446.2267

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر فرسودگی شغلی با تاکید بر نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی و روانشناختی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری، کلیه معلمان شاغل در دوره دوم متوسطه شهرستان بهبهان در سال تحصیلی1400-1399 با تعداد 380 نفر بوده اند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس جدول مورگان ...  بیشتر

مطالعه جامعه شناختی رابطه سرمایة اجتماعی و رفاه ذهنی (مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای ساکن در شهر تهران)

مینا شیروانی ناغانی؛ افسانه ادریسی؛ زهرا سادات مشیر استخاره

دوره 12، شماره 49 ، بهمن 1400، ، صفحه 145-184

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.62621.2220

چکیده
  چکیده:مقدمه: سرمایه اجتماعی با فراهم کردن کنش‌های اجتماعی و ایجاد ارتباط انسانی، زمینه‌ی ارتقای سطح رفاه ذهنی را فراهم می‌سازد. رفاه ذهنی مقوله‌‌ی اجتماعی چندبعدی است که با شاخص‌هایی چون شادکامی، تأمین، ترجیحات، نیازها، استحقاق و مقایسه نسبی تعریف می‌شود. این پژوهش با هدف تببین رابطة بین سرمایة اجتماعی و رفاه ذهنی شهروندان ایرانی ...  بیشتر

فراتحلیل مطالعات رابطه سرمایه اجتماعی و شادی در ایران سال1390-1398

زهره رضوانی؛ محسن نیازی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی

دوره 12، شماره 47 ، شهریور 1400، ، صفحه 93-134

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.55280.2041

چکیده
  چکیدهتحقیقات در حوزه علوم اجتماعی و موضوعات اجتماعی رشد فراوانی کرده است، با توجه به اینکه تسلط بر همه ابعاد مسائل گوناگون کار دشواری است. می‌توان به تحقیقات ترکیبی به عنوان یک راه‌حل مفید و سودمند روی آورد. احساس شادی و نشاط یکی از ضروری‌ترین خواسته‌های فطری و نیازهای روانی انسان به شمار می‌رودکه تحت تأثیر عوامل گوناگون است. پژوهش ...  بیشتر

جریانی از سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در ایران

حسین امیری؛ محمود نجفی نژاد؛ سیده محدثه موسوی؛ محمدحسین حسنی

دوره 11، شماره 43 ، شهریور 1399، ، صفحه 89-124

https://doi.org/10.22054/qjsd.2020.50732.1957

چکیده
  در سال‌های اخیر با گسترش مدل‌های رشد درون‌زا، سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، سرمایه اجتماعی که مؤلفه اصلی آن اعتماد است جایگاه خاصی در مطالعات رشد پیدا کرده است. هدف مطالعه پیش‌رو بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی در ایران است. برای این منظور ارتباط بین نیروی ...  بیشتر

مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و غیرفعال (با تأکید بر فعالیت بدنی شبکه‌ای)

فرزاد غفوری؛ زهرا محمدی

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1398، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/qjsd.2019.10652

چکیده
  هدف از این مطالعه مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و غیرفعال شهر تهران با تأکید ویژه بر فعالیت بدنی (ورزشی) شبکه‌ای بوده است. چارچوب نظری مطالعه را دیدگاه نظری پاتنام برای سرمایه اجتماعی و دیدگاه نظری داینر برای رفاه ذهنی است.این مطالعه از نوع تحقیقات علّی- مقایسه‌ای پسارویدادی و مقطع عرضی است که به‌صورت پیمایش ...  بیشتر

وضعیت شهروندی در شهر سنندج و عوامل مؤثر بر آن.

امید قادرزاده؛ کاوه شبان

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1397، ، صفحه 201-239

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9011

چکیده
  چکیده مقوله­ شهروندی پیوند ذاتی با سیاست دموکراتیک دارد و از شاخص‌های بنیادین ادغام اجتماعی در جوامع چند فرهنگی به­شمار می­رود. بررسی حاضر با هدف واکاوی وضعیت شهروندی و گونه­­های شهروندی آن با تأکید بر حقوق و تکالیف شهروندی در بین شهروندان سنندجی به انجام رسیده است. این پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه در ...  بیشتر

بررسی وضعیت سلامت معلمان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی: مورد مطالعه معلمان آموزش و پرورش شهر بوشهر (94-1393).

آرمان حیدری؛ مریم مختاری؛ حمیده دهقانی

دوره 8، شماره 31 ، تیر 1396، ، صفحه 169-201

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8252

چکیده
  چکیده در رویکرد جامعه شناختی، سلامت شامل هر دو بعد عینی و ذهنی است و بر نقش عوامل اجتماعی، به ویژه، سرمایه اجتماعی در حفظ و ارتقای سلامت تأکید می­شود. مقاله حاضر بر اساس رویکردهای متأخرتر، رابطه  هر دو منبع شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی را با سلامت عینی و ذهنی معلمان بررسی کرده است. رویکرد و روش مورد استفاده کمی‌و پیمایشی بوده ...  بیشتر

تحلیل جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان منطقه چهار شهری تهران)

محمدحسن شربتیان؛ نفیسه امینی

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1396، ، صفحه 105-141

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8011

چکیده
  چکیده نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن سنجش ابعاد مختلف سلامت اجتماعی زنان، رابطه این پدیده را با سرمایه اجتماعی مورد مطالعه و تحلیل قرار ‌دهد. چارچوب نظری این تحقیق در بعد سلامت اجتماعی شاخص‌های استاندارد شده کییز است و در بحث سرمایه اجتماعی متأثر از اندیشه بوردیو است. این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی و تحلیلی است، جامعه آماری این ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین اشکال سرمایه و شادی در بین حاشیه‌نشینان و غیرحاشیه‌نشینان (مورد مطالعه: شهر تبریز)

محمد عباس زاده؛ داود قاسم زاده؛ نوشین صالح

دوره 7، شماره 29 ، دی 1395، ، صفحه 157-185

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.7888

چکیده
  چکیده در دهه‌های اخیر پژوهش در ابعاد و زوایای مثبت زندگی انسان­ها رو به فزونی نهاده و بی‌تردید یکی از مهم‌ترین زمینه‌های زندگی بشر امروز شادی و شادکامی است.­­ در پژوهش حاضر میزان شادی حاشیه‌نشینان و غیرحاشیه‌نشینان تبریز و رابطه آن با اشکال سرمایه‌ بررسی شده. در این پژوهش از روش پیمایشی در بین 300 نفر (با فرمول کوکران) که به ...  بیشتر

تبیین نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی مطالعه موردی: روستاییان شهرستان مشگین شهر

وکیل حیدری ساربان؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ طاهره صادقلو

دوره 5، شماره 21 ، دی 1393، ، صفحه 191-222

https://doi.org/10.22054/qjsd.2015.1483

چکیده
  رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در کار و افزایش اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری و ایجاد حس رضایتمندی در بهره برداران کشاورزی می‌باشد و مطالعات نشان می‌دهد که سازو کار سرمایه اجتماعی یکی از جنبه‌های مهم در ارتقای رضایتمندی شغلی کشاورزان می‌باشد. بر این اساس هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای رضایتمندی شغلی کشاورزان در مناطق ...  بیشتر

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان توسعه مناطق شهر ایلام

یارمحمد قاسمی؛ بتول رستمی

دوره 5، شماره 20 ، آذر 1393، ، صفحه 125-152

https://doi.org/10.22054/qjsd.2014.718

چکیده
    هدف این مقاله بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سطح توسعه مناطق شهر ایلام است. جهت تبیین  این رابطه، تلفیقی از نظریه آنومی ‌و استعمار زیست جهان و برزخ اجتماعی،  مورد استفاده قرار گرفته است. روش تحقیق مقاله حاضر پیمایش و جامعه آماری شامل تمام سرپرستان خانوار در شهر ایلام است که به دلیل گستردگی جامعه آماری از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی میزان سرمایه اجتماعی معلمان مقاطع سه گانه‌ تحصیلی استان ایلام

اسحاق قیصریان؛ بهروز سپید نامه

دوره 5، شماره 19 ، تیر 1393، ، صفحه 112-158

https://doi.org/10.22054/qjsd.2015.690

چکیده
  سؤال اساسی که در این مقاله دنبال می‌شود، بررسی میزان سرمایه اجتماعی و شاخص‌های آن در بین معلمان استان ایلام می‌باشد. با مرور مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع و همچنین بهره‌گیری از نظریه‌های سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی از طریق اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی شاخص‌سازی شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی  ...  بیشتر

تبیین رفاه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت(مطالعه موردی شهر اصفهان)

وحید قاسمی؛ مرضیه مهربان؛ زهرا طاهری

دوره 4، شماره 17 ، دی 1392، ، صفحه 131-176

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.3228

چکیده
  رفاه اجتماعی تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شأن انسانها و مسؤلیت­پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه­های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. هدف از مقاله حاضر، تبیین رفاه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت به روش اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه بسته از نوع طیف لیکرت) ...  بیشتر

رابطه میزان سرمایه اجتماعی با احساس‌امنیت ‌اجتماعی مطالعه موردی: مهاجران افغان ساکن شهر تهران

محمد زاهدی اصل؛ طیبه طارزاری

دوره 4، شماره 16 ، مهر 1392، ، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.836

چکیده
  نیاز به امنیت از اولین نیازهایی است که انسان از ابتدای حیات خود آن را تجربه می­کند و برخی از صاحبنظران آن را از عوامل زیر بنایی گرد ­آمدن انسان­ها در کنار هم و تشکیل اجتماعات انسانی می­دانند. این نیازدارای ابعاد عینی و ذهنی است که بعد عینی آن شرایط واقعی موجود در جامعه بوده و بعد ذهنی آن احساس و برداشتی است که افراد از شرایط عینی ...  بیشتر

بررسی رابطه سرمایه‌ اجتماعی سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت ملی گاز ایران

بهجت یزدخواستی؛ کوروش غلامی کوتنایی

دوره 4، شماره 16 ، مهر 1392، ، صفحه 104-134

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.840

چکیده
  این پژوهش به بررسی رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت ملی گاز ایران و بررسی نقش سرمایة اجتماعی در تبیین رضایت پرداخته است. هدف، تعیین نقش سرمایة اجتماعی در ایجاد رضایت شغلی است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش انجام گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت پرسشنامه بوده است. جمعیت آماری این تحقیق شامل کارکنان دفتر تهران شرکت ملی گاز ایران ...  بیشتر

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و احساس محرومیت بر سلامت شهروندان (مطالعه موردی شهر اصفهان)

محمد باقر علیزاده اقدم؛ رسول ربانی؛ مرتضی مبارک بخشایش

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1392، ، صفحه 46-87

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.830

چکیده
  سلامت یکی از نیازهای اساسی جامعه برای رشد و بالندگی آن می‌باشد که با تغییر سبک زندگی و نوع بیماری‌های مسری به مزمن نقش عوامل اجتماعی در تعیین سطح آن بیشتر نمایان شده و جامعه شناسی سلامت را به محور بحث‌های جامعه شناختی تبدیل کرده است. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و احساس محرومیت نسبی و تبعیض بر سلامت شهروندان ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی(مورد مطالعه: دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر شیراز)

ابوالقاسم فاتحی؛ ابراهیم اخلاصی

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1392، ، صفحه 145-182

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.3305

چکیده
  هدف این پیمایش آگاهی از میزان سرمایه اجتماعی و بررسی عوامل تأثیر گذار بر آن در میان دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی شهر شیراز است. سؤالات تحقیق عبارتند از: «میزان کل سرمایه اجتماعی در میان دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی شهر شیراز چه مقدار است و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن کدامند؟». جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر ...  بیشتر

تبیین نگرش مردم ایران نسبت به بخش تعاون و شرکت‌های تعاونی

محسن نیازی؛ محمد گنجی؛ محمد کارکنان نصر آبادی

دوره 3، شماره 13 ، دی 1391، ، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.826

چکیده
  این پژوهش باهدف بررسی نگرش مردم به تعاون و شرکت‌های تعاونی در ایران انجام شده است. روش تحقیق آن پیمایش و شیوه نمونه‌گیری، در انتخاب استان‌ها وشهرستان‌ها، تصادفی ساده و در انتخاب پاسخگویان سهمیه‌ای و متناسب با گروه‌های شغلی بوده است. حجم نمونه مقتضی براساس فرمول کوکران 1550 نفر محاسبه شده است. کنکاش در ویژگی‌های جامعه آماری بر اساس ...  بیشتر

بررسی سرمایه اجتماعی کاربران اینترنتی در فضای سایبر و غیر سایبر(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

علی حسین حسین زاده؛ محمدعلی مومبینی؛ شهروز فروتن کیا

دوره 3، شماره 13 ، دی 1391، ، صفحه 159-190

https://doi.org/10.22054/qjsd.2012.3321

چکیده
  اینترنت به مثابه یک رسانه با رشد حیرت انگیز در سال‌های اخیر، تاثیر بسزایی بر زندگی اجتماعی انسان داشته است. در این مقاله سعی بر آن است تا نقش اینترنت بر سرمایه اجتماعی کاربران در فضای سایبر و غیرسایبر بررسی شود. سرمایه اجتماعی در فضای سایبر و غیر سایبر با ابعاد ارتباطی و حمایتی در نظر گرفته شده است. روش بررسی در این ­تحقیق، پیمایشی ...  بیشتر

بررسی رابطه بین رفتار شهروند سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تبریز)، دکتر محمد، عباس‌زاده، علی بوداقی، دکتر لیلا مقتدایی، محمد حسن‌پور، ابراهیم حسین‌پور
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1391، ، صفحه 33-68

چکیده
  در علوم مدیریت و جامعه‌شناسی سازمان، رفتار شهروند سازمانی (OCB)[1] به عنوان پدیده‌ای نوظهور بروز کرده است؛ پدیده‌ای که در آن از کارکنان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می‌رود، بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کنند. اما این پدیده هم مانند سایر پدیده‌های اجتماعی دیگر، از عوامل عدیده‌ای متأثر ...  بیشتر

بررسی تأثیر میزان سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی‌های تولیدی شهر یزد، دکتر اکبر زارع شاه آبادی، بهروز اسلامی ، ملیحه مهدی پور خراسانی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1391، ، صفحه 183-214

چکیده
  سرمایهاجتماعی متشکل از اجزایی همچون اعتماد، آگاهی، مشارکت و شبکه میباشد. سرمایهاجتماعی نوعی محصول اجتماعی، ناشی از تعامل اجتماعی است. یکی از خصوصیات ویژه سرمایهاجتماعی این است که برخلاف سرمایه فیزیکی با مصرف زیاد از بین نمیرود و مستهلک نمیشود، بلکه رشد پیدا میکند و قویتر میشود. ازآنجایی که تعاونیها مکانهایی هستند که باید سرشار از ...  بیشتر

بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی در میان مادران کودکان کم توان ذهنی، دکتر محمدتقی شیخی، ثریا جهان آرای، دکتر افسانه کمالی
دوره 2، شماره 8 ، آبان 1390، ، صفحه 37-66

چکیده
  امنیت به عنوان ضروری ترین نیاز و اساسی ترین بستر دوام و بقاء جوامع بشری تلقی شده است.در واقع زمانی که فرد احساس کند در جامعه و تعاملات اجتماعی خطری جان، مال یا سلامتی وی را تهدید نمی‌کند می‌توان گفت فرد دارای احساس امنیت اجتماعی می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل با احساس امنیت اجتماعی در میان مادران ...  بیشتر

میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین جانبازان بنیاد شهید وامور ایثارگران شهر ری، دکتر سید احمد حسینی، پژمان احمدی
دوره 2، شماره 8 ، آبان 1390، ، صفحه 87-120

چکیده
  اعتماد اجتماعی، بستر تعاملات اجتماعی و کانون اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی است. توجه به اعتماد اجتماعی ایده جدیدی نیست بلکه جریان فکری چند قرنی است. جامعه جدید به دلیل برخورداری از ویژگی‌های منحصر به فردی چون گستردگی وتنوع جوامع، پیچیدگی نهادها، افزایش ابهام و غریبه بودن نسبت به محیط اجتماعی، توجه به اعتماد اجتماعی و نقش آن درحیات اجتماعی ...  بیشتر